fbpx

Ändra ditt abonnemang

Här kan du läsa om hur du ändrar din anslutning eller abonnemang samt hur du gör en säkringsändring. Kontakta en elinstallatör som utför och anmäler ändringen. Om detta medför en avgift från oss skickar vi en offert. 

Vilken ändring vill du göra?

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar.

Om du vill ändra huvudsäkring anlitar du en elinstallatör som anmäler förändringen till oss och sedan utför arbetet hos dig. Du kan ändra säkringsstorlek max en gång per 12-månadersperiod. Säsongsmässiga ändringar är inte tillåtet.

Våra tre intervall för huvudsäkring upp till 63 ampere:

  • 16–25 A
  • 35 A
  • 50–63 A

Vid sänkning eller ökning inom intervall

Vill du sänka storlek på din huvudsäkring, eller öka den inom ditt nuvarande intervall, betalar du inget till oss för säkringsändringen. Du betalar enbart för elinstallatörens arbete och bekostar själv eventuell ombyggnad som din installatör utför. Efter inkommen färdiganmälan från din elinstallatör registrerar vi ändringen fr.o.m. det datumet som installatör angett i färdiganmälan.

En säkringsändring innebär en ändring av din mätarsäkring som styr och påverkar den fasta delen av ditt elnätspris. Efter säkringsändringen får du en ny elnätstariff enligt aktuell säkringsstorlek. När säkringsändringen har blivit anmäld och registrerad hos oss syns det nya fasta priset på din nästa faktura.

Vid ökning till högre intervall

Om du vill öka din säkringsstorlek över nuvarande intervall behöver du betala en anslutningsavgift för utökningen, du betalar då mellanskillnaden mellan anslutningspriset för nuvarande intervall och önskat intervall. Din elinstallatör anmäler arbetet till oss och därefter skickar vi en offert till dig. När din beställning har kommit in så undersöker vi vilka åtgärder som behöver göras i elnätet för att du ska få den effekt du har beställt. Vill du enbart veta kostnaden, kan du kontakta oss för en prisindikation och därefter anlita en elinstallatör som utför arbetet.

Höjer du säkringen över 63 ampere bygger du om din mätarcentral från direktmätning till transformatormätning, i vissa fall behöver även mätarskåpet bytas. Du bekostar själv ombyggnaden som din elinstallatör utför.

Om du vill dela upp ett abonnemang till flera, till exempel om du ska bygga om en större lägenhet till två mindre, anlitar du en elinstallatör. Vid en delning av abonnemang monterar vi ytterligare en elmätare inom byggnaden. Din elinstallatör installerar servissäkringar, om sådana saknas, och ordnar mätarplats för varje abonnemang för att vi ska kunna montera separat mätning.

Inget av abonnemangen får ha högre huvudsäkring än befintlig servissäkring och abonnemangen måste ligga inom samma fastighet. Vid en avstyckning av fastigheten krävs en ny anslutning och ny servisledning.

Vad kostar en delning av abonnemang?

Kontakta din behöriga elinstallatör som gör en föranmälan till oss. Om något av abonnemangen skulle behöva större huvudsäkring än servissäkringen måste en utökning ske. Om detta medför en avgift från oss kommer du att få en offert för beställning.

Om du vill slå ihop två eller flera abonnemang i ditt bostadshus/byggnad anlitar du en behörig elinstallatör som utför och anmäler förändringen till oss. En hopslagning innebär att vi monterar ner elmätaren och förbrukningen går över till en annan elmätare. Hopslagning godkänns bara om det gäller gemensamt bostadshus/byggnad med gemensam servisledning för abonnemangen. Uppsägning av den mätare som ska tas bort, ska göras med en föranmälan från din elinstallatör.

Skulle säkringsstorleken på det abonnemang som blir kvar behöva höjas, beställer du en offert för att få reda på kostnaden för utökningen.

Vad kostar hopslagning av abonnemang?

Kontakta din behöriga elinstallatör som gör en föranmälan till oss. Om detta medför en avgift från oss kommer du att få en offert för beställning.

En uppsägning av ett abonnemang som är det enda abonnemanget på en egen serviskabel betyder att även anslutningen med kabel kommer att avslutas. Det innebär att vi därefter kan koppla bort eller skrota kabeln fram till din mätarplats och montera bort mätaren ur ditt mätarskåp.

Vilka abonnemang som får avslutas eller måste vara kvar, t.ex. om det fortfarande finns ett behov av el i ett hus avsett för boende, avgörs av reglerna om krav för koncessionspliktigt nät och vi gör därför en bedömning från fall till fall.
Det är t.ex. generellt inte tillåtet att från ett elabonnemang som är avsett för förbrukningen i ett bostadshus, mata el på ett eget internt nät till ett annat hus avsett för boende på samma fastighet eller till elförbrukningen på annan fastighet, s.k. överföring för annans räkning.
Läs mer om undantagsreglerna från kravet på nätkoncession – IKN, på Energimarknadsinspektionens sida: www.ei.se

Vad kostar uppsägning av abonnemang på egen serviskabel?

Om du som kund vill säga upp ett abonnemang och din serviskabel kontaktar du en elinstallatör som skickar in en föranmälan till oss. Vi gör då en bedömning utifrån förutsättningarna för den befintliga anläggningen.
Om anläggningen även efter en uppsägning av abonnemanget fortfarande faller inom reglerna för koncessionspliktigt nät, kommer vi att koppla bort din mätare och serviskabeln.

Vi tar ingen avgift för bortkoppling av abonnemang och anslutning.

En uppsägning av ett abonnemang som är ett av flera abonnemang på en serviskabel betyder att den gemensamma serviskabeln kommer att ligga kvar för matningen till de kvarvarande abonnemangen, t.ex. i ett flerbostadshus. Det innebär att vi bara monterar bort en mätare ur mätarskåpet.

Vilka abonnemang som får avslutas eller måste vara kvar, t.ex. om det fortfarande finns ett behov av el i ett hus avsett för boende, avgörs av reglerna om krav för koncessionspliktigt nät och vi gör därför en bedömning från fall till fall.

Det är till exempel generellt inte tillåtet att från ett elabonnemang som är avsett för förbrukningen i ett bostadshus, mata el på ett eget internt nät till ett annat hus avsett för boende på samma fastighet eller till elförbrukningen på annan fastighet, s.k. överföring för annans räkning.

Läs mer om undantagsreglerna från kravet på nätkoncession –  IKN, på Energimarknadsinspektionens sida: www.ei.se

Vad kostar uppsägning av abonnemang på gemensam serviskabel?

Om du som kund vill säga upp ett abonnemang kontaktar du en elinstallatör som skickar in en föranmälan till oss. Vi gör då en bedömning utifrån förutsättningarna för den befintliga anläggningen.

Om anläggningen även efter en uppsägning av abonnemanget fortfarande faller inom reglerna för koncessionspliktigt nät, kommer vi att koppla bort din mätare.

Vid bortkoppling av flera abonnemang i flerbostadshus där endast ett fastighetsabonnemang lämnas kvar och du som kund istället övergår till egen undermätning, tar vi ut en avgift för bortkopplingen av mätare.

Övriga uppsägningar av abonnemang tar vi ingen avgift för.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.