Våra vanligaste frågor och svar

Det har rapporterats om att elnätsavgifterna skulle sänkas, varför höjer ni elnätsavgiften?

Svar: Elnätsföretagen har olika förutsättningar. De uttalanden som har gjorts av andra aktörer var bland annat generella antaganden som gjordes av Energimarknadsinspektionen i samband med att alla elnätsföretag fick besked om sina intäktsramar för perioden 2020-2023. Energimarknadsinspektionen pekade också på att det kan bli såväl sänkningar som höjningar. Läs mer här: https://www.ei.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2019/nu-ar-alla-beslut-om-elnatsforetagens-intaktsramar-for-aren-2020-2023-fattade/

Orsaken till höjningen är att Gotlands Elnät har fått ökade kostnader som vi inte kan påverka. Bland annat har stamnätsavgifterna höjts till 2020. Ingen höjning genomfördes under 2019, men för 2020 behöver vi göra en mindre höjning för att kunna fortsätta investera i elnätet.

Hur stor är höjningen?

Svar: Höjningen varierar mellan kundkategorier och för en lägenhetskund (16A, 2 000kWh, Enkeltariff) blir det en ökning med cirka 10 kr/månad. För villakunder blir det en ökning mellan cirka 28 kr/månad (20A, 10 000kWh, Enkeltariff) och cirka 58 kr/månad (20A, 20 000kWh, Enkeltariff).

Hur höga är elnätsavgifterna på Gotland jämfört med övriga Sverige?

Svar: Enligt Nils Holgerssonrapporten 2019 är elnätspriset på Gotland strax under genomsnittet i Sverige och under 2020 ligger de på genomsnittet. Vi gör inga höjningar i onödan utan vi gör det för att kunna fortsätta investera i elnätet.

Varför måste kunderna betala höjningen av stamnätsavgiften? Kan inte Gotlands Elnät minska investeringarna istället?

Svar: Elnätsföretagen i Sverige finansieras enbart av intäkterna från sina nätkunder. Och för att kunna fortsätta göra nödvändiga investeringar behöver vi göra den här höjningen av elnätsavgiften.

Hur använder Gotlands Elnät intäkterna från elnätsavgiften?

Svar: Elnätsavgiften är den enda intäkt som Gotlands Elnät har och det finansierar driften av bolaget och ser till att du får el distribuerad till din bostad eller ditt företag. Dessutom används avgiften för att utföra underhåll och investeringar i elnätet. De senaste fem åren har vi investerat 750 miljoner kronor för att göra elnätet säkrare och mer robust. Under kommande fem år planerar vi att öka investeringarna och investera ytterligare 800 miljoner kronor i Gotlands elnät.

Hur har uppgraderingen av Ygne/Gotlandsförbindelsen påverkat antalet avbrott?

Svar: Situationen är efter uppgraderingen mycket mer stabil. Kontrollanläggningen är utbytt och det är ett stort lyft för leveranssäkerheten. Vi vet att det trots uppgraderingen har varit en del problem och vi beklagar detta.

Vi kommer fortsätta investera i Gotlands Elnät för att minska riskerna för avbrott, och för att se till avbrotten blir så korta som möjligt.

Kan jag byta nätleverantör

Svar: Nej, på Gotland har Gotlands Elnät AB nätkoncession. Vilket innebär att det enbart är Gotlands Elnät som får bedriva elnätsverksamhet. Däremot kan du jämföra priser och fritt välja vilken elleverantör du vill använda för din elförbrukning.

Läs även detta förtydligande om elnätsavgiften 2020.

Hur får jag inloggning?

Ditt kundnummer och din personliga kod hittar du på din senaste faktura från GEAB.

Vad är överföring?

Det är en elnätskostnad som du betalar för att få elen överförd på nätet. Överföring betalas per kWh.

Vad är inflyttningsavgift?

Det är en administrativ avgift för att lägga upp en ny kund och öppna ett nytt abonnemang.

Hur vet jag att min faktura är rätt?

Eftersom din mätare är fjärravläst kan du alltid se mätarställningen på din faktura.

Kan jag få mina fakturor oftare?

Du kan välja mellan att betala för kvartal, varannan eller varje månad. Hör av dig till oss ifall du vill ändra fakturaintervallet.

Vad händer med mitt avtal om jag flyttar?

Efter att du anmält flytten till oss upphör ditt nuvarande elavtal. Du tecknar ett nytt avtal för den nya bostaden.

Förbinder jag mig till en viss årsförbrukning?

Nej.

Förbinder jag mig en viss säkringsstorlek?

Nej, kostnaden för din säkringsstorlek tillhör elnätskostnaden och är separerad från ditt elavtal.

Vad händer om jag säger upp avtalet innan avtalsperiodens slut?

Du kan säga upp avtalet i förtid men då har GEAB rätt att ta ut en avgift om 20 procent på avtalat elpris för uppskattad förbrukning under resterande avtalsperiod. Dessutom tillkommer fasta elavgifter.

Om huset/lägenheten ägs av min partner, får jag teckna elavtal?

Det är den person som står för elabonnemanget som tecknar elavtalet.

Jag ska byta uppvärmningssystem och då kommer min elförbrukning att sjunka. Är det någon idé att jag tecknar ett elavtal?

Även om du sänker din energiförbrukning bör du teckna ett elavtal.

På fakturan: elpris, nätavgift och skatt

Elmarknaden är avreglerad och du bestämmer själv från vilket elbolag du vill köpa el. Med elpris avses bara kostnaden för el. Du betalar dessutom nätavgift och skatter. Nätavgiften betalar du till ditt lokala elbolag som levererar din el via lokala elnät. De skatter du betalar är energiskatt och moms.

2018: Aktuell skattesats på el är 41,38 öre/kWh inkl. moms (33,1 öre/kWh exkl. moms).

Nätavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en årsavgift som baseras på vilken typ av huvudsäkring fastigheten har. Ju högre huvudsäkring, desto högre blir årskostnaden för nätet. Den rörliga delen beror på hur mycket el som förbrukas i fastigheten.

Vad händer om jag inte har något elavtal?

Du som har GEAB som elnätbolag och inte tecknar något elavtal får GEAB:s anvisningsavtal. Vi rekommenderar att jämföra det med GEAB:s avtalspriser.

Om jag vill byta till en annan elleverantör. Hur lång tid tar det?

Senast 15 dagar innan det nya avtalet ska börja gälla anmäler det nya bolaget det till GEAB.

Hur gör jag en flyttanmälan?

Flyttanmälan görs genom att ladda ner denna flyttblankett. Skriv ut och fyll i alla uppgifter. Fri svarspost är förtryckt: vik på mitten, fäst med en tejpbit och lägger den på närmaste postlåda.

När du flyttar till eller inom Gotland öppnar GEAB ett nytt abonnemang åt dig. För detta betalar du en administrativ kostnad på 150 kronor inkl. moms. Avgiften debiteras på din första faktura för ditt nya abonnemang. Anmälan ska vara oss tillhanda senast 10 dagar innan du flyttar in eller ut.

Vad ingår i mitt elpris?

Elpriset består av flera delar, förutom kostnaden för varje kilowattimme du förbrukar betalar du också energiskatt och moms. Kostnaden för elpriset sätts på vår Nordiska elmarknad. Energiskatt och moms kan vi som energibolag inte påverka, nivån på dessa beslutas av vår regering.

Årsavgiften beror på din förbrukning

Avtal som tecknas efter 1/6 2014 har en årsavgift som baseras på din förbrukning per år. Här kan du se din totalkostnad för din elförbrukning beroende på vilket avtal du väljer »

Utöver kostnaden för din elförbrukning tillkommer en elnätskostnad. Bor du på Gotland är det GEAB som är elnätsägare och det är från oss som du får en faktura för elnätet.

Hur beräknar jag min totala elkostnad?

Förutom kostnaden för elpriset, så får du som bor på Gotland också en faktura från GEAB på din elförbrukning, dvs för att du nyttjar vårt elnät. Den delen består av en abonnemangsavgift, som är kopplat till vilken storlek du har på din huvudsäkring, och på din elöverföring, som baseras på hur många kilowattimmar du förbrukar.

Redovisas prisförslagen i erbjudanden med eller utan moms?

Det skiljer sig från bolag till bolag. Här måste konsumenten vara mycket uppmärksam.

Vad gör GEAB elnät?

Vi äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som behövs för att elleveranserna ska fungera. Varje elnätbolag har ensamrätt på eltransporterna inom sitt geografiska område.

Vad ingår i den totala kostnaden för elenergi?

 1. Elpris (elhandel) – den el du förbrukar. Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Dels kan du spara energi, dels kan du välja en elleverantör som passar just dig bäst.
 2. Elnätspris – en abonnemangsdel och en rörlig överföringsdel. Abonnemangsdelen påverkas av vilken huvudsäkringsstorlek du har. Ju större effektuttag du har, desto större huvudsäkring måste du ha. Den rörliga kostnaden påverkas av hur mycket el du använder. Kostnaderna täcker GEAB:s kostnader för investeringar, drift, underhåll och service.
 3. Skatter – i det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter på 30-40 %.

Varför kostar elnätet pengar och vad ingår i elnätspriset?

Elen som produceras kommer till dig via nationella, regionala och lokala elnät. Vi som elnätbolag äger och sköter om elnäten. Du betalar för distribution, byggande, drift och underhåll av elnätet, mätaravläsning och kundservice. Samtliga dessa kostnader fördelas mellan avgifterna för abonnemang (den fasta kostnaden) och elöverföring (den rörliga kostnaden).

Elnätpriset består av två delar; abonnemangsdel och elöverföringsdel.

Abonnemangskostnaden är en fast avgift som beror på huvudsäkringens storlek (A), eller hur stor effekt (kW) du abonnerar på. Elöverföringskostnaden är en rörlig kostnad räknat i öre/kWh.

Abonnemangkostnadens storlek beror på hur stark ström mätarsäkringen håller för. Ju högre ampere-tal (A) desto mer ström kan du använda. Och ju starkare nät som behövs desto dyrare blir det för GEAB. Därför kostar det också mer för dig.

Elöverföringsavgiften, det rörliga elnätspriset, beror på din energianvändning, d v s hur mycket elenergi (i kWh) som du använder.

Dessutom betalar du skatter och myndighetsavgifter: en nätövervakningsavgift som går till Energimyndigheten (3 kr plus moms/år), elsäkerhetsavgiften som går till Elsäkerhetsverket (6 kr/år) och elberedskapsavgiften som går till Svenska Kraftnäts Elberedskapsenhet (36 kr/år plus moms).

Vem beslutar om prisjusteringar?

Varje elnätbolag i Sverige, privata, kommunala eller statliga beslutar själva sina nätavgifter. Energimarknadsinspektionen (EI) övervakar att elnätbolagens prissättning inte är oskälig. Bolagens olika tariffer bestäms av bolagens styrelser och VD:ar. Momssatser och myndighetsavgifter beslutas av Riksdagen eller regeringen.

Kan du påverka din elnätskostnad?

Genom att byta din huvudsäkring kan du påverka din kostnad. Men du måste alltid anlita en behörig elektriker om du ska göra ändringar. Det är viktigt att mätarsäkringen är dimensionerad för din elanvändning. Är mätarsäkringen för lågt dimensionerad kan du råka ut för överbelastning och elavbrott. Hur mycket du kan spara genom att byta mätarsäkringen till en lägre nivå kan du se om tittar på GEAB:s elnätstariff för ditt elnätsområde.

För att lättare förstå hur överföringen av el går till kan man likna elnäten med våra vägar: Stamnätet med sina kraftiga 400 kilovolt ledningar är elens motorvägar. De regionala näten är elens riksvägar och de lokala näten från vilka hushållen får sin el motsvarar gatorna i en stad.

Vilka äger elnäten och vilka ansvarar för att olika kunder får den el de behöver?

Det finns drygt två hundra energibolag som äger elnäten i Sverige. Varje bolag har inom sitt geografiska område ensamrätt, koncession, att tillhandahålla elnätet till kunderna. Stamnätet har bara en ägare – det statliga affärsverket Svenska Kraftnät. Stamnätets kunder är nästan uteslutande de energibolag som äger regionnät. Det är fem eller sex av energibolagen som äger olika delar av de svenska regionnäten. Kunderna är stora industrier och lokalnätbolag. Lokalnäten ägs av lokalnätbolagen som kan vara såväl statligt, kommunalt eller privat ägda. Kunderna är hushåll, mindre företag och kontor.

För att kontrollera att elnätbolagen inte har oskäliga nätavgifter övervakas deras prissättning av Energimarknadsinspektionen. Myndigheten hanterar även klagomål från kunder. Priset för överföring av el på elnätet är oberoende av från vem kunden köper sin el av.

Ändra från 1-fas till 3-fas upp till 25 Ampere

Ändring från 1-fas till 3-fas anslutning medför en kostnad på 1 500 kronor inkl. moms. Sitter din elmätare inomhus ska den flyttas till ett mätarskåp på husfasad eller stativ. Du bekostar själv mätarskåp och installationsarbete som ska utföras av behörig elinstallatör. Ändringen ska föranmälas respektive färdiganmälas till GEAB av Elinstallatören.

Vad kostar flyttning av ledning?

Vid nyanslutningar lägger vi jordkabel i första hand. Har du en äldre byggnad som i dag har luftledning kan du få jordkabel. Ta kontakt med en behörig elektriker som i sin tur skickar in en föranmälan till oss. Sitter elmätaren inomhus och den ska flyttas ut i ett mätarskåp så bekostar elnätsföretaget jordkabeln men du får stå för grävningen och kostnaden för elinstallatörens arbete.

Varför är det bättre att elda i ett fjärrvärmeverk än i individuella pannor?

Det finns flera faktorer som spelar in. Dels har fjärrvärmeverkens värmepannor i allmänhet högre verkningsgrader, vilket gör att det går åt mindre bränsle. Dels gör stordriften det ekonomiskt möjligt att utrusta dem med ytterst effektiva reningsanläggningar. Dessutom övervakas pannorna i fjärrvärmeverken dygnet runt av kvalificerad personal som ser till att allt fungerar som det ska. Fördelen med fjärrvärme är att då kan sämre bränslen användas såsom skogsavfall och andra fasta bränslen.

Hur distribueras värmen från värmeverket till bostaden/fastigheten?

Fjärrvärme distribueras genom att det varma vattnet cirkuleras genom ett rörsystem. De rör som används kallas fjärrvärmerör. De består av ett medierör som är isolerat med ett lager polyuretanskum och utanför detta ett ytterrör, manteln, av polyeten. Rören finns naturligtvis i olika material och dimensioner, och också med olika tjock isolering. För att driva runt hetvattnet används pumpar som normalt finns vid produktionsanläggningarna. I fjärrvärmenät där man har flera produktionsanläggningar, liksom i stora nät och nät med stora nivåskillnader, har man också pumpstationer ute i näten.

Temperaturen på hetvattnet när det går ut i fjärrvärmenätet varierar normalt mellan 70 och 80 grader. Vid kall väderlek höjs temperaturen på vattnet och mycket kalla dagar kan den vara 100–120 grader. Temperaturen på vattnet i returledningen ligger 40–50 grader lägre.

Varför är mitt varmvatten grönt?

På Gotland har vattnet i fjärrvärmeledningarna färgats grönt med hjälp av färgämnet Pyranin, för att effektivt kunna söka läckor i varmvattenberedare och i ledningsnät. Läckande varmvattenberedare upptäcks genom att fjärrvärmevattnet strömmar över i tappvattensystemet och färgar varmvattnet grönt. Pyraninet är fluorescerande och kan upptäckas med hjälp av UV-ljus även i mycket små koncentrationer.

Pyranin är ett natriumsalt som under lång tid använts vid läcksökning i ledningar. Någon risk för färgpåverkan på tvätt, hår och dylikt finns inte. Använd däremot inte grönfärgat varmvatten till matlagning. En god regel är att aldrig använda varmvatten när du lagar mat.

Flödesdebitering

Hett vatten leds från värmeverket via rör i marken till kundernas fjärrvärmecentraler. När värme tas ut i kundcentralen blir det en temperaturskillnad mellan inkommande och utgående vatten. Det är denna temperatursänkning som kallas delta-t, förkortat dT.

Den mängd värme som tas ut i varje kundcentral beror på två saker: Mängden vatten som passerar genom centralen (flödet) och temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående vatten (delta-t). Det finns alltså två sätt att få ut samma mängd värme:

 • det bra sättet: lågt flöde och högt delta-t
 • det mindre bra sättet: högt flöde och lågt delta-t

Det mindre bra sättet är mindre bra av flera anledningar:

 1. Det höga flödet gör att vi behöver pumpa runt en större mängd hett fjärrvärmevatten i systemet, vilket medför ökad energiförbrukning för pumpningen.
 2. Fjärrvärmevattnet transporteras till och från kunderna i stora isolerade rör i marken. Trots denna isolering kommer det att försvinna ut värme till den omgivande marken, och det försvinner mer värme vid höga temperaturer än vid låga. Om returtemperaturen är hög kommer det att försvinna värme även från returledningen, värme som skulle kunnat användas till att värma upp hus och varmvatten istället.
 3. Pannorna i våra värmeverk kokar vatten. För att de ska fungera bra och inte överhettas behöver de kylas, precis som en bilmotor. Vi kyler våra pannor med fjärrvärmevatten, som då värms upp rejält och transporteras ut till kundernas fjärrvärmecentraler där det lämnar av sin värme och går tillbaka till värmeverket där det återigen används för att kyla ner pannorna genom att ta upp värmen från dem och transportera ut det till kunderna igen i ett evigt kretslopp.

Det är alltså viktigt att kundernas fjärrvärmecentraler är bra på att ta ut den värme som kommer från värmeverket via fjärrvärmevattnet och inte skickar tillbaka för varmt vatten eftersom  pannorna inte kyls ner ordentligt då vilket i sin tur innebär att vi inte kan elda på ett effektivt, resurssnålt och miljövänligt sätt.

Detta leder till högre kostnader och ökad miljöbelastning. Flödesdebitering är alltså ett instrument för att höja effektiviteten och minska resursanvändningen i våra fjärrvärmenät.

Behövs det bygglov för solceller?

Det beror på var i Sverige du bor. Normalt krävs inte bygglov så länge solcellsmodulerna placeras direkt på taket och i samma lutning som taket. I vissa kommuner krävs även bygglov för att ansluta solenergi. Kolla med din kommun!

Kan jag täcka hela husets elbehov med solceller?

GEAB:s standardpaket kan producera omkring 1 300–10 000 kWh per år. Jämför med din årliga elförbrukning för att räkna ut hur stor del av behovet som solcellerna kommer att täcka. Hur mycket el som produceras i ditt solcellssystem beror bland annat på placering, eventuell skuggning samt takets riktning och lutning. Du behöver ett kompletterande elavtal för de stunder då solen inte skiner.

Producerar solcellerna el även när det är strömavbrott?

Nej, vid strömavbrott slutar anläggningen att producera av säkerhetsskäl. Det får inte matas in el på nätet medan reparationsarbetet pågår.

Vad händer om solcellerna producerar mer el än jag kan göra av med?

Solcellssystemet är inte kopplat till något batteri och kan därför inte lagra elen. Batterilösningar är ännu inte ekonomiskt försvarbart för vanliga hushåll. Istället matas överskottselen in på elnätet och kan säljas. Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som i sin tur är kopplat till elnätet.

Det innebär att om du inte själv använder elen som solcellerna producerar, så matas den automatiskt ut på elnätet och kan användas av andra elkunder. Denna överskottsel kan du sälja.

Går det att ladda bilen via ett vanligt eluttag?

Det är möjligt att ladda en elbil i ett motorvärmaruttag med jordfelsbrytare om du har en så kallad Mode 2-kabel, som gör att du kan begränsa laddhastigheten. Vattenfall rekommenderar inte laddning vid högre strömstyrka än 10 A genom Mode 2. Vi rekommenderar inte att du använder en förlängningssladd. Med en laddbox som tillåter Mode 3-laddning och är godkänd för elbilar sker laddningen både säkrare och bekvämare.

Kan jag ladda en Tesla S hemma?

En Tesla S har ett stort batteri och att ladda detta med ett vanligt vägguttag tar lång tid. Vi rekommenderar vår laddbox som är förberedd att klara av 3-fas-laddning upp till 32 A (22 kW). Detta förkortar din laddtid avsevärt, upp till 10 gånger. Med en laddbox får du ut mer av din elbil.

Kan jag installera en laddbox om jag bor i hyresrätt eller bostadsrätt?

I bästa fall har din fastighet eller förening tillgång till gemensamma parkeringsplatser. Då rekommenderar vi att du tar kontakt med värden eller styrelsen och ber att de anordnar en laddplats.

Att förbereda inför en kommande storm innebär t.ex. att GEAB ser över utrustning och bl.a tankar bilar och motorsågar.

Om det inträffar ett strömavbrott kommunicerar vi alltid, så fort som möjligt, med information via sms till de kunder som har anmält på vår hemsida att de vill ha störningsinformation till sin mobil.

GEAB personal i beredskap under natten, både i driftcentralen och ute i fält. Eventuella strömavbrott kommer att avhjälpas men medarbetarnas säkerhet prioriteras, vilket betyder att GEAB inte skickar ut personal under natten om det blåser storm och det finns risk för deras säkerhet.

GEAB:s kundservice öppnar kl 08:30 vardagar men driftcentral med felanmälan har öppet dygnet runt.

Hur kan du förbereda?

Bra att ha hemma:

 • Tändstickor och stearin- och värmeljus
 • Batterier och batteridriven radio
 • Säkringar
 • Ficklampa och extra batterier
 • Batteridriven väckarklocka
 • Handla mat som kan ätas kall eller grillas om grillning är ett alternativ
 • Anmäl dig till vår störningstjänst så får du sms till mobilen om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott:

Kontrollera innan du anmäler strömavbrott:

 • Är du helt eller delvis utan el?
 • Är det en säkring som gått sönder?
 • Har jordfelsbrytaren löst ut?
 • Har grannarna ström? Om du har strömavbrott men grannen har ström – Ring felanmälan 020-28 50 50
 • Lyssna på Radio Gotland P4 (batteridriven eller i bilen)
 • Använd mobiltelefonen sparsamt, om du måste tillkalla hjälp kan du behöva en fungerande telefon
 • Ha uppsikt över levande ljus och spritkök inomhus
 • Öppna kyl och frys så kort tid som möjligt för att ta ut mat. En välfylld frys kan hålla kylan i flera dygn om du inte öppnar dörren. Är det kallt ute kan du förvara maten utomhus utom räckhåll för djur
 • Håll kontakt med dina grannar för att se om de behöver hjälp, särskilt om de är äldre och de som bor ensamt