fbpx

Fjärrvärmepriser

Ett konkurrenskraftigt pris

Geabs policy är att fjärrvärmepriset ska vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ samt vara stabilt över tid utan kraftiga svängningar. Nedanstående priser är inklusive moms och gäller från 1 januari 2023.

Energiförbrukning

Mindre än 50 MWh/år
945 kr Energiavgift kr/MWh
  • En årsavgift på 315 kr tillkommer och den faktureras uppdelat per dygn

Energiförbrukning

Mer än 50 MWh/år
960 kr Energiavgift kr/MWh
  • Flödesdebitering kan tillkomma med 10,75 kr/ MWh/ grad dT

Jämförpriser

För att du ska kunna jämföra kostnader vid olika förbrukningar har vi tagit fram jämförpriser enligt fjärrvärmelagen. Jämförpriserna förutsätter att ingen flödesavgift utgår.

Flödesdebitering är ett instrument för att höja effektiviteten och minska resursanvändningen i våra fjärrvärmenät.

Hett vatten leds från värmeverket via rör i marken till kundernas fjärrvärmecentraler. När värme tas ut i kundcentralen blir det en temperaturskillnad mellan inkommande och utgående vatten. Temperaturskillnaden kallas delta-T eller dT. Det svala returvattnet från kundcentralerna leds tillbaka till värmeverket där det används för att kyla våra pannor. Kylningen innebär att värme överförs från pannorna till vattnet, som sedan leds tillbaka till kunderna, i ett evigt kretslopp.

Det är alltså viktigt att kundernas fjärrvärmecentraler är bra på att ta ut den värme som kommer från värmeverket via fjärrvärmevattnet och inte skickar tillbaka för varmt vatten eftersom pannorna då inte kan kylas ner tillräckligt så vi kan elda på ett effektivt, resurssnålt och miljövänligt sätt.

En lågt delta-T medför också onödiga värmeförluster till mark och det krävs betydligt mer energi för att pumpa runt fjärrvärmevattnet. Flödesdebitering är alltså ett instrument för att höja effektiviteten och minska resursanvändningen i våra fjärrvärmenät.

Gränserna för dT när flödesdebitering faller ut är för närvarande satta till 38 grader (avgift) respektive 48 grader (återbetalning). Låga värden genererar en kostnad per förbrukad MWh medan höga värden innebär en återbetalning, som beräknas enligt:

  • Förbrukning (MWh) * avvikelsen från gränser (grader) * 10,75 kr/grad/MWh

Under sommaren (juni, juli, augusti) tillämpas inte flödeskostnaden då dessa månader sällan är några problem ur leverans- och effektivitetssynpunkt på grund av låg värmeförbrukning.

Exempel 1 Avgift

dT = 35 grader

Förbrukningen är 2,3 MWh

Avgift = 2,3 MWh * (38-35) grader * 10,75 kr/grad/MWh = 74,2 kr i ökad kostnad

 

Exempel 2 Återbetalning

dT = 50 grader

Förbrukningen är 2,3 MWh

Återbetalning = 2,3 MWh * (50-48) grader * 10,75 kr/grad/MWh = 49,5 kr i återbetalning

Anslutningskostnad

En fjärrvärmeanslutning offereras separat för varje enskilt objekt. Priset beror på bland annat avstånd till närmaste fjärrvärmeledning, markens beskaffenhet och förväntad energiförbrukning. Hör av dig till oss om du är intresserad av att ansluta ditt hus till fjärrvärmen!

Prisdialogen

Prisdialogen är en branschgemensam modell för prövning av prisändringar och syftar till att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

GEAB Gotlands Energi Elavtal

Beställ fjärrvärme till din fastighet genom att göra en intresseanmälan. 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.