fbpx
Generic filters
Exact matches only

Vår historia

1900

1904 | Efter en lång livlig debatt om satsning på el tas Visbys första diseldrivna elverk i drift. De första 50 elektriska gatljusen tänds och därmed upphör lyktgubbarnas och lyktgummornas arbete med att tända stadens gasljus. De första abonnenterna får tillgång till el som första året uppgår till 224 stycken. Det skulle dock ta tid innan alla socknar på Gotland får el. Ett gasverk byggs i Visby och första världskriget kommer med besvärliga krisår som föjd. Bristen på fotogen var stor under krigsåren och elen sågs då som en räddare i nöden.

Andra orter som fick elverk i drift:
1917 Slite i samband med cementfabriksbygget
1917 Havdhem
1918 Burgsvik
1918 Klintehamn
1921 Hemse

1900

1920

Elverken som var byggda helt utan tanke på en sammankoppling kunde bara transportera el kortare sträckor och nådde inte så många.

Efter första världskriget kom elektrifieringen av Sverige landsbygd igång på allvar.

1924 | Gotland blir det första större landsbygdsområde i Sverige som elektrifieras då bygget av ett elnät inleds av AB Skandinaviska Elverk.

Inledningsvis framställs elen av Slite Cement. Energiproduktionen sker genom kol och diesel i
ångpannor, som därefter distribueras över Gotland.

1930

AB Gotlands Kraftverk bildas som ett helägt dotter- bolag till AB Skandinaviska Elverk. Elnätet är nu 116 km långt med 391 abonnenter. Elnätsutbygget fortsätter, men på grund av tuffare tider på 30-talet och ett andra världskrig fördröjs elnätsbygget och går långsammare än förväntat.

1950

Först i början av 50-talet ansluts de sista socknarna till elnätet. Hall blir allra sist ut att få el | 1953.

Drömmen om att koppla Gotland till fastlandets billiga vattenkraft leder till en utredning av AB Skandinaviska Elverk och Asea.  

1950 | Riksdagen beslutar att bygga överföringen. Avtal skrivs med Vattenfall.

1954 | Världens första kommersiella kraftöverföring med högspänd likström via sjökabel på havsbotten tas i drift. De första fastländska kilowatttimmarna förs över till gotlandsnätet mellan Västervik och Ygne. Liknande länkar med kraftöverföringstekniken HVDC kom sedan att läggas mellan andra europeiska länder. När sjökabeln nu förser Gotland med el beslutas en nedläggning av gasverket i Visby.

1956 | Högtidlig invigning sker vid Ygne med fina fastlandsgäster och rikspress på plats. 220 gäster serveras lunch på stadshotellet och tal hålls av landshövdingen.

Se filmen om Gotland och elkraften

En film från 1954 som visar Gotlands Kraftverk i Slite som genererade energi från ångpannor som drevs med kol och diesel. Man kan se hur elnätet byggdes ut på ön och arbetet med att lägga likströmskabeln mellan Ygne och Västervik.

1960

Efter nedläggning av gasverket ökade förbrukningen av el enormt. Trots el från fastlandet via sjökabeln behövs elnätet förstärkas ytterligare.

1963 | En oljeeldad kraftstation i Slite uppförs. Även fyra gasturbindrivna reservkraftanläggningar installeras | 1966-70.

1970

Det blir oljekris i världen och produktionskostnaden på Gotland ökar kraftigt. På uppdrag från regeringen startar AB Skandinaviska Elverk och Vattenfall en ny utredning hur Gotland framtida energiförsörjning ska lösas.

1974 | Två dieselgeneratorer installeras i Slite även produktionsanläggningarna utökas.

1977 | Regeringen meddelar på en presskonferens att Vattenfall AB tar över Skandinaviska Elverks verksamhet på Gotland och bildar ett gemensamt eldistributionsbolag med Gotlands kommun.

1978 | Det nya bolaget Gotlands Energiverk AB, startar sin verksamhet. Nu garanteras Gotland samma råkraftspris som Vattenfall tillämpar på fastlandet.

1980

Gotlands Energiverk AB första åtgärd blir att besluta om fjärrvärmeutbyggnad.

1982 | Riksdagen fattar beslut att Gotland kraftsituation ska lösas med ett värmekraftverk som subventioneras av staten via Vattenfall. Kraftvärmeverket vid Skrubbs i Visby tas i drift
och hetvatten från anläggningen levereras för första gången i fjärrvärmenätet. Senare byggs också fjärrvärmeanläggningar i Slite, Hemse och Klintehamn. Kärnkraftsbeslut fattas i Sverige. De fortsatta kraftiga oljeprishöjningarna medför att en ny likströms överföring från fastlandet skulle vara ekonomiskt fördelaktig för Gotland.

1983 | Den nya sjökabeln invigs och tas i drift med tio gånger högre effekt än den tidigare kabeln, nu med el från den billiga kärnkraften.

1987 | Gotland förstärks med ytterligare en sjökabel.

2000

Efter en omfattande utbyggnad av vindkraften genomförs en uppdatering av befintligt elnät för att vid behov även kunna överföra el via sjökabeln från Gotland till fastlandet.

2000 | På ön finns 137 vindkraftverk som förser majoriteten av elkunderna i Visby med effekt. En 70 km lång likströmsöverföring mellan Näs och Visby är nu i drift. Behovet av el ökar i takt med samhällsutvecklingen, och diskussioner om att utvidga fastlandsförbindelsen pågår många år.

2018 | Vattenfall uppgraderar tekniken till befintliga sjökablar för att säkra fortsatt drift.

2020

2021 | Svenska kraftnät utreder tillsammans med Vattenfall och Geab hur elförsörjningen till Gotland ska säkerställas.

2023 | Svenska kraftnät beslutar att ansluta Gotland till svenska stamnätet 2031. Två nya sjökablar planeras mellan det svenska fastlandet och Gotland. 

Foton från Waldemar Falcks bildarkiv och Geab

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.