fbpx

Ygne-Hemse

Som en del i Kapacitet Gotland planerar Gotlands Elnät en ombyggnation av den befintliga högspännings­ledningen från Ygne till Hemse, för ökad överföringskapacitet, leverans­kvalitet och driftsäkerhet.

Om projektet

Klicka på bilden för att förstora.

Den nuvarande 70 kV-ledningen mellan Ygne och Hemse behöver förstärkas för att trygga leveranskvalitet och driftsäkerhet. Det befintliga elnätet är ålderstiget och behöver därför ersättas för att möta de krav som ställs på ökad driftsäker överföringskapacitet, nu och i framtiden. 

Den planerade 145 kV-ledningen ersätter den befintliga 70 kV-ledningen och kommer att byggas i samma stråk med undantag för sträckan vid Klintebys och söder om Hemse (se karta) där sträckningen skiljer från den gamla (markerat i blått på kartan). Ändringarna beror på nya lägen för transformatorstationer.

Ombyggnationen kan genomföras med ett mycket begränsat nytt intrång då den nya ledningen planeras att byggas i befintlig ledningsgata.  De nya stolparna kommer att vara något bredare mellan stolpbenen och något högre än de befintliga. Placering av stolparna kommer att göras när Gotlands Elnät går vidare med detaljprojekteringen av ledningen.

Var vi är i projektarbetet

arbetsflode-KG-ygnehemse240312

För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om tillstånd/nätkoncession prövas och beviljas av Energimarknadsinspektionen (EI).

Juni 2024

Arbetet med tillståndet för nätkoncession fortlöper. 

Arbetet med att teckna markupplåtelseavtal påbörjas under sommaren. Berörda markägare kontaktas efter hand via brev med underlag för markupplåtelseavtal. Markupplåtelseavtal är en överenskommelse mellan fastighetsägare och Gotlands Elnät som reglerar tillträde till marken för byggnation och underhåll av ledningen.

Maj 2024

Arbetet med tillståndet för nätkoncession fortlöper. Även arbetet med att teckna markupplåtelseavtalen med berörda fastighetsägare.

Mars 2024

När projektering av ledningens tekniska utformning och lokalisering är klar, kontaktar vi varje enskild fastighetsägare för att presentera markupplåtelseunderlag, innehållande markupplåtelseavtal, värderingsprotokoll, stämplingslängder (träd som behöver avverkas) och ersättning. Planerad start för markupplåtelsearbetet blir i mitten av april.

Gotlands Elnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om medgivande till marktillträde (förundersökningstillstånd (FUT))  för att utföra undersökningsarbeten för den planerade 145 kV luftledningen. Ei bedömer att det finns skäl för att bevilja marktillträde i detta fall, i grund på den ansökan om nätkoncession för linje som är under handläggning, vilket utgör ett tydligt underlag som visar planerna för att genomföra projektet. 

Koncessionsansökan om tillstånd för den nya högspäninngsledningen som skickades till Energimarknadsinspektionen (Ei) i mars 2023 går nu ut på remiss från Ei till myndigheter och intressenter, med en sista svarsdag för att inkomma med yttranden 11 april 2024.

Februari 2024

Vårens fältbesök väntas komma igång med start i mars vecka 12, där en okulär bedömning av stolpplacering genomförs för den planerade ledningen.

Januari 2024

Höstens fältbesök återupptas som en del i pågående detaljprojektering. Under januari var Natur & skogstjänst ute i markerna för att värdera och stämpla skog. Undersökning av markförhållanden för stolplacering fortsätter under våren. 

Berörda markägare har skriftligt gett sitt medgivande till detaljprojekteringen i ett förundersökningsmedgivande, FUM.  I de fall markägaren inte gett oss sitt medgivande har Gotlands Elnät ansökt om ett förundersökningstillstånd (FUT) hos Energimarknadsinspektionen (Ei), som ger oss tillåtelse att utföra undersökningarna utan fastighetsägarens medgivande.

2023

På uppdrag av Gotlands Elnät kommer AFRY att utföra flera fältbesök under hösten. Vecka 45 påbörjas en skogs- och åkermarksinventering i det planerade ledningsstråket. Det är en del i den pågående detaljprojekteringen. Syftet är att närmare kunna fastställa den planerade ledningens exakta placering. De undersöker, på plats, markförhållanden, stakar ut en linje och samlar in annan nödvändig information. Efter genomförda undersökningar återställs marken från åverkan och eventuella skador som har uppstått, ersätts.

Berörda markägare är kontaktade via brev, med ett förundersökningsmedgivande (FUM) där de skriftligt ger sitt medgivande till detaljprojektering. I de fall markägaren inte gett oss sitt medgivande kommer nu Gotlands Elnät ansöka om förundersökningstillstånd (FUT) hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Tillståndet ger oss tillåtelse att utföra undersökningarna utan fastighetsägarens medgivande.

I detaljprojekteringen ingår att vi genomför fältbesök för att undersöka marken i syfte att identifiera möjliga platser för stolpplacering. På uppdrag av Gotlands Elnät kommer AFRY att utföra flera fältbesök, med start vecka 37.

Berörda mark- och fastighetsägare kommer att bli kontaktade om upplägget. Fältbesöken görs till fots och innebär en okulärbesiktning, utan åverkan på naturen. Arbetet innebär att vi undersöker marken för att identifiera möjliga platser för stolpplaceringar. 

Inför ansökan är inte ledningen detaljprojekterad, exempelvis när det gäller placering av stolpar och vilka höjder dessa kommer att ha. Detta sker senare i processen. Inför detaljprojekteras kommer berörda markägare kontaktas för dialog angående detaljer, markupplåtelseavtal och ekonomiska erbjudanden. Bygget av de nya transformatorstationerna hanteras med vanligt bygglov.

Ansökan om att få tillstånd att ersätta befintlig 70 kV-ledning (som ska rivas) med en ny 145 kV-ledning luftledningen lämnades in till Energimarknadsinspektionen (EI) den 27 mars. När ansökan är inlämnad till EI gör de juridiska prövningar enligt ellagen och miljöbalken, väger olika intressen mot varandra och beslutar om elledningen ska få tillstånd eller inte. Inom ramen för tillståndsprövningen remitteras ärendet till berörda myndigheter och sakägare som får möjlighet att lämna synpunkter.

Ansökan innehåller en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utformats på liknande sätt som samrådshandlingen, men med fördjupad information och analys samt med vissa tillägg. Underlag för MKB:n; är naturvärdesinventering, fågelutredning, artskyddsutredning och kulturmiljöutredning.

Kontakt

Projektledare på Gotlands Elnät är Stefan Karlsson. Till sin hjälp har han flera av Geabs medarbetare från elnät och marknad. 

Har du frågor om projektet 

Projektledare Stefan Karlsson, Gotlands Elnät

Gotlands Elnät har också anlitat några konsulter för specialisthjälp i projektet:
Geab_phoine_lr

Kapacitet Gotland

Kapacitet Gotland är ett projekt för att modernisera det centrala elnät på ön, totalt investerar Gotlands Elnät cirka 2 miljarder kronor. 

Hemse-Näs

Gotlands Elnät planerar att bygga två nya parallella 145 kV-ledningar mellan Hemse och Näs

Stenkumla-Slite

Gotlands Elnät planerar att öka överföringskapaciteten av  den befintliga  högspänningsledningen mellan Stenkumla och Slite.

Stenkumla-Västerhejde

Gotlands Elnät planerar att förnya elnätet i StenkumlaVästerhejde för ökad över-föringskapacitet, leverans-kvalitet och driftsäkerhet.  

Stationerna

Arbetet med en förnyelse och modernisering av öns centrala elnät pågår, vilket innebär att flera stationer måste byggas om och förstärkas för ökad överföringskapacitet.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.