Ersättning vid skada eller driftsstopp

Avbrottsersättning enligt ellagen

Du får avbrottsersättning om du varit strömlös under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Om du därefter haft ström oavbrutet i minst två timmar anses avbrottsperioden avslutad när strömavbrottet upphörde. Ersättningsbeloppet dras automatiskt av på en kommande faktura inom sex månader från utgången av den månad då GEAB fick kännedom om avbrottet. På senare utbetalningar får man dröjsmålsränta. Om du inte har fått ersättning måste du göra anspråk på ersättningen inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

  • 12-24 timmar 12,5% av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 1 000 kr.
  • 24-48 timmar 37,5% av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 2 000 kr.
  • 48-72 timmar 62,5% av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 3 000 kr.
  • 72-96 timmar 87,5% av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 4 000 kr.
  • 96-120 timmar 112,5% av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 5 000 kr.
  • 120-144 timmar 137,5% av din årliga elnätskostnad.* Dock lägst 6 000 kr.

* För dig med säkringstariff är den årliga elnätskostnaden summan av abonnemangsavgiften för huvudsäkringen och överföringsavgiften för din beräknade årsförbrukning.

Avbrottsersättningen kan aldrig överstiga 300% av din årliga nätkostnad. Avbrottsersättning är inte momspliktigt.

För privatkunder är beräknad årlig elnätskostnad inklusive moms.

Ersättning vid skada

Skadestånd för skada på grund av avbrott

De skador som uppstår på grund av avbrott, ska i vissa fall ersättas av nätägaren. Ersättningen omfattar ekonomisk förlust och annan förlust som har orsakats av avbrottet.

Skada vid inverkan av el

Om någon eller något skadas på grund av inverkan av el så ersätts skadan av den som äger starkströmsanläggningen från vilken elen senast har kommit.

Produktansvar

För skador som inträffar på person eller egendom på grund av säkerhetsbrister i el ansvarar vi – förutom i en del undantagsfall – när vi överfört elen till dig. Vårt ansvar i dessa fall benämns produktansvar och enligt ellagens regler om detta skall ett avdrag på 3 500 kronor göras från värdet av det som har skadats.

Generella förutsättningar för alla skadesituationer

Ibland finns det skäl att göra undantag från ersättningsskyldigheten. Vi tillämpar åldersavdrag. För att ersättning skall kunna betalas ut måste skadan också styrkas. Den skadelidande förutsätts också försöka begränsa skadans omfattning. Olika preskriptionstider gäller beroende på vad som orsakat skadan. Om du vill veta mer om förutsättningar för hur och när skador skall ersättas, så finns det mer information om bland annat skadeståndsberäkning och undantagssituationer i villkor för skadestånd och i ellagen.