fbpx

Ledningsanvisning

Ledningsanvisning innebär att förekomst av Gotlands elnäts ledningar i mark
(el, fjärrvärme, fiber och signalkabel) markeras på plats av oss genom spraymålning och/eller utplacering av märkpinnar.

Vi administrerar våra ledningsanvisningar via: ledningskollen.se som drivs av Post- och Telestyrelsen.  Klicka på länken och fyll i din förfrågan på ledningskollen så får du svar från fler berörda ledningsägare utöver Geab.

Anmäl i god tid

Beställ ledningsanvisning inför mindre grävarbeten minst 15 arbetsdagar före igångsättning.

Vid större grävprojekt, t.ex. fiberprojekt, skall Gotlands elnät kontaktas för ett uppstartsmöte i god tid, minst 30 dagar före grävstart. Även ändrade arbetsmetod/er eller dylikt inom pågående projekt, som kommer att påverka de resurser Gotlands elnät tillsatt skall informeras med minst 30 dagars varsel.

Vad kostar det?

En beställning som tar mindre än 8 timmar vid ett tillfälle att utföra är kostnadsfri. Viss anvisning är debiterbar, se mer information om detta längre ner.

Inom säkerhetsavståndet gäller handgrävning
Från markeringens ytterkant gäller säkerhetsavstånd 1 meter åt vardera håll. Inom säkerhetsavståndet gäller endast handgrävning.

Återfyllnad enligt EBR-standard KJ 41:99 eller Mark-AMA
I samband med att ledningar friläggs och det finns risk för ras skall ledningarna förses med skydd och eventuellt stöd vilket skall samordnas med Gotlands elnät och dess entreprenör.

Återfyllnad över ledningar skall utföras enligt EBR-standard KJ 41:99 eller Mark-AMA. De som utför markarbeten skall informera sig om innehållet i denna standard. Åtgärder som krävs på grund av felaktig återfyllnad debiteras den ansvarige för markarbetena.

Att genom sitt förläggningssätt kraftigt försvåra Gotlands elnäts framtida åtkomst av nedgrävda ledningar eller andra anläggningar kommer att beivras.

För att se Gotlands elnäts kartor krävs sekretessavtal
För att få ta del av kartor från Gotlands elnät krävs att extern part tecknat sekretessavtal som tillhandahålls av ledningsägaren.

Mottagaren har i alla sammanhang att respektera av Gotlands elnät angiven tid för aktualitet, eventuellt återlämnande av dokumentation, angivna brister samt vad i övrigt framgår om noggrannhet m.m. Det är mottagarens ansvar att se till att informera sig om huruvida dokumentationen är användbar för tänkt användning eller ej. Alla som erhåller dokumentationen skall informeras om detta.

Debiterbar ledningsanvisning
Önskas förnyad anvisning i samma projekt debiteras detta enligt aktuell timtaxa.

Förfrågning om dokumentation från företag som räknar på offerter, faktureras kunden för den tid som åtgår för uppdraget enligt gällande timtaxa.

Åtgärder som krävs på grund av felaktig återfyllnad debiteras den ansvarige för markarbetena.

Vid skada som uppkommer i samband med grävning utan att utsättning har skett eller har orsakats genom försumlighet, debiteras den ansvarige för markarbetena de kostnader som uppkommer för reparationer samt eventuella skadestånd från kunder.

Ledningsanvisning och utlämnad dokumentation gäller i en månad.

Samordning av ledningsanvisning i större projekt görs i möjligaste mån.

Tänk på att du blir skadeståndsskyldig om ni skadar en ledning utan att ha beställt och fått en anvisning (karta eller på plats) eller inte följt upplysningar, skriftlig eller muntlig, som Gotlands elnäts personal lämnat.

Gotlands elnät anvisar inte privatägda ledningar
Ledningar som fastighetsägaren själv är ägare till finns inte inritade i våra kartor.

Vi anvisar bara våra egna ledningar i mark (el, fjärrvärme, bredband),  inte privatägda ledningar.

Ring 0498-28 50 00 vid misstänkt skadad kabel

Öppet dygnet runt, alla dagar i veckan, året om. Stanna kvar och bevaka. En skadad elkabel kan vara livsfarlig, rör den inte. Gå inte nära. Spänningssättning kan ske med fjärrmanöver utan förvarning. Titta aldrig in i en skadad fiberkabel, denna kan innehålla för ögat skadligt ljus.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.