Nu dubblerar vi kapaciteten och redundansen på fiberförbindelsen till Gotland

Efter att ha utvärderat fiberavbrottet i slutet av mars, har sårbarheter identifierats. Vi har därför upphandlat två nya redundanta fiberförbindelser från fastlandet, vilket ska minska riskerna till framtida avbrott, och ge ännu högre tillgänglighet.

Efter en veckas tester tas nu den första nya fiberförbindelsen i drift imorgon torsdag 11/4 mellan klockan 05:00-06:00. Denna skall sedan fungera parallellt med den nuvarande tills den andra nya fiberförbindelsen är redo att tas i drift om ytterligare några veckor. Inkopplingsarbetet ska enligt leverantören inte orsaka några störningar.

Har du frågor om dina fibertjänster och avtal kontakta din tjänsteleverantör, dvs de som du får dina fakturor ifrån.

Delar av väg 148 (Visbyleden) stängs av onsdag 10/4

På grund av arbete med ny elledning över vägen vid rondellen Follingboväg, är väg 148 (Visbyleden) avstängd onsdag 10/4 kl 09-15, i södergående körfält mellan rondellen vid Slitevägen och rondellen vid Stenhuggaren. Follingboväg, väg 143, är avstängd före rondellen mot Roma och trafik hänvisas att köra via Västra Törnekvior och Stenhuggaren. Även gång- och cykelvägar är avstängda under tiden arbetet pågår.

 

Fortsatt stöd till solceller

Regeringen har meddelat att stödnivån för installationer av solceller kommer att bli 20 procent från 1/5 och att det totala solcellstödet höjs med 300 miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Det möjliggör att investeringsstödet till solceller kan lämnas till fler än tidigare. Totalt kommer stödet till installationer av solceller att uppgå till 736 miljoner kronor i år. Läs mer på Regeringens hemsida

Logga in på Mitt GEAB med Mobilt BankID

Nu finns möjligheten att logga in på Mitt GEAB med Mobilt BankID. På Mitt GEAB hittar du t ex. dina fakturor, statistik över din förbrukning och dina avtal. Det finns även, som tidigare, möjlighet att logga in med ditt kundnummer.

Här loggar du in på Mitt GEAB

Gotlands Elnät förlänger möjligheten att installera mikroproduktion på Gotland

Gotlands Elnät AB har beslutat att förlänga möjligheten att ansluta mikroproduktion på ön till och med 2019-12-31. Det innebär att tiden för anslutning förlängs med ytterligare ett år.

Det finns ett stort intresse från våra kunder att bli mikroproducenter och skapa mer förnybar elproduktion på Gotland. Under 2018 beräknas 1,7 MW mikroproduktion anslutas till Gotlands elnät och vid årsskiftet kommer den totalt installerade mikroproduktionen att uppgå till 5,6 MW.

̶ Med den anslutningstakt vi har av mikroproduktion till det gotländska elnätet känner vi oss trygga med att vi kan förlänga möjligheten att ansluta mikroproduktion under hela 2019, säger Kalle Blomberg, elnätschef, GEAB.

Vid årsskiftet beräknas Gotlands elnät ha 540 anläggningar, huvudsakligen solcellsinstallationer, anslutna till elnätet. Det innebär en ökning med 150 stycken sedan förra året.

̶ Vi ser att det finns en ökad efterfrågan kring att ansluta mikroproduktion och det känns positivt att nu kunna erbjuda denna möjlighet. Vår ambition är att de gotländska kunderna ska ha en god och stabil elleverans och dessutom ha möjlighet att ansluta mikroproduktion, säger Kalle Blomberg.

Uppgraderingen av Gotlandslänkens kontrollanläggning slutförs 3-7 december

Gotlandslänkens kontrollanläggning har byggts om och nu är projektet i sin slutfas. Vid besiktningarna identifierades att ett antal systemuppdateringar och tester behöver utföras. Systemuppdateringarna har inte varit möjliga att genomföra i ett tidigare skede, utan är en del av leverantörens garantiåtagande efter de besiktningar som genomförts.

Arbetet är inplanerat 3-7 december och behöver utföras innan utetemperaturen sjunker och elanvändningen på ön ökar ytterligare. Arbetet innebär bland annat att slutgiltiga systemprov kommer genomföras för att finjustera tekniken i den högteknologiska anläggningen. Under dessa dagar finns en förhöjd risk för elavbrott eftersom arbetet utförs med endast en Gotlandskabel i drift åt gången. Vi står väl rustade med hög tillgänglighet på reservkraft och bemanning för att snabbt kunna agera vid en eventuell driftstörning.

Vi är medvetna om att tidigare elavbrott har prövat tålamodet hos dig som kund, men det är viktigt att vi får möjlighet att genomföra dessa garantiåtgärder och därmed slutföra uppgraderingen av kontrollanläggningen.

Med den nya kontrollanläggningen erhålls ett mycket robust, säkert och modernt system, vilket gör Gotlandslänken rustad för ytterligare 20-25 års drift med mycket hög driftsäkerhet och god elförsörjning.

Om du har frågor kring den här informationen så är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Med vänliga hälsningar

Kalle Blomberg, Elnätschef GEAB

Här finns information om planerade och pågående strömavbrott

Här finns aktuell information om planerade och pågående strömavbrott

Vi vill veta vad våra kunder tycker om oss

Just nu genomför vi den årliga kundundersökningen. Under Oktober och November månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående GEAB. Dina synpunkter är oerhört viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar ca 5 minuter i anspråk och du är självfallet helt anonym. Vår samarbetspartner för marknadsundersökningar är Supportföretaget TMJ Group AB.

 

Kundernas elnätsavgifter går tillbaka till Gotlands elnät

Pressmeddelande från GEAB

 

GEAB bemöter kritiken:

Kundernas elnätsavgifter går tillbaka till Gotlands elnät

– Gotlands Elnät AB har en långsiktig plan för att underhålla och uppgradera elnätet. De senaste tretton åren har alla intäkter från kundernas elnätsavgifter gått till att göra nödvändiga investeringar, säger Annika Viklund, styrelseordförande för Gotlands Elnät AB.

Sedan år 2000 har Gotlands Elnät AB genomfört underhållsarbete för motsvarande 500 miljoner kronor, där stolpar, ledningar och teknisk utrustning förnyats och skogligt underhåll genomförts. Under de senaste tre åren har dessutom underhållsplanen förstärkts med 20 miljoner kronor årligen för att möta ett ökat underhållsbehov i elnätet. Därmed har bolaget upprätthållit en hög underhålls- och investeringstakt.

Under samma period har bolaget investerat drygt 1,8 miljarder kronor i kapacitetshöjande och avbrottsförebyggande åtgärder för att möta kraven och förväntningarna på tillförlitliga elleveranser. Under 2018-2020 fortsätter bolaget med samma investeringstakt för att uppgradera det gotländska elnätet. Bolagets ägare har ett långsiktigt perspektiv och är angelägna om att det håller en hög kvalitet.

̶ I media har det lyfts fram att elnätet på Gotland skulle vara undermåligt. Jag delar inte uppfattningen att det är eftersatt underhåll, däremot har hårda väderförhållanden en stor påverkan på elleveransen vilket gör att vi fortsatt behöver hålla en hög underhålls- och investeringstakt. Sedan 2005 har varje krona som kunderna betalat i elnätsavgifter återförts till elnätet i form av investeringar, säger Annika Viklund, styrelseordförande Gotlands Elnät AB.

Under perioden 2018 till 2020 genomförs totalt 130 planerade projekt. Utöver det genomförs cirka 250 anslutningar per år av nya kunder till elnätet. Projekten omfattar allt från vädersäkringsåtgärder, där bolaget gräver ned markkablar och isolerar luftledningar, till modernisering med ny teknisk utrustning och förstärkningar av elnätet. Vattenfall går dessutom in med ytterligare 350 miljoner kronor i ombyggnationen av kontrollstationen för Gotlandslänken och säkrar därmed elförsörjningen till Gotland under de närmaste 25 åren.

̶ I takt med att förnybar energiproduktion som sol- och vindkraft ökar, krävs att vi fortsätter att utveckla elnätet för framtiden Ett elnät blir aldrig färdigt utan måste hela tiden underhållas och givetvis är det viktigt att vid behov omvärdera underhållsplaner allt eftersom, säger Annika Viklund.

Fortsatt stora investeringar i Gotlands elnät

Resultatet kommer att bli ett ännu stabilare elnät med högre driftsäkerhet, en bättre leveranskvalitet och framförallt minskad risk för strömavbrott.