fbpx

Vi bygger framtidens elnät

Resan mot ett fossilfritt samhälle pågår, där tillgången på fossilfri energi är en förutsättning för att möta klimatutmaningarna världen står inför idag.  Sverige har satt som mål att bli klimatneutralt till 2045.
På Gotland har vi möjlighet att gå före och nå målet mycket tidigare.

I Sverige har vi inlett den största energiomställningen i samhället sedan industriella revolutionen. Elektriciteten har revolutionerat våra liv och är en förutsättning för det moderna samhälle vi lever i. Elen får inte tas förgivet och inte heller den infrastruktur som är så viktig för att elen ska kunna dras fram. Elnät byggs inte i onödan, det byggs för att det finns ett behov att använda el.

Omfattande modernisering av elnätet

Den ökade efterfrågan på el, i och med utfasningen av fossila bränslen, ställer höga krav på ett robust och stabilt elnät. För att möta behovet krävs en omfattande modernisering av elnätet över hela landet, så även på Gotland. Ur ett säkerhetsperspektiv är också en stärkt elförsörjning en mycket viktig del i vår krisberedskap och vårt totalförsvar.

Elektrifieringen innebär inte bara att ställa om från fossila bränslen till fossilfri el, det handlar också om att använda el på ett smartare sätt. Genom att jämna ut elförbrukningen över dygnets alla timmar, skapar vi möjligheter för fler att göra energieffektiva val och välja smart teknik för att både konsumera och producera el.

Vi som elnätbolag förväntas möta kundernas ökade efterfrågan på elanslutningar i takt med övergången. Med stärkt förmåga att överföra el kan vi säkra den leverans som kommer att krävas framöver.

Gotlandsförbindelsen

I maj 2023 meddelade Svenska kraftnät (Svk) att de kommer att bygga ut stamnätet för att även omfatta Gotland. Beslutet om byggnation av en ny elförbindelse till Gotland med dubbla sjökablar mellan ön och det svenska fastlandet är avgörande för vår energiomställning.

Svenska kraftnät har tillsammans med Vattenfall Eldistribution AB och oss på Gotlands Elnät utrett hur elförsörjningen till Gotland ska säkerställas. Vi samverkar för att Gotland blir anslutet till svenska stamnätet till 2030.

Läs mer om Gotlands elförbindelse

Se inspelningen från Gotlands regionfullmäktige när Kalle Blomberg, vd Gotlands Elnät presenterade Kapacitet Gotland 

Kapacitet Gotland för utveckling av öns elnät

Svenska Kraftnäts beslut att bygga ut stamnätet till Gotland blev startskottet för projektet Kapacitet Gotland. För att klara omställningen investerar vi som elnätsbolag cirka 2 miljarder kronor på att modernisera Gotlands centrala elnät.

Ledningar, stolpar och stationer behöver bytas ut, förstärkas och förnyas för att kunna möta den ökande efterfrågan på el. 

Vi möjliggör utvecklingen

På Geab arbetar vi för fossilfrihet. Med ökad förståelse och acceptans för utbyggnaden av elnätet möjliggör vi utvecklingen som driver Gotland framåt. Den stora elektrifieringsvågen är inledd och vi ser till att Gotland är med. Med gemensamma krafter kan vi alla hjälpas åt att göra energiomställningen möjlig, för ett fossilfritt liv på Gotland.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.