Pressmeddelande: GEAB fortsätter att investera på Gotland

GEAB‐koncernen fortsätter sin höga investeringstakt på Gotland. Det framgår av de bokslut som fastställdes på årsstämmor i maj. Under 2017 investerade GEAB 227 miljoner vilket är den högsta
investeringsnivån någonsin på GEAB. Vid årsstämman beslutades att ägarna, Region Gotland och Vattenfall, får en utdelning på 36 Mkr.

Axplock från 2017:

 • GEAB medverkade i Energimyndighetens utredning om hur Gotland ska bli självförsörjande på förnybar energi.
 • GEAB fattade under året beslut om att under 2018 göra all värmeproduktion 100% förnybar.
 • GEABs program för att höja kvaliteten i det gotländska elnätet, som påbörjades 2016, fortsatte under hela 2017. Som en del av detta slutfördes delprojektet att under loppet av två år röja alla ledningsgator.
 • GEAB fattade beslut om att uppföra en ackumulatortank i Visby.
 • GEAB gjorde stora investeringar under året för att förbereda inför elanslutningar av färjetrafiken och försvaret.
 • GEAB sponsrade gotländsk barn‐ och ungdomsidrott och kultur för att göra det möjligt att fler ska kunna utöva idrott och kultur.
 • GEAB gjorde under 2017 det möjligt för de gotländska idrottsklubbarna att öka intäkterna till sin verksamhet genom Idrottsel, ett tillval till elavtalet som ger avkastning till klubbarna.
 • GEAB deltog i forsknings‐ och utvecklingsprojektet Smart Grid Gotland, vilket avslutades under året.
 • GEAB tog beslut om att alla personbilar som köps till företagets verksamhet skall vara elbilar.
 • GEAB investerade i partikelfilter i en av de större pannorna i fjärrvärmenätet i Visby för att ytterligare förstärka miljöprestanda.
 • GEAB har ökat försäljningen av solceller och på så sätt bidrar till omställningen till förnyelsebarenergi för våra kunder.
 • GEAB utvecklade arbetet med sina ledningssystem och behöll sina certifieringar inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö.
 • GEAB fortsatte att installera fiber.