Ny energiskatt från 1/1 2020

Den nya energiskatten blir 35,3 öre/kWh, alltså en höjning med 1,8% från 1/1 2020.

 

Skatten betalas via elnätsfakturan

Från och med 2018 betalar du som konsument energiskatten genom din elnätsfaktura. Före 2018 betalades energiskatten via elhandelsfakturan. Det är ditt elnätsföretag som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Energiskatten är en fast kostnad per kWh el du har använt. Det är alltså inte en procentuell andel av dina kostnader som det är för moms eller inkomstskatt. Om du använder mindre el kommer dina kostnader för energiskatt att minska, även om till exempel dina elnätsavgifter skulle öka. Regeringen fastställer före november månads utgång den nya energiskatten som ska tas ut för påföljande kalenderår.

Fjärrvärmepriser 2020

GEAB:s policy är att fjärrvärmepriset ska vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ samt vara stabilt över tid utan kraftiga svängningar. Fjärrvärmepriset har varit oförändrat under flera år men behöver nu justeras.

Justering av standardprislista

Standardprislistan erbjuds till alla kunder i samtliga nät och har två kategorier:

 • Anläggningar med en årlig energianvändning upp till 50 MWh fjärrvärme
  • Energiavgiften höjs med 1,75% till 975 kr/MWh
  • Den årliga avgiften är oförändrad, 315 kr/år
 • Anläggningar med en årlig energianvändning över 50 MWh fjärrvärme
  • Energiavgiften höjs med 1,75% till 910 kr/MWh
  • Flödesavgiften är oförändrad, 7 kr/MWh/grad C

Alla priser är inklusive moms och gäller från 1 januari 2020.

Läs mer om GEAB:s prispolicy och allmänna avtalsvillkor för konsumenter samt allmänna avtalsvillkor för näringsidkare.

Rätt till förhandling, medling och uppsägning av fjärrvärme

Alla kunder har enligt fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) rätt att förhandla, ansöka om medling och säga upp sitt avtal om vi som fjärrvärmeleverantör ändrar villkoren i vårt avtal. Du har rätt att begära förhandling senast tre veckor från dagen då du blev underrättad om nytt pris. Leder en förhandling inte till överenskommelse kan du ansöka om medling alternativ säga upp avtalet inom tre veckor från det att förhandlingen avslutats. Vill du istället säga upp avtalet direkt ska det göras senast två månader efter det att du tagit del av det nya priset.

Alla förhandlingar sker med utgångspunkt från GEAB:s prispolicy om likabehandling, det vill säga samma pris gäller för alla kunder inom en kundkategori och nät. Vi kan inte ge en kund ett pris medan andra kunder inom samma kategori får ett annat pris. Inom våra fjärrvärmeområden där vi är dominerande aktör måste vi också hålla oss till konkurrenslagstiftningens diskrimineringsförbud som säger att konkurrerande kunder ska behandlas lika.

Du har som kund alltid rätt att säga upp ditt avtal med tre månaders varsel. Du skickar i så fall en skriftlig undertecknad uppsägning till GEAB.

Har du frågor eller vill veta mer om fjärrvärmelagen finns den på riksdagen.se.

Prisdialogen

GEAB har beviljats medlemskap i Prisdialogen, ett branschsamarbete som främjar samarbete mellan kunder och fjärrvärmebolag för att kunder ska få större insyn i fjärrvärmen och dess prissättning genom årligen återkommande samrådsmöten. Läs mer på prisdialogen.se.

Vid 2019 års samrådsmöten kommunicerades utöver prisjusteringen för 2020 följande bedömning av hur vår standardprislista kommer att utvecklas de kommande åren:

 • Prisjustering 2020: 1,75%
 • Prognos*
  • 2021: 1,75 %
  • 2022: 1,75%
  • Årlig förändring efter 2020: 2,0%

*Notera att prognosen kan komma att ändras.

Inbjudan till nästa års informations- och samrådsmöten enligt Prisdialogens modell skickas till våra kunder under våren 2020 – välkommen att vara med!

 

 

Vi vill veta vad du tycker

Just nu genomför vi en kundundersökning. Under september och oktober månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor om GEAB. Dina synpunkter är oerhört viktiga för vårt utvecklingsarbete och vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar ca 5 minuter i anspråk och du är självfallet helt anonym. Vår samarbetspartner för marknadsundersökningar är Supportföretaget TMJ Group AB.

Gotländska elkunder luras att teckna avtal.

Varning! Gotländska elkunder luras att teckna avtal.
Just nu knackas det dörr runt om på Gotland, av säljare som säger att de har ett samarbete med GEAB.
 
Tillvägagångssättet har varit lite olika, men enligt berörda kunder påstår säljaren att de har samarbete med GEAB och att de vill hjälpa kunden att sänka sin elkostnad. Säljaren ber att få se kundens elmätare eller faktura. Där får säljaren alla uppgifter för att teckna elavtal åt kunden, i säljarens elbolag. Det som många drabbade elkunder inte är medvetna om är att de då tecknar ett nytt elavtal med säljarens elbolag och bryter sitt avtal med GEAB.
 
Vi på GEAB säljer inte elavtal genom att knacka dörr! Alla som jobbar på GEAB har en GEAB-legitimation med logga, foto och namn, kräv alltid att få se legitimationen och ring alltid oss först!
 
Ring oss så hjälper vi dig! 0498-28 50 20
 
Har du haft besök av säljare som säger att de samarbetar med oss så ring oss gärna och berätta.

Gotlands Energi ny medlem i Prisdialogen

Pressmeddelande från Prisdialogen

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte valdes Gotlands Energi in som ny medlem i Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Styrelsen godkände även 19 ansökningar från andra fjärrvärmebolag om förlängt medlemskap för 2020. Utöver det beviljades Mölndal Energi och Öresundskraft som första fjärrvärmeföretag medlemskap i Klimatdialogen, som är ett tillägg till Prisdialogen.

Styrelsen beviljade Gotlands Energi, GEAB, medlemskap i Prisdialogen. Det innebär att GEAB har genomfört lokal prisdialog med sina kunder enligt Prisdialogens modell. Efter den lokala dialogen, som genomförs vid flera tillfällen, skickas ansökan in till Prisdialogen för central prövning av att fjärrvärmeföretaget har gått igenom stegen i dialogen. Företaget ska också ha presenterat en prisändringsmodell, som innehåller prisförändring för kommande år samt prognos för de kommande två åren.
-Vi tackar kunderna för deras engagemang i årets prisdialog och ser fram emot fortsatt dialog med dem, säger Adrian Berg von Linde VD på GEAB. Vi tycker att Prisdialogen är ett bra verktyg för att skapa förståelse och förutsägbarhet kring vår prissättning samtidigt som det ges möjlighet att diskutera och lyssna på våra kunder.

Följande företag/orter beviljades förlängt medlemskap i Prisdialogen år 2020:
• E.ON: Hallsberg-Örebro-Kumla, Järfälla, Malmö, Norrköping-Söderköping
• Gävle Energi
• Karlstads Energi
• Kils Energi
• Lidköping Energi
• Mölndal Energi
• Skellefteå Kraft
• Stockholm Exergi
• Vattenfall: Drefviken-Gustavsberg, Motala-Askersund, Nyköping, Uppsala, Vänersborg
• Öresundskraft: Helsingborg och Ängelholm
• Övik Energi

Mölndal Energi och Öresundskraft är Klimatdialogens första medlemmar
Utöver ansökningar till Prisdialogen godkände styrelsen även de första två ansökningarna till Klimatdialogen. De första medlemmarna i Klimatdialogen är därmed Mölndal Energi och Öresundskraft. Klimatdialogen är ett tillägg till Prisdialogen, där fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar i Prisdialogen kan utöka dialogen med kunder och andra aktörer och ta fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor.
Om Prisdialogen Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer har funnits sedan 2013. med syftet att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. År 2019 omfattar Prisdialogen 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna, till cirka 2,1 miljoner hushåll. Bakom Prisdialogen står Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se.

Mer information Henrik Gåverud, kanslichef, Prisdialogens kansli, kansliet@prisdialogen.se

Pressmeddelande Prisdialogen

Besiktning med lågt flygande helikopter uppdaterad 23/9

Uppdaterad 23/9.

Idag besiktas våra högspänningslinjer 10 kV mellan Fide-Burgsvik och de högre 70 kV mellan Hemse – Havdhem – Grötlingbo – Näs – Slite – Hemse – Öja – Fide.

Ring till 020-285050 om du har frågor eller för att meddela vart du har djur i närheten av våra högspänningsledningar så meddelar vi piloten.

För att förebygga strömavbrott besiktar vi vårt elnät från helikopter varje år.
I år flyger vi under september med start tisdag 3/9.

Har du djur i närheten av våra högspänningsledningar så flytta dem gärna om möjligt till annan hage under perioden, för att undvika att vi skrämmer dem i onödan.
Piloterna planerar varje dag vilka områden de kan flyga under dagen. Planerna kan även förändras med kort varsel beroende på väder och vind. De uppdaterar Trafiken i P4 Radio Gotland som går ut med meddelande på radion. Vi uppdaterar även hemsidan med samma information.

Vid frågor eller för att meddela vart du har djur i närheten av våra högspänningsledningar ring 020-28 50 50.