fbpx

Elnätet på Gotland

Sveriges elnät löper genom hela landet och är ett enda sammankopplat system där alla delar hänger ihop och behöver fungera som en helhet. 

Elnätet delas in i stamnät, regionnät och lokalnät

Stamnätet kallas även transmissionsnät och kan jämföras med Sveriges motorvägar. Här transporteras stora mängder el från elproducenter till regionnätet.

Regionnätet fungerar som de större riksvägarna i Sverige och förgrenar sig från stamnätet vidare ut till stora företag, viktiga samhällsfunktioner och lokala elnätsbolag.

Elförbindelsen till Gotland

En stor del av Gotlands elförsörjning kommer från fastlandet via sjökablar på havsbotten.

Gotlandslänken

1954 Första elförbindelsen med sjökabel på havsbotten tas i drift.
1970 Elförbindelsen (sjökabeln) uppgraderas
1983 Sjökabeln ersätts med en ny för att klara den ökade efterfrågan på el
1987 Gotland förstärks med ytterligare en sjökabel.
2000 Sjökabeln uppgraderas och utökas för att effektreversera, leverera el automatiskt tillbaka till fastlandet.
2018 Sjökabeln uppdateras
2021
Svenska kraftnät påbörjar utredning för en ny elförbindelse.
2023 Svenska kraftnät tar beslut att bygga ut Sveriges stamnät till att omfatta Gotland med en ny 220 kV elförbindelse.
2031 Den nya elförbindelsen planeras vara i drift med dubbla sjökablar. 

Samverkan för Gotlands utveckling

Gotlands Elnät samverkar med Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution för att säkerställa att Gotland får en fortsatt trygg elförsörjning.

I maj 2023 meddelade Svenska kraftnät att de kommer att bygga ut stamnätet för att även omfatta Gotland. Beslutet om byggnation av en ny elförbindelse med dubbla sjökablar mellan ön och det svenska fastlandet är avgörande för öns energiomställning.

I ett första steg samverkar vi nu för att Gotland ska bli anslutet till svenska stamnätet med planerad driftstart 2031. I investerings-projektet Kapacitet Gotland har vi på Gotlands elnät tagit på oss uppdraget att modernisera det centrala elnätet på ön, för att möjliggöra en ökad elanvändning och en robust och stärkt elförsörjning. Ett viktigt steg för öns utveckling och totalförsvar.

En dialog om Gotlands elförsörjning är fortsatt viktig, om behovet av ytterligare elförbindelser för att säkerställa att vi kan möta det ökande elbehovet på ön framåt.

Gotlands centrala elnät

Är öns ryggrad som går från norr till söder.

Gotlands centrala elnät är öns ryggrad som går från norr till söder och består av ett luftledningsnät med vår högsta spänningsnivå, 84 kilovolt (kV) konstruktionsspänning.

Slutligen levereras elen via lokalnätet till resten av ön, vägar, hushåll och företag. För varje transformatorstation som strömmen passerar sänks spänningen från stamnätets 400 kV för att du slutligen ska få 230 volt i ditt vägguttag.

Spänningsnivå / Kapacitet

  • Stamnät (transmissionsnät) 220-400 kV.
  • Regionnät och öns centrala elnät 36 – 145 kV
  • Lokalnät 0,4-20 kV

Elnätet består förutom av kraftledningarna även av kablar, transformatorer, ställverk, stationer och andra tekniska komponenter.

Gotlands hela ledningsnät

Ledningsnätet på Gotland är ca 7 000 km långt och transporterar el till ca 43 000 kunder.  Ett robust och starkt elnät är viktigt för våra kunders elanvändning som kräver att det fungerar på bästa sätt. Det gör vi genom fortlöpande underhåll och investeringar.

Vi äger och underhåller stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som behövs för att allt ska fungera. Vi övervakar elnätet 24 timmar om dygnet, året runt, och ser till att elnätet fram till dig alltid fungerar genom beredskap för att snabbt avhjälpa fel.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och stärka elnätet för att kunna tillgodose öns elbehov.

De närmaste åren kommer vi göra stora investeringar på att modernisera det central elnätet på Gotland för att möta den ökade efterfrågan på el i takt med energiomställningen.

DSC08240 kopiera

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.