fbpx

Hemse - Näs

Som en del i Kapacitet Gotland planerar Gotlands Elnät att bygga två nya parallella 145 kV-luftledningar mellan Hemse och Näs på Gotland, för att öka överföringskapacitet, leveranskvalitet och driftsäkerhet. 

Om projektet

Klicka på bilden för att förstora.

Vid planering inför nybyggnation av kraftledningen har utgångspunkten varit att så långt som möjligt följa befintliga ledningsstråk, samt att ta hänsyn till särskilt berörda och påverkade intressen.

Tre alternativa ledningsstråk har presenteras på samråd med markägare och berörda. Efter att synpunkter och frågor har behandlas, har Gotlands Elnät valt att gå vidare med det som i samrådet kallas Stråkalternativ 1 (se karta). Det alternativ som bedöms medföra minst störning på känsliga och skyddade arter.

På kartan är det planerade utredningsstråket markerat. Nu påbörjas utredningen om var i stråket ledningen ska placeras. Ringarna i norr och söder markerar områden där vi utreder var stationen ska placeras. Det markerade området är betydligt bredare och större än vad det slutliga ledningsstråket och stationen kommer att vara.

Var vi är i projektarbetet

arbetsflode-KG-hemsenas-gra

För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om tillstånd/nätkoncession prövas och beviljas av Energimarknadsinspektionen (EI).

Juni 2024

De sista kompletterande naturvärdesinventeringarna ska göras under sommaren. Sammanställning av samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) pågår.

Koncessionsansökan om tillstånd för den nya 145 kV-ledningen planeras att skickas till Energimarknadsinspektionen (Ei) under hösten.

April 2024

Arbetet med kompletterade naturvärdesinventering till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är i slutfasen och koncessionsansökan om tillstånd för den nya 145 kv-ledningen planeras att skickas till Energimarknadsinspektionen (Ei) i början av hösten.

Januari 2024

Arbete pågår nu med att sammanställa innehållet från inventeringarna i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som är en del i ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei). Inventeringarna kommer fortsätta att kompletteras under våren 2024.

2023

Under våren och försommaren har inventeringar genomförts okulärt genom fältbesök där ingen åverkan har gjorts. Arbete pågår nu med att sammanställa innehållet från inventeringarna i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som är en del i ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei). Inventeringarna kommer att kompletteras under hösten 2023.

Efter samrådet har en samrådsredogörelse påbörjats. När samrådsredogörelsen är klar kommer den att utgöra en bilaga i koncessionsansökan. I detta projekt har GEAB själva bedömt att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det medför att en stor miljökonsekvensbeskrivning kommer upprättas, utan ett beslut om betydande miljöpåverkan från Länsstyrelsen.

Ett steg i processen är att genomföra inventeringar för att identifiera områden med höga natur- och kulturvärden. Vilket exempelvis är områden med stor biologisk mångfald, många värdefulla arter, kulturhistoriska miljöer samt fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.  När viktiga natur- och kulturområden har identifierats påbörjas arbetet med att sammanställa vilka skyddsåtgärder som kommer behövas för att minska risken för att dessa värden skadas vid anläggandet av ledningen.

En fågelinventering har genomförts för att få kunskap om vilka fågelarter som förekommer längs ledningsgatan. En bedömning görs om de är rastande, häckande, födosökande eller bara tillfälliga/förbiflygande. Efter genomförd fågelinventering sammanställs vilka skyddsåtgärder som kommer behövas för att minska risken att fåglar skadas av ledningen. Ett exempel på skyddsåtgärd kan vara att sätta upp fågelavvisare på ledningen.

Under tidigare samråd fick Gotlands Elnät förslag på mindre justeringar till stråkalternativ 1. Berörda markägare för justeringen kontaktades och ett kompletterande samråd med dem genomfördes den 9 maj. 

Tre alternativa ledningsstråk presenterades på samråd med markägare och berörda. Efter att synpunkter och frågor behandlades, valde Gotlands Elnät att gå vidare med det som i samrådet kallas Stråkalternativ 1 (se karta).

Stråkalternativ 1 är det alternativ som bedöms medföra minst störning på känsliga och värdefulla arter. 

Kontakt

Projektledare på Gotlands Elnät är Mohammad Hamid. Till sin hjälp har han flera av Geabs medarbetare från elnät och marknad. 

Har du frågor om projektet 

Projektledare Mohammad Hamid, Gotlands Elnät

Gotlands Elnät har också anlitat några konsulter för specialisthjälp i projektet:

High Voltage Consulting, konsult teknikfrågor
Amund Consulting, konsult markfrågor
Rejlers Sverige, konsult tillstånd och MKB

Geab_phoine_lr

Kapacitet Gotland

Kapacitet Gotland är ett projekt för att modernisera det centrala elnät på ön, totalt investerar Gotlands Elnät cirka 2 miljarder kronor. 

Ygne-Hemse

Gotlands Elnät planerar för om- och nybyggnation av befintlig 70 kV-ledning mellan Ygne och Hemse samt en framtida spänningshöjning till 145 kV-ledning. 

Stenkumla-Slite

Gotlands Elnät planerar att öka överföringskapaciteten av  den befintliga  högspänningsledningen mellan Stenkumla och Slite.

Stenkumla-Västerhejde

Gotlands Elnät planerar att förnya elnätet i StenkumlaVästerhejde för ökad över-föringskapacitet, leverans-kvalitet och driftsäkerhet.  

Stationerna

Arbetet med en förnyelse och modernisering av öns centrala elnät pågår, vilket innebär att flera stationer måste byggas om och förstärkas för ökad överföringskapacitet.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.