fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Egenproducerad el

Spara både pengar och miljö – vi hjälper dig att ansluta din egenproducerade el till elnätet.

Vad menas med egenproducerad el?

Egenproducerad el är vår benämning av kunder med mindre produktionskällor som producerar el för egen förbrukning. Den vanligaste produktionskällan är solcellspaneler, men även andra förnybara källor så som vindkraft faller inom begreppet egenproducerad el. Som egenproducent ska man i huvudsak vara uttagskund, detta betyder att man över tid konsumerar mer el i hushållet än vad man själv producerar. Från oss på Gotlands Elnät AB får egenproducenter en energiersättning för var kWh producerad el som matas in på elnätet. Läs mer om krav och villkor i våra avgiftsvillkor för egenproducerad el.

Vad behöver jag tänka på?

Kontakta oss tidigt

Det är bra om du känner till de lokala förutsättningarna för egenproducerad el redan från start. Kontakta därför Gotlands Elnät AB i god tid innan du börjar uppföra din anläggning.

Anlita en elinstallatör med rätt kompetens

Produktionsanläggningar ska alltid anmälas och installeras av en behörig elinstallatör. Kontrollera att elinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets webbplats inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar.

Välj en bra placering

Välj en anläggning som är lämplig både med tanke på den plats du tänker placera den på och hur ditt eget elbehov varierar över året. Solceller producerar mest energi under sommarhalvåret då solinstrålningen är som störst, medan vindkraftverk oftast producerar mer energi under vinterhalvåret då det blåser som mest. Om du funderar på att skaffa vindkraft kan det vara bra att göra vindmätningar på olika platser och höjder under en längre tid så att du får en bra bild över hur stor din förväntade produktion kommer vara.

En förutsättning för egenproducenter är att den egna elförbrukningen varje kalenderår är större än egenproduktionen. Därför är det viktigt att ta hänsyn till om du planerar förändringar som påverkar din elförbrukning, t.ex. tilläggsisolering.

Läs de tekniska villkoren

När du införskaffar en produktionsanläggning är det viktigt att den uppfyller våra tekniska villkor för anslutning av egenproducerad el. Som anläggningsägare är du ansvarig för att funktionen och säkerheten på din anläggning upprätthålls. Tillverkaren bör ge rekommendationer för vilka funktioner som ska kontrolleras och hur ofta.

En produktionsanläggning kan kräva bygglov, kontakta bygglovsenheten på Region Gotland för att få information om vad som gäller i ditt fall. Kabeldragning över fastighetsgränser är förenat med restriktioner som man enklast undviker genom att hålla anläggningen inom fastighetsgränsen.

För att få bli egenproducent är det viktigt att din produktionsanläggning uppfyller våra tekniska villkor för anslutning av egenproducerad el. Av dessa följer t.ex. att din produktionsanläggning måste vara CE-märkt och att anläggningen ska vara märkt enligt Svensk Standard. Alla anläggningar över 3 kW ska ha ett trefasigt utförande.

En grundläggande förutsättning för att få vara egenproducent är att uttaget av elenergi i kWh under kalenderåret ska vara större än inmatningen. Läs mer om övriga villkor för egenproducenter i våra avgiftsvillkor för egenproducerad el.

Eftersom man som produktionsanläggningsägare är ansvarig för att ens anläggning testas regelbundet och hålls i gott skick så är det viktigt att man väljer en pålitlig anläggningsleverantör och -installatör. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan man kolla om ett elföretag är registrerat hos elsäkerhetsverket. För att få installera produktionsanläggningar måste även företaget vara registrerat för verksamhetstypen ”Elproduktionsanläggningar”.

I god tid före installationen måste en behörig elinstallatör skicka in en föranmälan till Gotlands Elnät AB. Tillsammans med föranmälan ska en ALP-Blankett bifogas, som ska vara ifylld och signerad av både din elinstallatör och du som anläggningsinnehavare. Därefter undersöker Geab förutsättningarna för installationen och den tänkta inmatningen till nätet. Det kan vara så att du behöver en ny eller utökad anslutning till elnätet och Geab skickar då ut en offert. Kontakta Geab för att få reda på vad som gäller i just ditt fall.

I föranmälan måste installatören ange rätt information om anläggningen, dessa uppgifter är nödvändiga för att Geab ska ha möjlighet att garantera nätets säkerhet och funktionalitet. Ett exempel är uppgifter om reläskyddsinställningar. Reläskydd nämns i våra tekniska villkor och är ett elektriskt skydd som skyddar både elnätet och produktionsanläggningen. I solcellsanläggningar sitter reläskydd vanligtvis i växelriktaren som omvandlar likström (DC) från solpanelerna till växelström (AC) som kan matas in på nätet.

Efter att ha undersökt förutsättningarna för installationen kan vi ge ett installationsmedgivande, vilket betyder att det är fritt fram för installatören att installera er produktionsanläggning. När din anläggning är installerad ska den behöriga elinstallatören färdiganmäla ärendet.

Därefter kommer din elmätare att bytas till en modell som klarar av att mäta både uttag av el och inmatning till elnätet. Som elkund har du redan ett uttagsabonnemang och som egenproducent kommer du utöver det att få ett inmatningsabonnemang.

Från Gotlands Elnät AB skickas sedan en avtalsbekräftelse för er anslutning och överföring av egenproducerad el.

Har du frågor kring anslutning av egenproducerad el till elnätet? Kontakta kundservice.

För att kunna sälja ditt överskott som matas in på elnätet behöver du en timmätare som mäter både den el som tags ut och matas in på nätet. Mätarbytet görs kostnadsfritt av ditt elnätsbolag, förutsatt att du uppfyller de villkor som finns för egenproduktion. Mätarbytet ska ske inom 3 månader från att färdiganmälan för installationen har skickats in till elnätsbolaget.

När vi har bytt ut din elmätare är anslutningen färdig. Normalt sett tar det två arbetsveckor från det att vi har fått uppgifter i form av färdiganmälan från er installatör.


Har du en gammal mätare som visar din produktion som förbrukning? Vissa äldre mätare klarar inte av att skilja på in- och utmatning utan mäter allt som förbrukning. I dessa fall tickar mätaren uppåt när anläggningen producerar el som matas in på nätet. Om du råkar ut för detta, stäng av produktionsanläggningen tills ditt nätbolag har bytt din mätare. Det märker du genom att till exempel testa att slå på solcellsanläggningen en solig dag och se vad som händer med förbrukningen.

I vissa stunder producerar man mer än vad man själv kan förbruka, som egenproducent har man möjlighet att mata in detta överskott till nätet och sälja det till en elhandlare. Den el som behövs utöver den egna produktionen köper man som vanligt från sitt elhandelsbolag.

Vill du sälja ditt eventuella elöverskott måste du teckna ett avtal med en elhandlare. Den största vinsten med egenproducerad el gör du vanligtvis genom att ersätta inköpt el med egenproducerad el. Då minskar din avgift till både din elhandlare för elen och till Gotlands Elnät AB för elnätet.

Ansök om elcertifikat
Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el och har funnits i Sverige sedan år 2003. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer. Kontakta Energimyndigheten för att ansöka om elcertifikat och bidrag för solenergi.

Genomgång av kostnader

Du betalar för

 • Inköp, installation, drift och underhåll av din produktionsanläggning.
 • En ny eller utökad befintlig anslutning till elnätet (om det behövs).
 • Elnätsanvändning (nätavgift) för ditt uttag från elnätet, med samma nättariff som tidigare.
 • Den el du konsumerar som du inte har producerat själv, köps som vanligt från ditt elhandelsföretag.

Du behöver inte betala för

 • Byte av din elmätare.
 • Mätning av din producerade el.
 • Inmatningsabonnemanget
 • Inmatning av din el till elnätet och överföring av din producerade el till slutkund.
 • Användning av din egenproducerade el (du betalar dessutom lägre nätavgift då ditt uttag från Geabs elnät minskar).
 • Energiskatt och moms på den del av din egenproducerade el som du använder själv.

Du kan få betalt för

 • Att din inmatning av el avlastar elnätet (s.k. energiersättning, läs mer i våra avgiftsvillkor).
 • Den el du matar in på elnätet (kontakta din elhandlare för att teckna avtal om elförsäljning).
 • Elcertifikat (om du producerar förnybar el och fått din ansökan om elcertifikat godkänd av Energimyndigheten).

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.