fbpx

Vi tar ansvar för miljön

Vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan. Miljöarbetet har blivit en naturlig del av vår verksamhet, i uppdraget med att underhålla och utveckla elnätet.

Ett starkt engagemang

Geab är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Med krav på ständiga förbättringar är vi fast beslutna att minska vår klimatpåverkan och värna om naturen och den biologiska mångfalden. Att använda naturliga resurser på ett hållbart sätt är kärnan i vår strategi.

På Geab arbetar vi för fossilfrihet, med fokus på att vara en bidragande aktör för att Gotland ska kunna nå klimatmålen. Den ökade efterfrågan på el i takt med energiomställningen kräver en modernisering av elnätet. Ett omfattande arbete som pågår, där vi är många som behöver samverka för en hållbar infrastruktur med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Ledning i skogsgata

Bevara den biologiska mångfalden

För oss är det viktigt att på bästa sätt bidra till att bevara och stärka artrikedomen

Vårt uppdrag är att leverera en driftsäker elförsörjning på Gotland. Det innebär att vi av säkerhetsmässiga skäl måste hålla ledningsgatorna fria från träd och buskar. De öppna gräsmarkerna skapar gynnsamma förutsättningar för sällsynta djur- och växter. Minskandet av ängs- och betesmarker i vårt samhälle gör att flera rödlistade arter trivs längs våra ledningsgator.

Vi är medvetna om vår miljöpåverkan och utvecklar ständigt nya rutiner för underhåll och röjning med särskilda skötselåtgärder i områden med hög biologisk mångfald. Ett löpande arbete pågår i samarbete med flera aktörer att skydda djur och natur. För oss är det viktigt att på bästa sätt bidra till att bevara och stärka artrikedomen och den biologiska mångfalden.

wildflower-meadow-3386014_1920

Artrika gräsmarker i våra ledningsgator

Läs mer om arterna som bor och frodas i våra ledningsgator

I Vattenfalls studie kan man läsa mer om artrika gräsmarker i Sveriges stora kraftledningsgator, där anpassad
skötsel gynnat flora och fauna.  Gotland finns inte med i studien men öns öppna kraftledningsgator vittnar 
om en betydande livsmiljö för flera utrotningshotade arter. En ökad kunskap om naturvärden betonar vikten
av gräsmark i ledningsgatorna, som en del av en miljövänlig infrastruktur.

Till Vattenfalls studie (pdf)

Stortapetserarbi hona
Foto: Stortapetserarbi. Fotograf: David Lundgren, Länsstyrelsen

Hotell för utrotningshotade bin

När underhåll gjordes av kraftledningar i Stånga, skapades en sandbädd för att hjälpa utrotningshotade bin. I samarbete med Länsstyrelsen ersattes vegetationen runt kraftledningarna med öppna sandområden för att skapa livsmiljöer för dessa hotade arter. Sen dess har sandbäddar byggts på flera ställen runt om på ön, vilket lett till att Gotland är en av Sveriges bästa livsmiljöer för sandlevande solitära bin och steklar.

En tredjedel av biarterna i Sverige riskerar att dö ut och på Gotland lever flera unika arter. Detta lyckade projekt har inspirerat till fortsatt samarbete mellan Länsstyrelsen och elnätsbolag, att anpassa skötseln för att gynna biologisk mångfald.

Länsstyrelsen – åtgärdsprogram för sandmiljöer
Naturvårdsverket – viktigt med mångfald av vilda pollinatörer

vaddnatfjaril
Foto: Väddnätsfjäril. Fotograf: David Lundgren, Länsstyrelsen

Bevarar hotade fjärilar

Studier visar att ledningsgator är rika på fjärilar och har en positiv påverkan på fjärilsfaunan. Tack vare återkommande röjningar skapas öppna marker som påminner om gamla tiders ängs- och betesmarker. Skötseln har stor betydelse för att bevara hotade fjärilar som funnit en ny livsmiljö i ledningsgatorna.

En av de utrotningshotade arterna på Gotland som trivs i den öppna ledningsgatan är Väddnätsfjärilen. Länsstyrelsen uppmanar till samverkan för att bevara arten.

Svenska kraftnät – biologisk mångfald i våra ledningsgator (pdf)
Länsstyrelsen – rädda den utrotningshotade väddnätsfjärilen

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.