fbpx
Generic filters
Exact matches only

Så sätter vi priset

Vår prissättning av fjärrvärme är värdebaserad. Det betyder att fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig sett till pris och beaktat de mervärden den har för våra kunder.

Fjärrvärmens mervärden

Bekvämt

En jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och varmvatten. Fri från kemikalier, buller, lukt eller sotning. Utrymmessnål och kunden behöver ingen egen ackumulering av varmvatten.

VF_activity_log_rgb

Leveranssäkert

En driftsäker leverans av värme som kunderna kan känna sig trygga med. Vi tar ansvar för kundens värmebehov – vår produktion är igång 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året för att kunden ska få en säker leverans.

VF_cloudy_rgb Helpdesk_New_Icons_Pellis Helpdesk_New_Icons_Pellis

Fjärrvärmen är viktig för en mer hållbar miljö. Genom att till stor del använda restprodukter från samhället bidrar den till minskade koldioxidutsläpp.

Vår prissättningspolicy

Vår prissättning av fjärrvärme skall vara tydlig, transparent och värdebaserad, det vill säga konkurrenskraftig jämfört med de alternativ som finns på marknaden. Prissättningspolicyn är en avvägning mellan två kriterier, vilka tar hänsyn till såväl kunden som värmemarknaden:

Priset på fjärrvärme skall vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ och beakta de mervärden som finns: bekvämt, leveranssäkert och hållbart.

Priserna ska vara stabila i ett längre perspektiv. Detta innebär i praktiken att fjärrvärmepriset ett enskilt år kan avvika uppåt eller nedåt jämfört med alternativen men över tid ska alltid fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt.  

Så ändras priset

Prisjusteringar genomförs normalt en gång per år och då vid årsskiftet. För att ta hänsyn till dig som kund vad gäller planeringshorisont och budgetprocess meddelar vi ändringen i god tid via ett prisbrev. Vid prisjusteringar följer vi Fjärrvärmelagen, Prisdialogens riktlinjer och Energiföretagen Sveriges rekommendationer.

Våra priser

Vår prismodell består av tre komponenter: energiavgift, årsavgift och flödespremie/-avgift. Dina kostnader påverkas direkt då du energieffektiviserar. 

Energiavgift

Alla kunder betalar en avgift för den energi de använder. Precis som elpriset är det en peng för varje kilowattimme (kWh) som används, fast i fjärrvärmesammanhang använder man megawattimme (MWh) istället. Till skillnad från elpriset sätts fjärrvärmepriset en gång per år, och priset per MWh är alltid detsamma under varje kalenderår. Ditt energipris beror på hur mycket energi du använder.

Energiavgift

Pris* 2024-01-01

Mindre än 50 MWh/år

1068 kr/MWh

Mer än 50 MWh/år

1085 kr/MWh*

* Alla priser är inklusive moms

*Volymrabatt ges på energipriset för större anläggningar

Årsavgift

En årsavgift faktureras för de anläggningar som använder mindre än 50 MWh per år. Syftet med denna avgift är att täcka de administrativa kostnader som uppstår för varje enskild anläggning, och faktureras uppdelat per dygn.

Årsavgift

Pris* 2024-01-01

Mindre än 50 MWh/år

315 kr

* Alla priser är inklusive moms

Flödespremie / flödesavgift

För kunder som använder mer än 50 MWh per år. När vi pratar om flödet så syftar vi på hur väl det heta vattnet från fjärrvärmenätet kyls ner i er fastighets fjärrvärmecentral. Att ha ett lågt flöde i fjärrvärmecentralen lönar sig i längden. För att uppmuntra detta finns det något som heter flödespremie och flödesavgift. 

Flödespremie/ flödesavgift

Pris* 2024-01-01

Mer än 50 MWh/år

12 kr/grad/MWh

* Alla priser är inklusive moms

Jämförspriser

För att du ska kunna jämföra kostnader vid olika förbrukningar har vi tagit fram jämförpriser enligt fjärrvärmelagen. Jämförpriserna förutsätter att ingen flödesavgift utgår.

Flödesdebitering är ett instrument för att höja effektiviteten och minska resursanvändningen i våra fjärrvärmenät.

Hett vatten leds från värmeverket via rör i marken till kundernas fjärrvärmecentraler. När värme tas ut i kundcentralen blir det en temperaturskillnad mellan inkommande och utgående vatten. Temperaturskillnaden kallas delta-T eller dT. Det svala returvattnet från kundcentralerna leds tillbaka till värmeverket där det används för att kyla våra pannor. Kylningen innebär att värme överförs från pannorna till vattnet, som sedan leds tillbaka till kunderna, i ett evigt kretslopp.

Det är alltså viktigt att kundernas fjärrvärmecentraler är bra på att ta ut den värme som kommer från värmeverket via fjärrvärmevattnet och inte skickar tillbaka för varmt vatten eftersom pannorna då inte kan kylas ner tillräckligt så vi kan elda på ett effektivt, resurssnålt och miljövänligt sätt.

En lågt delta-T medför också onödiga värmeförluster till mark och det krävs betydligt mer energi för att pumpa runt fjärrvärmevattnet. Flödesdebitering är alltså ett instrument för att höja effektiviteten och minska resursanvändningen i våra fjärrvärmenät.

Gränserna för dT när flödesdebitering faller ut är för närvarande satta till 38 grader (avgift) respektive 48 grader (återbetalning). Låga värden genererar en kostnad per förbrukad MWh medan höga värden innebär en återbetalning, som beräknas enligt:

  • Förbrukning (MWh) * avvikelsen från gränser (grader) * 10,75 kr/grad/MWh

 

Under sommaren (juni, juli, augusti) tillämpas inte flödeskostnaden då dessa månader sällan är några problem ur leverans- och effektivitetssynpunkt på grund av låg värmeförbrukning.

Exempel 1 – Avgift

dT = 35 grader

Förbrukningen är 2,3 MWh

Avgift = 2,3 MWh * (38-35) grader * 10,75 kr/grad/MWh = 74,2 kr i ökad kostnad

 

Exempel 2 – Återbetalning

dT = 50 grader

Förbrukningen är 2,3 MWh

Återbetalning = 2,3 MWh * (50-48) grader * 10,75 kr/grad/MWh = 49,5 kr i återbetalning

Läs mer

strand

Prisdialogen

Prisdialogen är en branschgemensam modell för prövning av prisändringar och syftar till att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Heat_low

Så fungerar fjärrvärme

Har du funderat på var värmen i ditt element eller varmvattnet i kranen kommer från? I dag värms cirka 11 000 fastigheter på Gotland av fjärrvärme.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.