Vår arbetsmiljö

Vi värnar om våra medarbetare

Alla våra anställda spelar en viktig roll på Geabs resa mot ett fossilfritt liv inom en generation. Vi värnar om våra medarbetare och vi arbetar därför aktivt med arbetsmiljö i alla våra anläggningar. Vi är övertygade om att en god arbetsmiljö är viktig för hela företagets framgång.

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001. Detta innebär att arbetsmiljöfrågor ska få utrymme i det dagliga arbetet. Vi ska regelbundet utvärdera och förbättra företagets arbetsmiljöarbete samt alltid följa tillämpliga lagar och förordningar.

Vi strävar efter att alla som arbetar hos oss ska uppleva arbetsmiljön som säker, trivsam, hälsosam och motiverande. Vårt långsiktiga mål är att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Risker för ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt avseende samt olycksfall skall förebyggas. Verksamhetens arbetsmiljöfaror ska identifieras och risker ska utvärderas.

Arbetsmiljöcertifikat