Pressmeddelande från GEAB

Fortsatt stora investeringar i Gotlands elnät

Gotlands Elnät AB har en långsiktig plan för att uppgradera elnätet. De senaste åren har bolaget haft en årlig investeringstakt på 150 miljoner kronor för att vädersäkra och modernisera elnätet, en takt  som fortsätter in i 2020. Gamla stolpar och oisolerade luftledningar monteras ned och byts ut mot ny nedgrävd elkabel eller isolerad luftledning. Resultatet kommer att bli ett ännu stabilare elnät med högre driftsäkerhet, en bättre leveranskvalitet och framförallt minskad risk för strömavbrott.

Gotlands Elnät har de senaste två åren investerat totalt 300 miljoner kronor i att modernisera elnätet på Gotland. I områdena kring Öja/Hamra och Lärbro har bolaget exempelvis genomfört vädersäkringsåtgärder och förstärkningar av elnätet för att minska antalet avbrott i berörda områden. För att säkerställa en långsiktigt stabil elleverans har elnätet även moderniserats med ny utrustning i exempelvis områden som Dalhem, Follingbo och Vänge. Under 2018 till 2020 investeras ytterligare cirka 450 miljoner kronor i kapacitetshöjande och avbrottsförebyggande åtgärder för att möta kraven och förväntningarna på tillförlitliga elleveranser.

– De senaste åren har vi fokuserat på att bygga om de luftledningar som har haft flest strömavbrott, speciellt på södra Gotland. Vi satsar nu på att göra elnätet mer motståndskraftigt mot väder och vind även på norra delen av Gotland för att säkerställa en trygg och säker elleverans för våra kunder, säger Jan Karlsson, VD Gotlands Energi AB.

Medelåldern på Gotlands elnät uppgår till 25 år, en siffra som får anses god med tanke på att ett elnät ska hålla i minst 40‐50 år. Elnätet på Gotland har en stor åldersmässig variation med alltifrån helt nya ledningar till ledningar som står inför en snar förnyelse.

Varje år genomförs driftsbesiktningar med helikopter på hela luftledningsnätet i enlighet med underhållsplan för att få en god överblick över elnätets kvalitet, allt för att kunna sätta in rätt insatser där det behövs och eventuellt justera investeringsplanerna för elnätet. Därutöver görs var åttonde år rötskadebesiktning på våra trästolpar för att från marken bedöma ledningens skick.

-När det gäller de ledningar som kritiserades för bristande kvalitet tidigare i veckan så identifierades moderniseringsbehovet redan för 3 år sedan. Då började också planeringen för att bygga om dessa linjer, ett ombyggnadsarbete som påbörjas i november i år, respektive 2020. Vi har hitintills inte haft några strömavbrott på dessa linjer som beror på ledningarnas ålder, betonar Jan Karlsson.

Strömavbrott på Gotland beror ofta på påverkan av väder och vind i skogsområden. För att komma till rätta med detta har Gotlands Elnät röjt ledningsgator i skog och mark för cirka 20 miljoner kronor sedan 2016. Bolaget har omfattande och långsiktiga investeringsplaner för elnätet på ön. Under perioden 2018 till 2020 genomförs totalt 130 planerade projekt. Utöver det genomförs cirka 250 anslutningar per år av nya kunder till Gotlands elnät.

Ett antal exempel på planerade investeringar i år och framöver redovisas i tabellen nedan. Projekten omfattar allt från vädersäkringsåtgärder, där vi gräver ned markkablar och isolerar luftledningar, till modernisering med ny teknisk utrustning och förstärkningar av elnätet.