fbpx

Elnätsavgiften

Utan el stannar Sverige. I vårt arbete ser vi till att du har el varje dag, dygnet runt.

Vårt uppdrag

Grunden i vårt uppdrag som elnätsföretag är att se till att alla våra kunder har tillgång till el. Som elnätskund är du ansluten till elnätet i Sverige. Ett elnät som finansieras gemensamt av alla som använder det.

Vi står inför en ny elektrifieringsvåg i Sverige. Uppskattningsvis kommer det behövas dubbelt så mycket el år 2045 jämfört med idag. Vi som elnätsföretag förväntas möta den snabba utvecklingen genom rekordstora investeringar i elnätet för att omställningen ska kunna vara möjlig. Din elnätsavgift är det som finansierar den här omställningen, och vårt uppdrag är att göra så mycket nytta som möjligt för varje krona.

Elnätsoperatör

Vad går avgiften till?  

 Elnätsavgiften du betalar går till att transportera elen snabbt och säkert via vårt elnät hem till dig. Den går till drift, underhåll och utveckling av elnätet i ditt område. Och den går till mycket mer än så.   

El när du behöver den

Stolpar, elledningar och annan teknisk utrustning behöver underhåll och skötas om för att du ska få el hem till dig. Underhåll är ett ständigt pågående arbete då utrustning över tid behöver servas och på sikt blir uttjänt och måste bytas. Vi övervakar elnätet 24 timmar om dygnet, året runt via egen driftcentral och har beredskap för att snabbt avhjälpa eventuella fel. Vid stora störningar satsar vi alla resurser på snabb felavhjälpning och röjning. 

Ökad leveranssäkerhet

Vi driver hundratals projekt för att bygga ut och förbättra elnätet på ön och planerar att investera för cirka 1 miljard de närmaste åren. Vi genomför bland annat riktade underhållsåtgärder mot störningsdrabbade områden där vi ofta ersätter ledningar i luften med kabel i mark för att nätet ska bli mer tåligt mot väder och vind. Läs mer om våra aktuella projekt här

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland

Smart elnät för ett hållbart samhälle

Elnätet genomgår en omställning och förbereds för en växande andel elfordon, etablering av nya elintensiva industrier och bostadsområden. Parallellt sker också omställning till mer lokal förnybar elproduktion. Vi bygger bland annat in ny förbättrad teknik, för säkrare och mer effektiv drift och för att du som kund ska kunna producera och sälja din egen el.

IMG_8873

Kan jag påverka min elnätsavgift?    

Det som avgör hur mycket du betalar är storleken på din huvudsäkring, din årsförbrukning av el samt vilken form av boende du har. Du kan därför påverka din elnätsavgift genom att till exempel byta till en mindre storlek på din huvudsäkring och minska eller styra din elförbrukning.

Elnätet i Sverige är uppdelat i ett reglerat monopol där elnätsbolagen ansvarar för elnätet i sitt nätområde. De ekonomiska förutsättningarna regleras genom lagstiftning. Elnätsavgifterna varierar mellan olika delar i Sverige beroende på om det är i tätort eller glesbygd, och påverkas också av parametrar som underhållsbehov, investeringsbehov och avkastningskrav.

Nej, höjda elnätsavgifter handlar inte om att göra mer vinst. Det är mer komplicerat än så. Avkastningen är strikt reglerad av Energimarknadsinspektionen. Den höjda elnätsavgiften kommer att användas direkt till investeringar i underhåll, förnyelse och förbättringar av öns elnät för att säkerställa en trygg elförsörjning i samhället.

Nej, kunder som har nytt eller kraftigt ökat elbehov betalar genom en anslutningsavgift. Den som använder elnätet mest betalar också mest via sin elnätsavgift. Som kund betalar du för underhåll och förbättringar av redan befintligt elnät. Dessa åtgärder och investeringar är nödvändiga för att öka leveranssäkerheten och för att säkerställa att elnätet fungerar effektivt och stabilt med få avbrott. 

Nätförluster, i form av värme, uppstår när el transporteras genom elnätets ledningar, kablar och utrustning. Alla elnätsföretag måste därför köpa in mer el än vad som efterfrågats av kunderna, för att säkerställa att rätt mängd levereras. Denna el handlar elnätsföretagen på elbörsen, som vilken kund som helst.

Kostnaderna för dessa inköp och därmed nätförlusterna ingår som en naturlig del av elnätsavgiften som betalas av elnätskunder. Elnätsföretagen kan välja att handla till rörligt pris eller välja att prissäkra hela eller delar av inköpen.

Vi på Gotlands Elnät har valt att prissäkra nätförlusterna, men från årsskiftet 2023/2024 går vi in i en ny prissäkring eftersom den nuvarande löper ut. Den nya prissäkringen blir dyrare jämfört med den nuvarande, som genomfördes innan de senaste årens turbulens på elmarknaden. Den rådande situationen på elmarknaden har påverkat prissättningen, och dessa förändringar reflekteras i de ökade kostnaderna för att säkra nätförlusterna. 

Nej. Vi får inte höja elnätsavgiften hur vi vill. Eventuella höjningar regleras och godkänns av statens Energimarknadsinspektion (Ei).

Det finns ungefär 300 elnätsområden i Sverige som drivs av olika företag och alla elnät har olika förutsättningar. Till exempel är elnäten olika gamla, det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. För varje elnätsbolag räknas intäktsramar fram som styr exakt hur stor avgift just det elnätsbolaget får ta ut av sina kunder. Om ett elnätsbolag exempelvis lagt mindre resurser på underhåll och investeringar eller haft många/långa strömavbrott kan det resultera i att Energimarknadsinspektionen låter elnätsbolaget ta ut en lägre elnätsavgift än den de tagit ut tidigare. Om ett elnätsbolag istället investerar i att bygga ett robust elnät och har få avbrott kan de få ta ut en högre elnätsavgift.

För att elen ska fungera i ditt hem behöver du två olika avtal. 

Ett elhandelsavtal behövs för att du ska kunna börja använda elen i ditt hem. Det kan du teckna med valfri leverantör, ett så kallat elhandelsföretag. Elavtalet är det som främst reglerar hur mycket du betalar för själva elen som du använder, till exempel varje gång du tänder en lampa eller använder spisen.

Elnätsavtalet tecknar du med det elnätsföretag som äger nätet och elledningarna där du bor, din nätägare. Du kan inte välja nätägare själv eftersom det bara finns en nätägare per område runt om i landet. Det är din nätägare som äger, bygger och underhåller elnätet där du bor. På Gotland är det Gotlands Elnät AB som äger och underhåller elnätet.

Om ditt elhandelsföretag och din nätägare ingår i samma koncern får du oftast en faktura där samtliga elkostnader redovisas, såväl för elnät som för elhandel.

Elräkningen består i huvudsak av tre delar:

1. Skatter och avgifter utgör ungefär hälften av elräkningen. Redovisas på din elnätsfaktura och bestäms av riksdagen.

2. Elhandelspris är priset du betalar till ett elhandelsföretag för den el du använder. Du kan själv påverka priset genom att teckna ett elavtal med valfritt elhandelsföretag.

3. Elnätsavgiften betalas till elnätsföretaget. Den består av en fast abonnemangskostnad som bygger på hur stor huvudsäkring ditt hushåll har. Ju större huvudsäkring, desto dyrare elnätsavgift. Den rörliga delen är en överföringsavgift, det vill säga kostnaden för att transportera elen till hushållet. Du kan påverka din elnätsavgift genom att till exempel byta till en mindre storlek på huvudsäkringen och sänka din elförbrukning.

Mer information om elnätspriser

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.