fbpx

Stenkumla-Slite

Som en del i Kapacitet Gotland undersöker Gotlands Elnät hur man kan förnya elnätet mellan Stenkumla och Slite. Syftet är att få en ökad överföringskapacitet, leveranskvalitet och förbättrad driftsäkerhet.

Klicka på kartan för att förstora

Tre möjliga ledningssträckningar

Tre stråkalternativ har identifierats från Stenkumla via Bäcks Visby till Slite samt fyra alternativ för anslutning till stationsområdet i Stenkumla.

Utgångspunkten vid framtagandet av de alternativa stråken har varit att följa befintliga infrastrukturstråk och att säkerställa att det inom stråken går att finna ledningssträckningar som tar hänsyn till de boende i området, samt är förenliga med de planer som berörs. Vid planeringen har hänsyn även tagits, så långt det är möjligt, till kända och skyddsvärda natur- och kulturobjekt.

Läs mer om stråkalternativen i samrådhandlingen (pdf) under rubriken dokument längst ner på sidan.

Var vi är i projektet

arbetsflode-KG-stenkumlaslite-samrad

För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om tillstånd/nätkoncession prövas och beviljas av Energimarknadsinspektionen (EI).

Juni 2024

Naturvärdesinventeringen fortsätter under sommaren.

Samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning för att bygga ledning i Natura 2000-områden slutförs under sommaren och ansökan om tillstånd att bygga lämnas till Länsstyrelsen. Detta tillstånd behövs för att kunna ansöka om koncession för hela ledningen hos Energimarknadsinspektionen (Ei).

Maj 2024

Projektet Stenkumla-Slite är ett av 24 utvalda projekt att ingå i Energimarknads-inspektionens regeringsuppdrag - att korta ledtider för elnätutbyggnad.

I maj inleds det gemensamma arbete mellan Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet, berörda Länsstyrelser och elnätsbolagen för att öka kunskapen, hitta nya arbetssätt och effektivisera processer. Genom att samverka och se över både interna och externa arbetsflöden kan nya rutiner tas fram vid tillståndhantering för elnätkoncessionsprojekt i Sverige.

Läs mer om uppdraget på Ei:s hemsida

 

Maj 2024

Kulturvärdesinventeringen är klar och nu inleds okulära fältbesök för att inventera natur- och skyddsvärda arter, även för att fastställa stråkbredd och stråkalternativ för stolplacering. Inventeringarna kommer att pågår under våren och sommaren 2024. Informationen som samlas in är en del av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer ingå i tillståndsansökan för nätkoncession. Ansökan kommer att skickas till Energimarknadsinspektionen (Ei) när den är färdigställd med alla delar som krävs utifrån tillståndsprocessen.

April 2024

I avgränsningssamrådet om tillstånd för Natura 2000 kunde yttrande lämnas fram till den 10 april. Nästa steg i samrådsprocessen är att sammanställa yttranden i en samrådsredogörelse, som är en del i tillståndsansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ta del av samrådhandlingen (pdf) som finns längst ner på sidan.

Mars 2024

Under våren 2024 kommer naturvärdesinventering att genomföras med planerad start v.15. Inventeringen innebär en okulärbesiktning med fältbesök, utan åverkan på naturen. Informationen som samlas in är en del i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Ett avgränsningssamråd för naturreservatet Natura 2000 genomförs nu med enskilt berörda. I samrådsunderlaget redovisas tre utredda stråkalternativ för den nya 145 kV ledningen. Två av de föreslagna stråkalternativen korsar flera Natura 2000-områdena och Gotlands Elnät avser att ansöka om tillstånd enligt 7 kap 28a § MB. Yttrande kan lämnas via e-post eller brev fram till torsdagen 10 april. Samrådshandlingen (pdf) går att ta del av som finns längst ner på sidan.

Februari 2024

Samrådsperioden avslutades den 22 februari. Nästa steg i samrådsprocessen är att sammanställa yttranden i en samrådsredogörelse.  Den kommer att ingå som bilaga i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som är en del i tillståndsansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ta del av samrådhandlingen (pdf) längst ner på sidan.

Januari 2024

Samrådsmöten/öppet hus genomfördes 24 och 25 januari 2024 där flera alternativa ledningsstråk presenterades. Nästa steg i samrådsprocessen är att få in skriftliga synpunkter och yttranden för att arbeta in dem i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Ta del av samrådhandlingen (pdf) längst ner på sidan.

2023
December: Samråd planeras i januari 2024

Samrådet syftar till att ge myndigheter, enskilda och allmänhet möjlighet att bidra med information och ge synpunkter (samrådsyttrande) gällande den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning. Det som framkommer vid samrådet ligger delvis till grund för det fortsatta arbetet och den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.

September: Arbete med samrådsunderlaget har påbörjats

Inventeringar fortsätter under hösten och möten med myndigheter om projektet har genomförts. Under december månad planerar vi att skicka ut ärendet på samråd till myndigheter. I januari 2024 påbörjas samrådet med organisationer, särskilt berörda och allmänheten.

Juli: Förstudie för kunskap om natur- och kulturvärden

En förstudie kommer att genomföras för att få kunskap om bland annat natur- och kulturvärden och boendemiljö. Informationen kommer att ingå i samrådsunderlaget och upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vi genomför en naturvärdesinventering (NVI) och en kulturvärdesinventering (KVI) under sommaren och hösten 2023 och våren 2024. Med start vecka 30, 2023. Syftet med inventeringarna är att identifiera områden med höga natur- och kulturvärden. Vilket exempelvis är områden med stor biologisk mångfald, många värdefulla arter, kulturhistoriska miljöer samt fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar.

Arbetet innebär att inventeringspersonal från Onsala Biokonsult och Arendus kommer att synas ute i naturen på din fastighet. Inventerarna kommer att promenera över markerna utan att göra någon åverkan. Inventerarna har varselväst och ID-brickor.

Kontakt

Projektledare på Gotlands Elnät är Mohammad Hamid. Till sin hjälp har han flera av Geabs medarbetare från elnät och marknad. 

Har du frågor om projektet 

Projektledare Mohammad Hamid, Gotlands Elnät

Gotlands Elnät har också anlitat några konsulter för specialisthjälp i projektet:

High Voltage Consulting, konsult teknikfrågor
Amund Consulting, konsult markfrågor
Rejlers Sverige, konsult tillstånd och MKB

Geab_phoine_lr

Kapacitet Gotland

Kapacitet Gotland är ett projekt för att modernisera det centrala elnät på ön, totalt investerar Gotlands Elnät cirka 2 miljarder kronor. 

Hemse-Näs

Gotlands Elnät planerar att bygga två nya parallella 145 kV-ledningar mellan Hemse och Näs

Ygne-Hemse

Gotlands Elnät planerar för om- och nybyggnation av befintlig 70 kV-ledning mellan Ygne och Hemse samt en framtida spänningshöjning till 145 kV-ledning. 

Stenkumla-Västerhejde

Gotlands Elnät planerar att förnya elnätet i StenkumlaVästerhejde för ökad över-föringskapacitet, leverans-kvalitet och driftsäkerhet.  

Stationerna

Arbetet med en förnyelse och modernisering av öns centrala elnät pågår, vilket innebär att flera stationer måste byggas om och förstärkas för ökad överföringskapacitet.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.