Hållbarhet

Vi ser till att var dag fungerar och bidrar med positiv energi för ett hållbart Gotland

GEAB är certifierade i miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Det kräver att vi systematiskt arbetar med uppföljning och ständiga förbättringar. Vår vision är ”Vi ser till att var dag fungerar och bidrar med positiv energi för ett hållbart Gotland”. Till vår hjälp har vi fokusområden som vi styr vår verksamhet efter.

Våra fokusområden

Personal

Vårt mål är att ha bästa tänkbara medarbetare och ledare på varje position. Vartannat år genomför vi en undersökning kring områden som t.ex. arbetsmiljö, kommunikation, engagemang, ledarskap, medarbetarskap. Resultatet ger oss verktyg för att utvecklas och bli en ännu bättre arbetsplats.

Arbetsmiljö

Vårt arbete kännetecknas av långsiktighet och ständiga förbättringar som bidrar till positiv affärsutveckling och stärkt konkurrenskraft för oss och våra kunder.

Arbetsmiljöpolicy:

 • Vi sätter krav och mål för att förebygga olyckor och ohälsa.
 • Vi följer gällande lagar och andra arbetsmiljökrav vi berörs av.
 • Vi håller oss à jour med utvecklingen inom arbetsmiljöområdet.
 • Vi samverkar och hjälps åt för att skapa en säker, hälsosam och motiverande arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning.
 • Vi är medvetna om att vi är varandras arbetsmiljö och hjälps åt att skapa en glad, välkomnande och inkluderande arbetsplats.
 • En god säkerhet har högsta prioritet och är en förutsättning för att uppnå våra affärsresultat. Om en situation inte längre är säker ska varje medarbetare omedelbart avbryta arbetet.

Ekonomi

GEAB gör hållbara investeringar i den gotländska infrastrukturen och investerar t.ex. 100 miljoner kr årligen i elnätet.

Årsredovisningar 2017
Gotlands Energi AB
Gotlands Elnät AB
Gotlands Elförsäljning AB

Kvalitet

Vår leveranskvalitet ska utvecklas enligt kundernas och omvärldens behov. Våra kvalitetsmål redovisas och följs upp i vårt verksamhetsprogram och på så sätt blir en integrerad del av vår verksamhet.

Vår kvalitetspolicy:

 • Alla våra åtaganden, allt vårt agerande, våra leveranser och tjänster skall kännetecknas av hög kvalitet, yrkesmässighet.
 • Våra kunder och leverantörer skall uppfatta oss som en mycket bra samarbetspartner som inger förtroende.
 • Kundernas krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden uppfyller kundens förväntningar och avtalade villkor.
 • Vår ambition är att ständigt förbättra verksamheten genom att ha tydliga och mätbara kvalitetsmål.
 • Vi skall utbilda, informera och stimulera våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i kvalitetsarbetet.
 • Vi skall säkerställa att våra produkter och anläggningar erbjuder bästa möjliga skydd mot skador på människor, djur och egendom och uppfyller alla gällande och tillämpliga lagar, förordningar och normer.

Miljö

Vi gör regelbundet en miljöaspektsredovisning och utifrån denna sätter vi mål för att förebygga och minska miljöpåverkan.

Vår miljöpolicy:

GEAB är det gotländska energibolaget för konsumerande och producerande kunder. Vi distribuerar och säljer el, producerar, distribuerar och säljer värme samt säljer relaterade tjänster.

 • Vårt arbete kännetecknas av klimat- och miljöansvar, långsiktighet och ständiga förbättringar som bidrar till positiv affärsutveckling för oss och våra kunder
 • Vi ska ständigt sträva efter att minska användningen av ändliga resurser samt miljö- och hälsofarliga ämnen.
 • Vi ska arbeta med ansvarsfulla miljömässiga lösningar för att ta hand om avfall och utsläpp till luft, mark och vatten.
 • Vi ska aktivt arbeta för att skapa positiv lokal miljöpåverkan

Vi ser till att var dag fungerar och bidrar med positiv energi för ett hållbart Gotland.