fbpx

Klagomålshantering

Som kund hos oss vill vi så klart att du ska vara nöjd. Har du klagomål eller känner dig missnöjd över något? Eller har du förslag på hur vi kan göra något bättre? Alla sådana upplysningar är värdefulla för oss eftersom de kan ge information om något vi behöver bli bättre på. Därför har vi en positiv grundsyn på klagomål och en välkomnande inställning till den som vill framföra ett.

1. Kundservice i första hand

Känner du dig missnöjd över något, ska du i första hand vända dig till vår kundservice.

2. Reklamation och skadestånd

Har vi orsakat dig skada, till exempel i samband med ett strömavbrott, kan du göra en skadeståndsanmälan. Det gör det enklast genom att ladda ned och fylla i blanketten skadeanmälan.

3. Extern rådgivning och tvistlösning

Vill du ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning, eller få hjälp med att få ett ärende prövat, finns det ett flertal externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Ellagen i sin helhet

I ellagen beskrivs kundernas rättigheter. Här hittar du ellagen i sin helhet och nedan har vi klippt ut viktiga paragrafer.

Ellagen på Notisum »
Ellagen i Svensk författningssamling »

11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter
Inledande bestämmelser

2 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i detta kapitel är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne.

Avbrytande av överföring av el på grund av konsumentens avtalsbrott

3 § Överföring av el får avbrytas, om konsumenten försummar sina skyldigheter och försummelsen utgör ett väsentligt avtalsbrott.
Innan överföringen avbryts skall konsumenten uppmanas att inom viss skälig tid vidta rättelse och, i annat fall än som avses i 4 §, underrättas om att överföringen annars kan avbrytas. Sker rättelse får överföringen inte avbrytas.
Om omständigheterna ger anledning att befara att ett avbrott skulle medföra ej obetydlig personskada eller omfattande sakskada, får överföringen inte avbrytas. Det gäller dock inte om konsumenten handlar otillbörligt.

4 § Om avtalsbrottet består i att konsumenten försummat att betala för överföring eller leverans av el gäller, utöver vad som anges i 3 §, att konsumenten sedan tiden för rättelse gått ut skall uppmanas att betala inom tre veckor från det att han har delgetts uppmaningen och en underrättelse om att överföringen annars kan avbrytas. Ett meddelande om den uteblivna betalningen skall samtidigt lämnas till socialnämnden i den kommun där konsumenten får el överförd.

Sker betalning eller är fordringen tvistig får överföringen inte avbrytas. Överföringen får inte heller avbrytas om socialnämnden inom den tid som anges i första stycket skriftligen har meddelat den som lämnat underrättelsen att nämnden tar på sig betalningsansvaret för skulden.

Avbrytande av överföring av el av elsäkerhetsskäl m.m.
7 § Innehavaren av nätkoncession får avbryta överföringen av el för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet. Avbrottet får inte i något fall pågå längre än åtgärden kräver.
Om innehavaren av nätkoncession kan förutse annat än kortvariga avbrott i överföringen, skall konsumenten underrättas i god tid före avbrottet. Konsumenten skall underrättas personligen eller, om det är lämpligt, genom anslag.

Skadestånd vid avbruten överföring av el
8 § Avbryts överföringen av el på grund av konsumentens försummelse utan att förutsättningarna i 3 och 4 §§ är uppfyllda, har konsumenten rätt till ersättning för skada av nätkoncessionshavaren.
Har överföringen av el avbrutits på begäran av elleverantören, skall denne, i stället för koncessionshavaren, ersätta konsumenten för den uppkomna skadan.

9 § Om innehavaren av nätkoncession inte har underrättat konsumenten enligt 7 § andra stycket, har konsumenten rätt till ersättning för skada av koncessionshavaren.

10 § Om överföringen av el avbryts utan att det beror på konsumentens försummelse och utan att det finns rätt att avbryta överföringen enligt 7 § första stycket, har konsumenten rätt till ersättning för skada av nätkoncessionshavaren om inte denne visar att avbrottet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror avbrottet på någon som koncessionshavaren har anlitat för att utföra underhåll, reparation eller liknande arbete, är koncessionshavaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket.

11 § Skadestånd enligt 8-10 §§ omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.
Om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt. Vid bedömningen skall även beaktas föreliggande försäkringar och försäkringsmöjligheter, den skadeståndsskyldiges förutsättningar att förutse och hindra skadan samt andra särskilda omständigheter.

12 § Konsumenten skall underrätta motparten om anspråk på ersättning inom två år från det att skadan inträffade. Gör han inte det, har han förlorat sin rätt till ersättning för den uppkomna skadan.

Uppgifter i avtal
14 § Ett avtal mellan en konsument och en nätkoncessionshavare ska innehålla uppgifter om
1. nätkoncessionshavarens namn, adress, telefonnummer och webbplats,
2. nätkoncessionshavarens åtagande gentemot konsumenten,
3. när avtalet träffas,
4. var konsumenten kan finna information om nätkoncessionshavarens priser och övriga villkor,
5. villkoren för fakturering och betalning,
6. villkoren för uppsägning av avtalet,
7. villkoren för ersättning om nätkoncessionshavaren inte uppfyller sitt åtagande enligt avtalet, och
8. hur nätkoncessionshavaren på sin webbplats samt på begäran på annat sätt tillhandahåller den ytterligare konsumentrelaterade information som anges i 18 §. Lag (2011:712). Betalningssätt

15 § En elleverantör får inte missgynna en konsument endast på grund av det betalningssätt konsumenten har valt.
Om en nätkoncessionshavare tillämpar ett system med förskottsbetalning för konsumenter, ska detta vara skäligt. Lag (2014:270).

Installation av nya mätare
21 § Nätkoncessionshavare ska se till att konsumenterna får
lämplig information i samband med installation av nya
mätare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldigheterna enligt första
stycket. Lag (2014:270).

Olika bestämmelser gäller vid olika skadesituationer och man gör i bestämmelserna skillnad på konsumenter och näringsidkare. Med konsument avses en fysisk person till vilken el överförs huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet. Övriga kunder är näringsidkare. Om du som konsument eller ditt företag har drabbats av skada så kan ni kontakta vår kundservice eller fylla i en skadeanmälan och skicka den direkt till oss. Telefonnumret för skadeanmälan 0498-28 50 00.

Allmänt

I den omfattande verksamheten med byggande, drift och underhåll av elnätet händer det ibland att skador uppstår. Det kan till exempel uppstå skador på mark och planteringar i samband med arbeten på elnätet eller det kan uppstå fel i administrativa rutiner vid ett leverantörsbyte eller fel vid mätning eller rapportering av avlästa mätvärden. För flera av dessa fall finns det bestämmelser i nätavtalet som anger när och hur ersättning ska utgå. I vissa fall skall de allmänna reglerna i skadeståndslagen tillämpas. Anser du att du har rätt till ersättning för skador som uppkommit på grund av ovan nämnda fel eller brister bör du kontakta oss direkt.

Ersättning till konsumenter

Avbrott

Konsumenter har som huvudregel rätt till ersättning för skador på grund av avbrott i elöverföringen. Rätten gäller dock inte för planerade avbrott som måste vidtas för att genomföra arbeten i elnätet. För annat än kortvariga avbrott gäller dock att kunden ska underrättas om avbrottet i god tid, annars kan ersättningsskyldighet uppkomma.

Undantag från ersättningsskyldigheten kan också göras om avbrottet beror på ett hinder i överföringen som anses ligga utanför nätbolagets kontroll enligt ellagen. En individuell prövning -görs alltid när det gäller förutsättningar för skadestånd och ersättningskrav. Ersättningen omfattar utgifter, inkomstbortfall och annan förlust på grund av händelsen.

Inverkan av el

Elen har egenskaper som kan vålla skador på både personer och egendom. För den händelse att den elektriska strömmen orsakar skada på person eller egendom finns det klara regler i ellagen om ansvaret för sådana skador. Inträffar en sådan skada bör du göra en felanmälan.

Säkerhetsbrister

För varje elektrisk anläggning och användning finns föreskrifter om att elen skall innehålla bestämda värden i fråga om bl a spänning, frekvens och form. Detta är till för att ge säkerhet mot skada och störningar. Om elen inte är så säker som skäligen kan förväntas säger man att elen innehåller säkerhetsbrister. För skador som inträffar på person eller egendom på grund av sådana säkerhetsbrister ansvarar vi – förutom i en del undantagsfall – när vi överfört elen till dig. Vårt ansvar i dessa fall benämns
produktansvar och enligt ellagens regler om detta ett avdrag på 3 500 kronor göras från värdet av det som har skadats.

Ersättning till näringsidkare

För näringsidkare gäller andra regler än för konsumenter. Vi är skadeståndsskyldiga om den skadelidande kan visa att vi vållat skadan genom att vi handlat oaktsamt. Andra inskränkningar i skadestånds- skyldigheten finns också. Ren förmögenhetsskada ersätts ej och inte heller följdskada vid person eller sakskada.

Produktansvar: För skador som inträffar på person eller egendom på grund av säkerhetsbrister i el ansvarar vi – förutom i en del undantagsfall – när vi överfört elen till dig. Vårt ansvar i dessa fall benämns produktansvar och enligt ellagens regler om detta skall ett avdrag på 3 500 kronor göras från värdet av det som har skadats.

Generella förutsättningar för alla skadesituationer: Ibland finns det skäl att göra undantag från ersättningsskyldigheten. Vi tillämpar åldersavdrag. För att ersättning skall kunna betalas ut måste skadan också styrkas. Den skadelidande förutsätts också försöka begränsa skadans omfattning. Olika preskriptionstider gäller beroende på vad som orsakat skadan. Om du vill veta mer om förutsättningar för hur och när skador skall ersättas, så finns det mer information om bland annat skadeståndsberäkning och undantagssituationer i villkoren för skadestånd och i ellagen.

Se våra villkor för skadestånd. Har du frågor så kontakta vår kundservice.

Vill du ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning eller få hjälp med att få ett ärende prövat finns det ett flertal externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Hit kan du vända dig för opartisk rådgivning: Region Gotlands energi- och klimatrådgivare vänder sig till hushåll, föreningar samt små och medelstora företag. Här får du kostnadsfria tips och råd kring energifrågor. Region Gotlands energi- och klimatrådgivare »

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. De kan ge dig vägledning om hur du går vidare om du har en tvist med ditt elnäts- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat. Konsumenternas energimarknadsbyrå »

Hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat : Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig. Energimarknadsinspektionen »

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut. Allmänna reklamationsnämnden »

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk. Sveriges domstolar »

Blanketter och villkor för skadestånd

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.