fbpx

Samarbete för snabbare elnätsutbyggnad

Projektet Stenkumla-Slite är ett av 24 utvalda projekt i uppdraget att korta ledtider för elnätsutbyggnad.

Sedan flera år tillbaka har regeringen gett i uppdrag att utveckla tillståndsprövningen för nätkoncession. För 2024 ingår ett myndighetsgemensamt arbete för att hitta nya arbetssätt som kan snabba på utbyggnaden av elnätet, vilket Energimarknadsinspektionen leder. Arbetet ska nu bedrivas inom ramen för faktiska ansökningar.

I maj inleds det gemensamma arbete mellan Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet, berörda Länsstyrelser och elnätsbolagen för att öka kunskapen, hitta nya arbetssätt och effektivisera processer. Genom att samverka och se över både interna och externa arbetsflöden kan nya rutiner tas fram vid tillståndhantering för elnätkoncessionsprojekt i Sverige.

Myndigheterna uppmanas prioritera projekt som syftar till att förbättra elöverföringen till tillväxtområden, i nord-sydlig riktning eller projekt som medför stor samhälls- och/eller klimatnytta. Utbyggnaden av elnätet är helt avgörande för både samhällsutvecklingen och klimatomställningen och ledtiderna för elnätsutbyggnad behöver förkortas.

– Vi är glada att bli utvalda och få vara en del i Ei:s arbete. Att planera och bygga elnät idag tar tid och processen från start till färdigbyggd ledning är omfattande och tidskrävande. Det gemsamma arbetet kommer att vara viktigt för att aktivt utveckla nya arbetssätt som spar tid för att kunna bygga elnät på kortare tid säger Kalle Blomberg, vd Gotlands Elnät.

Projekt Stenkumla-Slite
I projektet arbetar vi med förnyelsen och kapacitetshöjningen av elnätet mellan socknarna Stenkumla och Slite. Projektet är ett delprojekt i Kapacitet Gotland där vi moderniserar det centrala elnätet på hela ön. Arbetet är ett viktigt steg för Gotlands utveckling och för att möjliggöra energiomställningen.

Läs mer om projektet Kapacitet Gotland och pågående delprojekt

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.