Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Ditt kundnummer och din personliga kod hittar du på din senaste faktura från GEAB.

Väljer du att betala via autogiro med SMS-avisering, e-postfaktura, EDI (endast större företag) eller e-faktura tillkommer det inte någon avgift för pappersfaktura. Dina fakturor hittar du alltid under dina egna sidor på Mitt GEAB.

Det är en elnätskostnad som du betalar för att få elen överförd på nätet. Överföring betalas per kWh.

Det är en administrativ avgift för att lägga upp en ny kund och öppna ett nytt abonnemang.

Eftersom din mätare är fjärravläst kan du alltid se mätarställningen på din faktura.

Du kan välja mellan att betala för kvartal, varannan eller varje månad. Hör av dig till oss ifall du vill ändra fakturaintervallet.

Efter att du anmält flytten till oss upphör ditt nuvarande elavtal. Du tecknar ett nytt avtal för den nya bostaden.

Nej, kostnaden för din säkringsstorlek tillhör elnätskostnaden och är separerad från ditt elavtal.

Du kan säga upp avtalet i förtid men då har GEAB rätt att ta ut en avgift om 20 procent på avtalat elpris för uppskattad förbrukning under resterande avtalsperiod. Dessutom tillkommer fasta elavgifter.

Det är den person som står för elabonnemanget som tecknar elavtalet.

Elmarknaden är avreglerad och du bestämmer själv från vilket elbolag du vill köpa el. Med elpris avses bara kostnaden för el. Du betalar dessutom nätavgift och skatter. Nätavgiften betalar du till ditt lokala elbolag som levererar din el via lokala elnät. De skatter du betalar är energiskatt och moms.

2018: Aktuell skattesats på el är 41,38 öre/kWh inkl. moms (33,1 öre/kWh exkl. moms).

Nätavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en årsavgift som baseras på vilken typ av huvudsäkring fastigheten har. Ju högre huvudsäkring, desto högre blir årskostnaden för nätet. Den rörliga delen beror på hur mycket el som förbrukas i fastigheten.

Du som har GEAB som elnätbolag och inte tecknar något elavtal får GEAB:s anvisningsavtal. Vi rekommenderar att jämföra det med GEAB:s avtalspriser.

Senast 15 dagar innan det nya avtalet ska börja gälla anmäler det nya bolaget det till GEAB.

Flyttanmälan görs genom att ladda ner denna flyttblankett. Skriv ut och fyll i alla uppgifter. Fri svarspost är förtryckt: vik på mitten, fäst med en tejpbit och lägger den på närmaste postlåda.

När du flyttar till eller inom Gotland öppnar GEAB ett nytt abonnemang åt dig. För detta betalar du en administrativ kostnad på 150 kronor inkl. moms. Avgiften debiteras på din första faktura för ditt nya abonnemang. Anmälan ska vara oss tillhanda senast 10 dagar innan du flyttar in eller ut.

Elpriset består av flera delar, förutom kostnaden för varje kilowattimme du förbrukar betalar du också energiskatt och moms. Kostnaden för elpriset sätts på vår Nordiska elmarknad. Energiskatt och moms kan vi som energibolag inte påverka, nivån på dessa beslutas av vår regering.

Avtal som tecknats efter 1/6 2014 har en årsavgift som baseras på din förbrukning per år. Här kan du se din totalkostnad för din elförbrukning beroende på vilket avtal du väljer »

Utöver kostnaden för din elförbrukning tillkommer en elnätskostnad. Bor du på Gotland är det GEAB som är elnätsägare och det är från oss som du får en faktura för elnätet.

Förutom kostnaden för elpriset, så får du som bor på Gotland också en faktura från GEAB på din elförbrukning, dvs för att du nyttjar vårt elnät. Den delen består av en abonnemangsavgift, som är kopplat till vilken storlek du har på din huvudsäkring, och på din elöverföring, som baseras på hur många kilowattimmar du förbrukar.
Redovisas prisförslagen i erbjudanden med eller utan moms?

Det skiljer sig från bolag till bolag. Här måste konsumenten vara mycket uppmärksam.

Vi äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som behövs för att elleveranserna ska fungera. Varje elnätbolag har ensamrätt på eltransporterna inom sitt geografiska område.

Elpris (elhandel) – den el du förbrukar. Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Dels kan du spara energi, dels kan du välja en elleverantör som passar just dig bäst.

Elnätspris – en abonnemangsdel och en rörlig överföringsdel. Abonnemangsdelen påverkas av vilken huvudsäkringsstorlek du har. Ju större effektuttag du har, desto större huvudsäkring måste du ha. Den rörliga kostnaden påverkas av hur mycket el du använder. Kostnaderna täcker GEAB:s kostnader för investeringar, drift, underhåll och service.

Skatter – i det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter på 30-40 %.

Elen som produceras kommer till dig via nationella, regionala och lokala elnät. Vi som elnätbolag äger och sköter om elnäten. Du betalar för distribution, byggande, drift och underhåll av elnätet, mätaravläsning och kundservice. Samtliga dessa kostnader fördelas mellan avgifterna för abonnemang (den fasta kostnaden) och elöverföring (den rörliga kostnaden).

Elnätpriset består av två delar; abonnemangsdel och elöverföringsdel.

Abonnemangskostnaden är en fast avgift som beror på huvudsäkringens storlek (A), eller hur stor effekt (kW) du abonnerar på. Elöverföringskostnaden är en rörlig kostnad räknat i öre/kWh.

Abonnemangkostnadens storlek beror på hur stark ström mätarsäkringen håller för. Ju högre ampere-tal (A) desto mer ström kan du använda. Och ju starkare nät som behövs desto dyrare blir det för GEAB. Därför kostar det också mer för dig.

Elöverföringsavgiften, det rörliga elnätspriset, beror på din energianvändning, d v s hur mycket elenergi (i kWh) som du använder.

Dessutom betalar du skatter och myndighetsavgifter: en nätövervakningsavgift som går till Energimyndigheten (3 kr plus moms/år), elsäkerhetsavgiften som går till Elsäkerhetsverket (6 kr/år) och elberedskapsavgiften som går till Svenska Kraftnäts Elberedskapsenhet (36 kr/år plus moms).

Varje elnätbolag i Sverige, privata, kommunala eller statliga beslutar själva sina nätavgifter. Energimarknadsinspektionen (EI) övervakar att elnätbolagens prissättning inte är oskälig. Bolagens olika tariffer bestäms av bolagens styrelser och VD:ar. Momssatser och myndighetsavgifter beslutas av Riksdagen eller regeringen.

Genom att byta din huvudsäkring kan du påverka din kostnad. Men du måste alltid anlita en behörig elektriker om du ska göra ändringar. Det är viktigt att mätarsäkringen är dimensionerad för din elanvändning. Är mätarsäkringen för lågt dimensionerad kan du råka ut för överbelastning och elavbrott. Hur mycket du kan spara genom att byta mätarsäkringen till en lägre nivå kan du se om tittar på GEAB:s elnätstariff för ditt elnätsområde.

För att lättare förstå hur överföringen av el går till kan man likna elnäten med våra vägar: Stamnätet med sina kraftiga 400 kilovolt ledningar är elens motorvägar. De regionala näten är elens riksvägar och de lokala näten från vilka hushållen får sin el motsvarar gatorna i en stad.

Det finns drygt två hundra energibolag som äger elnäten i Sverige. Varje bolag har inom sitt geografiska område ensamrätt, koncession, att tillhandahålla elnätet till kunderna. Stamnätet har bara en ägare – det statliga affärsverket Svenska Kraftnät. Stamnätets kunder är nästan uteslutande de energibolag som äger regionnät. Det är fem eller sex av energibolagen som äger olika delar av de svenska regionnäten. Kunderna är stora industrier och lokalnätbolag. Lokalnäten ägs av lokalnätbolagen som kan vara såväl statligt, kommunalt eller privat ägda. Kunderna är hushåll, mindre företag och kontor.

För att kontrollera att elnätbolagen inte har oskäliga nätavgifter övervakas deras prissättning av Energimarknadsinspektionen. Myndigheten hanterar även klagomål från kunder. Priset för överföring av el på elnätet är oberoende av från vem kunden köper sin el av.

Ändring från 1-fas till 3-fas anslutning medför en kostnad på 1 500 kronor inkl. moms. Sitter din elmätare inomhus ska den flyttas till ett mätarskåp på husfasad eller stativ. Du bekostar själv mätarskåp och installationsarbete som ska utföras av behörig elinstallatör. Ändringen ska föranmälas respektive färdiganmälas till GEAB av Elinstallatören.

Vid nyanslutningar lägger vi jordkabel i första hand. Har du en äldre byggnad som i dag har luftledning kan du få jordkabel. Ta kontakt med en behörig elektriker som i sin tur skickar in en föranmälan till oss. Sitter elmätaren inomhus och den ska flyttas ut i ett mätarskåp så bekostar elnätsföretaget jordkabeln men du får stå för grävningen och kostnaden för elinstallatörens arbete.

Det finns flera faktorer som spelar in. Dels har fjärrvärmeverkens värmepannor i allmänhet högre verkningsgrader, vilket gör att det går åt mindre bränsle. Dels gör stordriften det ekonomiskt möjligt att utrusta dem med ytterst effektiva reningsanläggningar. Dessutom övervakas pannorna i fjärrvärmeverken dygnet runt av kvalificerad personal som ser till att allt fungerar som det ska. Fördelen med fjärrvärme är att då kan sämre bränslen användas såsom skogsavfall och andra fasta bränslen.

Fjärrvärme distribueras genom att det varma vattnet cirkuleras genom ett rörsystem. De rör som används kallas fjärrvärmerör. De består av ett medierör som är isolerat med ett lager polyuretanskum och utanför detta ett ytterrör, manteln, av polyeten. Rören finns naturligtvis i olika material och dimensioner, och också med olika tjock isolering. För att driva runt hetvattnet används pumpar som normalt finns vid produktionsanläggningarna. I fjärrvärmenät där man har flera produktionsanläggningar, liksom i stora nät och nät med stora nivåskillnader, har man också pumpstationer ute i näten.

Temperaturen på hetvattnet när det går ut i fjärrvärmenätet varierar normalt mellan 70 och 80 grader. Vid kall väderlek höjs temperaturen på vattnet och mycket kalla dagar kan den vara 100–120 grader. Temperaturen på vattnet i returledningen ligger 40–50 grader lägre.

På Gotland har vattnet i fjärrvärmeledningarna färgats grönt med hjälp av färgämnet Pyranin, för att effektivt kunna söka läckor i varmvattenberedare och i ledningsnät. Läckande varmvattenberedare upptäcks genom att fjärrvärmevattnet strömmar över i tappvattensystemet och färgar varmvattnet grönt. Pyraninet är fluorescerande och kan upptäckas med hjälp av UV-ljus även i mycket små koncentrationer.

Pyranin är ett natriumsalt som under lång tid använts vid läcksökning i ledningar. Någon risk för färgpåverkan på tvätt, hår och dylikt finns inte. Använd däremot inte grönfärgat varmvatten till matlagning. En god regel är att aldrig använda varmvatten när du lagar mat.

Flödesdebitering är ett instrument för att höja effektiviteten och minska resursanvändningen i våra fjärrvärmenät.

Hett vatten leds från värmeverket via rör i marken till kundernas fjärrvärmecentraler. När värme tas ut i kundcentralen blir det en temperaturskillnad mellan inkommande och utgående vatten. Det är denna temperatursänkning som kallas delta-t, förkortat dT.

Den mängd värme som tas ut i varje kundcentral beror på två saker: Mängden vatten som passerar genom centralen (flödet) och temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående vatten (delta-t). Det finns alltså två sätt att få ut samma mängd värme:

 • det bra sättet: lågt flöde och högt delta-t
 • det mindre bra sättet: högt flöde och lågt delta-t

Det mindre bra sättet är mindre bra av flera anledningar:

 • Det höga flödet gör att vi behöver pumpa runt en större mängd hett fjärrvärmevatten i systemet, vilket medför ökad energiförbrukning för pumpningen.
 • Fjärrvärmevattnet transporteras till och från kunderna i stora isolerade rör i marken. Trots denna isolering kommer det att försvinna ut värme till den omgivande marken, och det försvinner mer värme vid höga temperaturer än vid låga. Om returtemperaturen är hög kommer det att försvinna värme även från returledningen, värme som skulle kunnat användas till att värma upp hus och varmvatten istället.
 • Pannorna i våra värmeverk kokar vatten. För att de ska fungera bra och inte överhettas behöver de kylas, precis som en bilmotor. Vi kyler våra pannor med fjärrvärmevatten, som då värms upp rejält och transporteras ut till kundernas fjärrvärmecentraler där det lämnar av sin värme och går tillbaka till värmeverket där det återigen används för att kyla ner pannorna genom att ta upp värmen från dem och transportera ut det till kunderna igen i ett evigt kretslopp.

Det är alltså viktigt att kundernas fjärrvärmecentraler är bra på att ta ut den värme som kommer från värmeverket via fjärrvärmevattnet och inte skickar tillbaka för varmt vatten eftersom det gör att pannorna inte kyls ner ordentligt, vilket i sin tur innebär att vi inte kan elda på ett effektivt, resurssnålt och miljövänligt sätt. Detta leder till högre kostnader och ökad miljöbelastning.

Flödesdebitering är alltså ett instrument för att höja effektiviteten och minska resursanvändningen i våra fjärrvärmenät.

Din fjärrvärmecentral

Tips för dig med småhus eller lägenhet för att din fjärrvärmecentral ska fungera så effektivt som möjligt.

Det läcker vatten från min fjärrvärmecentral

Fjärrvärmevattnet är grönfärgat för att man lätt ska kunna särskilja läckage av fjärrvärmevatten från vanliga vattenläckage. Upptäcker du läckage av grönt vatten vid din fjärrvärmecentral ska du kontakta GEAB så vi kan komma ut och undersöka vad det beror på. 

Vattnet får den gröna färgen av pyranin, ett natriumsalt med grön färg och fluorescerande egenskaper som även används i kosmetika och rengöringsprodukter som tvål, schampo och diskmedel.  Pyranin i den koncentration det har i fjärrvärmevattnet är ofarligt för både människor och miljö.

Kontakta din fastighetsägare, fastighetsskötare eller en VVS-firma för felavhjälpning i din anläggning. Privatkunder med serviceavtal kan kontakta GEAB för hjälp med fjärrvärmecentralen. Tänk på att det är naturligt att det droppar från spillröret ibland.

Jag har varken varmvatten eller värme

Kontrollera dina säkringar och att du har el till din fjärrvärmecentral.

Kontrollera att reglercentralen har el.

Kontrollera att cirkulationspumpen går – enklast görs detta genom att hålla en skruvmejsel mot pumpen och sätta örat mot skruvmejselns handtag. Prova att starta om cirkulationspumpen.

Kontakta GEAB för att ta reda på om det är ett fjärrvärmeavbrott i ditt område.

Gå in på vår hemsida under Störningsinformation, eller vänligen kontakta vår kundservice

Kontakta din fastighetsägare, fastighetsskötare eller en VVS-firma för felavhjälpning i din anläggning. Privatkunder med serviceavtal kan kontakta GEAB för hjälp med fjärrvärmecentralen.

Jag har värme men inget varmvatten

Kontrollera reglercentralens temperaturinställningar samt regleringen av varmvattnet. Justera vid behov.

Titta på en kort film om varmvatten eller reglercentralen här ovan för att få veta hur man gör.

Det kan också vara fel på reglerventilen för varmvattnet, eller ett igensatt filter om det finns varmvatten en stund i början av spolningen men det blir kallt efter en kort stund. Kontakta din fastighetsägare, fastighetsskötare eller en VVS-firma för felavhjälpning i din anläggning. Privatkunder med serviceavtal kan kontakta GEAB för hjälp med fjärrvärmecentralen.

Det kan vara flera orsaker till detta:

Trasig blandare: Kontrollera genom att stänga inkommande kallvattenventil på fjärrvärmecentralen och vrid sedan på varmvattnet i till exempel kökskranen. Om det rinner vatten då betyder det finns ett överläckage från kallvatten till varmvatten i någon termostatblandare. Du behöver renovera eller byta ut blandaren, kontakta en VVS-firma.

Lång varmvattenledning: Om det är långt från centralen till kranen kan det ta ett tag att få fram varmvatten till den. Prova att spola lite längre.

Samtidig spolning: Om flera tar ut varmvatten samtidigt kan det vara så att det inte räcker till. Kontrollera genom att spola en kran i taget och se om det kommer fram varmvatten

Igensatt filter: Om det finns varmvatten en stund i början av spolningen men det blir kallt efter en kort stund kan det vara ett igensatt filter. Kontakta din fastighetsägare, fastighetsskötare eller en VVS-firma för felavhjälpning i din anläggning. Privatkunder med serviceavtal kan kontakta GEAB för hjälp med fjärrvärmecentralen.

Jag har varmvatten men ingen värme

Det kan vara flera orsaker till detta, till exempel lågt tryck i fjärrvärmecentralen, cirkulationspumpen kanske står stilla, det kan vara luft i systemet eller elementens termostater som kärvar. Det kan också vara så att reglercentralens inställningar behöver justeras.

Titta gärna på filmerna Fjärrvärme på vintern, Fjärrvärme vår och höst, Lufta elementen och Reglerutrustning för att få reda på hur detta kan åtgärdas.

Det kan också vara en trasig ute-/innegivare eller en reglerventil i centralen som kärvar. Kontakta din fastighetsägare, fastighetsskötare eller en VVS-firma för felavhjälpning i din anläggning. Privatkunder med serviceavtal kan kontakta GEAB för hjälp med fjärrvärmecentralen.

Det kan vara flera orsaker till detta, till exempel kan det ha kommit luft i systemet och du behöver då lufta det för att få en jämn värme. Se filmen Lufta elementen.

Det kan också vara elementens termostater som kärvar och då reglerar de inte som de ska. Se filmen Fjärrvärme på vintern. Motionera termostaterna, kontakta en VVS-firma om du behöver byta dem.

Jag tycker det går åt för mycket fjärrvärme

En typisk villa på Gotland använder fjärrvärme huvudsakligen för varmvatten under sommaren. Därför brukar det bli en relativt stor ökning av fjärrvärmeförbrukning då hösten kommer – även om det är varma sköna dagar kan det vara riktigt kalla nätter och då behöver huset behöver värmas upp och hållas varmt.

Och ju kallare det är ute desto mer fjärrvärme går det åt för att hålla ditt hus varmt.

Den mesta värmeenergin avges via elementen men en liten del avges av rörledningen från fjärrvärmecentralen till elementen. Även om du bara har ett enstaka element på, t ex i badrummet på sommaren, kommer det att släppas ut en liten mängd värme via rören som transporterar värme till elementet.

Tänk också på att elementens termostater och termostaternas tryckstift kan kärva så att de inte stänger eller öppnar helt.

Termostater kan fastna i stängt läge och då reglerar de inte som de ska. Förebygg detta genom att vrida upp och ner 2-3 gånger några gånger per år.

Termostater ska normalt vara fullt öppna men du kan vrida ner dem i rum där du vill ha det svalare, t ex sovrum eller förråd. Om termostaterna är fullt öppna och det är för varmt i huset är det ett tecken på att det går det ut för mycket värme till huset. Justera då ner värmen i fjärrvärmecentralen, se filmerna Justera inomhustemperaturen och Reglerutrustningen.

Om termostaterna är trasiga kan de släppa igenom värme trots att de är stängda, och då kan det också gå ut värme till fastigheten. Kontakta en VVS-firma om du behöver byta termostater.

Om du hela tiden har ett fönster på glänt för att vädra kommer det hela tiden in kall luft som behöver värmas upp.

Vädra genom att öppna ordentligt under en kortare period och håll sedan fönstret stängt.

Om du vill ha en annan temperatur i ett rum, till exempel svalare i sovrummet, är det viktigt att hålla dörren till detta rum stängd.

En kran som droppar varmvatten förbrukar energi. Se till att du alltid stänger kranen ordentligt och renovera eller byt kranar som läcker.

Om värmekurvan i din fjärrvärmecentrals reglercentral är högt ställd kan det gå åt ”onödigt” mycket värme. Kontrollera att du har en kurva som passar för dina behov. Se filmerna Mätaravläsning och nattsänkning och Reglerutrustning här ovan.

Det beror på var i Sverige du bor. Normalt krävs inte bygglov så länge solcellsmodulerna placeras direkt på taket och i samma lutning som taket. I vissa kommuner krävs även bygglov för att ansluta solenergi. Kolla med din kommun!

GEAB:s standardpaket kan producera omkring 1 300–10 000 kWh per år. Jämför med din årliga elförbrukning för att räkna ut hur stor del av behovet som solcellerna kommer att täcka. Hur mycket el som produceras i ditt solcellssystem beror bland annat på placering, eventuell skuggning samt takets riktning och lutning. Du behöver ett kompletterande elavtal för de stunder då solen inte skiner.

Nej, vid strömavbrott slutar anläggningen att producera av säkerhetsskäl. Det får inte matas in el på nätet medan reparationsarbetet pågår.

Solcellssystemet är inte kopplat till något batteri och kan därför inte lagra elen. Batterilösningar är ännu inte ekonomiskt försvarbart för vanliga hushåll. Istället matas överskottselen in på elnätet och kan säljas. Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som i sin tur är kopplat till elnätet.

Det innebär att om du inte själv använder elen som solcellerna producerar, så matas den automatiskt ut på elnätet och kan användas av andra elkunder. Denna överskottsel kan du sälja.

Det är möjligt att ladda en elbil i ett motorvärmaruttag med jordfelsbrytare om du har en så kallad Mode 2-kabel, som gör att du kan begränsa laddhastigheten. Vattenfall rekommenderar inte laddning vid högre strömstyrka än 10 A genom Mode 2. Vi rekommenderar inte att du använder en förlängningssladd. Med en laddbox som tillåter Mode 3-laddning och är godkänd för elbilar sker laddningen både säkrare och bekvämare.

En Tesla S har ett stort batteri och att ladda detta med ett vanligt vägguttag tar lång tid. Vi rekommenderar vår laddbox som är förberedd att klara av 3-fas-laddning upp till 32 A (22 kW). Detta förkortar din laddtid avsevärt, upp till 10 gånger. Med en laddbox får du ut mer av din elbil.

I bästa fall har din fastighet eller förening tillgång till gemensamma parkeringsplatser. Då rekommenderar vi att du tar kontakt med värden eller styrelsen och ber att de anordnar en laddplats.

Att förbereda inför en kommande storm innebär t.ex. att GEAB ser över utrustning och bl.a tankar bilar och motorsågar.

Om det inträffar ett strömavbrott kommunicerar vi alltid, så fort som möjligt, med information via sms till de kunder som har anmält på sidan Strömavbrott att de vill ha störningsinformation till sin mobil.

GEAB personal i beredskap under natten, både i driftcentralen och ute i fält. Eventuella strömavbrott kommer att avhjälpas men medarbetarnas säkerhet prioriteras, vilket betyder att GEAB inte skickar ut personal under natten om det blåser storm och det finns risk för deras säkerhet.

GEAB:s driftcentral med felanmälan har öppet dygnet runt.

Bra att ha hemma:

 • Tändstickor och stearin- och värmeljus
 • Batterier och batteridriven radio
 • Säkringar
 • Ficklampa och extra batterier
 • Batteridriven väckarklocka
 • Handla mat som kan ätas kall eller grillas om grillning är ett alternativ
 • Anmäl dig till vår störningstjänst så får du sms till mobilen om det blir strömavbrott

Kontrollera innan du anmäler strömavbrott:

 • Är du helt eller delvis utan el?
 • Är det en säkring som gått sönder?
 • Har jordfelsbrytaren löst ut?
 • Har grannarna ström? Om du har strömavbrott men grannen har ström –ring oss 0498-28 50 00
 • Lyssna på P4 Radio Gotland (batteridriven eller i bilen)
 • Använd mobiltelefonen sparsamt, om du måste tillkalla hjälp kan du behöva en fungerande telefon
 • Ha uppsikt över levande ljus och spritkök inomhus
 • Öppna kyl och frys så kort tid som möjligt för att ta ut mat. En välfylld frys kan hålla kylan i flera dygn om du inte öppnar dörren. Är det kallt ute kan du förvara maten utomhus utom räckhåll för djur
 • Håll kontakt med dina grannar för att se om de behöver hjälp, särskilt om de är äldre och de som bor ensamt

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.