fbpx

Ursprung och miljöpåverkan

Geabs el kommer till stor del från Vattenfall

Vattenfall är Sveriges största producent av förnybar el. År 2017 stod Vattenfall för nästan hälften av all förnybar el i Sverige.  All vår försäljning av el från vatten-, vind- och kärnkraft i Sverige har sitt ursprung från Vattenfalls svenska produktions­anläggningar. Vattenkraft och kärnkraft är basen i det svenska elproduktionssystemet och i Vattenfalls svenska produktions­verksamhet. Vattenfall är även en av de ledande aktörerna i Sverige inom vindkraft.

100% ursprungsgaranti

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning 2021. Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2021 var 0,03 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,001 g/kWh för kärnbränsleavfall.

 
Elens_ursprung_Geab2021

EPD®systemet står för Environmental Product Declaration

All el som Vattenfall levererar i Sverige är deklarerad enligt EPD®systemet. Deklarationerna innebär att vi har full kontroll på vår miljöpåverkan och är en viktig hörnsten i vårt miljöarbete.

Deklarationerna är granskade av en oberoende tredjepart och certifierade samt registrerade och publicerade av International EPD Consortium – IEC. (Tidigare certifieringar gjordes av Svenska Miljöstyrningsrådet). EPD® innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning under en produkts hela livscykel. EPD® är alltså en redovisning av miljöprestanda, baserad på livscykelanalys.

Ursprungsgaranti för miljöns skull

All el som säljs i Sverige ska enligt ett EU-direktiv kunna märkas med sitt ursprung. Detta gäller också för elproduktion i övriga Europa (enligt 2003/54/EG). I dessa gemensamma märkningsbestämmelser ska varje produktionskällas andel av leveransen anges i procent med fördelningen mellan förnybara energikällor, kärnkraft och fossila energikällor.

Geabs tar ställning för en bättre miljö, genom att erbjuda våra elkunder möjlighet att få en elleverans som är baserad på 100 procent förnybara energikällor.

Geabs miljöarbete

Geab ska ge förutsättningar för ett hållbart Gotland och vi är fast beslutna att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Vi har genom vår verksamhet alltid arbetat med ett starkt engagemang för miljön. Sedan 2000 är hela Geabs verksamhet miljöcertifierad enligt ISO 14001. Läs mer här om Geabs mål och visioner

Fossilfri el

All el du köper av oss är fossilfri. Den kommer från fossilfria energikällor som vind-, vatten- och kärnkraft – ingenting annat. Vårt mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation på Gotland och att välja ett fossilfritt elavtal med oss är ett steg på vägen.

Elens miljöpåverkan

Vid produktion av el med olika energikällor uppstår miljöpåverkan, bland annat i form av koldioxidutsläpp (CO2) och högaktivt kärnbränsleavfall (mängden utbränt radioaktivt uranbränsle). Diagrammen nedan visar värdena för utsläpp och avfall vid drift och under elproduktionens hela livscykel.

Livscykelanalysen beskriver elens totala miljöpåverkan, från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken.

GEAB Gotlands Energi Elavtal
GEAB Gotlands Energi Elavtal

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.