fbpx

Vad är person­uppgifter?

Vid kontakter med Geab-bolag förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Geab är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas via gotlandsenergi.se. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Geab och Vattenfallkoncernen tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Geab:s allmänna bestämmelser om personuppgifter

De allmänna bestämmelserna för personuppgiftsbehandlingen framgår av Vattenfalls koncernledningssystem. De gäller därför för samtliga Geab:s bolag.

De allmänna bestämmelserna innebär att Geab alltid behandlar personuppgifter med respekt för den personliga integriteten och att vi strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Personuppgifter som kan anses känsliga (till exempel personnummer) behandlas bara om starka skäl finns. Geab-koncernen lämnar bara ut personuppgifter till någon utanför Geab-koncernen om det står klart att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda.

Geab-bolagen har dessutom ofta egna bestämmelser som kompletterar de koncerngemensamma reglerna.

Insamling av personuppgifter

Vanligtvis kan gotlandsenergi.se besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

Däremot används så kallade cookies vid besök på gotlandsenergi.se (se nedan). Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till Geab via hemsidan. Geab kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon exempelvis lämnar sina uppgifter till Geab via brev, e-post, telefon eller genom att Geab får uppgifter från offentliga register.

Information när uppgifter samlas in

  • När personuppgifter lämnas till Geab-koncernen får den som lämnar sina personuppgifter information om vilket Geab-bolag som är ansvarigt för behandlingen av personuppgifterna;
  • för vilket ändamål personuppgifterna samlas in; och
  • annan information som behövs för att den som lämnar personuppgifter skall kunna ta tillvara sina rättigheter.

Skulle informationen vara otydlig har personen ändå kvar sina rättigheter och uppmanas kontakta Geab för att få fullständig information.

Ändamål

Geab samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är vanligen att utföra en tjänst (eller liknande) som berörd person har begärt. Geab behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Närmare information om för vilket ändamål personuppgifterna används finns när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

Samtycke

Geab strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Geab kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Marknadsföring

I de fall personuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring (DM) anges det i samband med att personuppgifterna samlas in. Den som motsätter sig att personuppgifter används för DM har rätt att skriftligen anmäla detta till Geab och att därefter slippa få DM.

Vid all DM matchar Geab personuppgifter mot spärregister för DM (per post, e-post, telefon eller liknande). Marknadsföring via e-post sker bara när berörd person i förväg har lämnat sitt medgivande. På e-postmeddelandena finns en länk där man kan anmäla att man ej längre vill få marknadsföring via e-post.

Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat bolag inom GGeabEAB eller till samarbetspartner, till exempel för att utföra de uppgifter berörd person har begärt. När sådant överlämnande sker lämnar Geab direktiv om hur den mottagande parten skall behandla personuppgifterna och om sekretess.

När överlämnande sker tar Geab-bolagen hänsyn till de speciella lagar och övriga bestämmelser som reglerar åtskillnad mellan elhandelsföretag och elnätsföretag (så kallad ”unbundling”). Detta innebär personuppgifter inte alltid kan lämnas till annat Geab-bolag, även om berörd person önskar det.

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. Om så ändå sker görs först en särskild undersökning av att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda.

Säkerhet

Geab vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Gallring

Geab bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, till exempel för statistik eller bokföringsändamål.

Rätt att få information och rättelse

Var och en har rätt att efter begäran en gång per år kostnadsfritt få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Geab. Om sådana personuppgifter finns hos Geab får berörd person efter begäran information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen skall göras skriftligen per brev och skall vara undertecknad av den som begär att få reda på sina uppgifter. Geab skickar svar till den adress som finns registrerad hos Geab.

Var och en har rätt att begära rättelse, blockering eller utplåning av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. Geab är skyldigt att vidta sådana åtgärder.

Cookies

Geab använder så kallade ”cookies” för att funktioner och tjänster på gotlandsenergi.se ska fungera på rätt sätt.

Här kan du läsa mer om hur vi använder cookies

Länkning

Uppgifterna på denna sida gäller för Geab och för hemsidan gotlandsenergi.se, om inte annat uppges.

I de fall denna hemsida innehåller länkar till andra hemsidor inom eller utom Vattenfallkoncernen gäller uppgifterna ej för sådana hemsidor. Geab svarar inte heller i övrigt för innehållet på sådana hemsidor.

Ändringar av personuppgiftsbestämmelserna

Om det sker förändringar i Vattenfallkoncernens (där Geab ingår till 75%) bestämmelser för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Bestämmelserna kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Kontakt – personuppgiftsombud

GEABbolagen har ett personuppgiftsombud (eller motsvarande).

Frågor rörande Geab:s personuppgiftsbehandling kan ställas till vårat personuppgiftsombud eller via det allmänna kontaktformuläret.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.