Fjärrvärme

Driftsäkert och lättskött

Fjärrvärme från GEAB baseras på enkel, beprövad teknik med hög leveranssäkerhet.
Våra värmeverk producerar varmvatten 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Varmvattnet pumpas ut i ett rörsystem till din fastighet där din fjärrvärmecentral överför värmen till fastighetens interna uppvärmningssystem.

Miljövänlig uppvärmning

GEAB:s fjärrvärme produceras till största delen av förnybara bränslen eller med lokala lösningar där vi tar tillvara sådant som annars skulle gått till spillo. Till exempel tar vi tillvara på restvärme från både cement- och träindustri på ön.

Fjärrvärme är prisvärt

En fjärrvärmeanslutning är en investering med lång teknisk livslängd och beprövad, lättskött teknik. Energipriset är stabilt och du har bra kontroll på energikostnaden.

Här finns det fjärrvärme

GEAB har fjärrvärmenät i Visby, Slite, Klintehamn och Hemse. Kontakta oss för att få veta mer om möjligheterna att ansluta din fastighet till fjärrvärmen.

Fjärrvärmepriser 2020

Energianvändning mindre än 50 MWh/år

  • Energiavgift: 780 kr/MWh
  • En årsavgift på 252 kr tillkommer och den faktureras uppdelat per dygn.

Energianvändning mer än 50 MWh/år

  • Energiavgift: 728 kr/MWh
  • Flödesdebitering kan tillkomma med 5,6 kronor per MWh/grad dT

Alla priser är exklusive moms.

De  allmänna avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet är framtagna av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Svensk Fjärrvärme och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO.

En fjärrvärmeanslutning offereras separat för varje enskilt objekt. Priset beror på bland annat avstånd till närmaste fjärrvärmeledning, markens beskaffenhet och förväntad energiförbrukning.

Hett vatten leds från värmeverket via rör i marken till kundernas fjärrvärmecentraler. När värme tas ut i kundcentralen blir det en temperaturskillnad mellan inkommande och utgående vatten. Temperaturskillnaden kallas delta-T eller dT. Det svala returvattnet från kundcentralerna leds tillbaka till värmeverket där det används för att kyla våra pannor. Kylningen innebär att värme överförs från pannorna till vattnet, som sedan leds tillbaka till kunderna, i ett evigt kretslopp.

Det är alltså viktigt att kundernas fjärrvärmecentraler är bra på att ta ut den värme som kommer från värmeverket via fjärrvärmevattnet och inte skickar tillbaka för varmt vatten eftersom  pannorna då inte kan kylas ner tillräckligt så vi kan elda på ett effektivt, resurssnålt och miljövänligt sätt.

En lågt delta-T medför också onödiga värmeförluster till mark och det krävs betydligt mer energi för att pumpa runt fjärrvärmevattnet. Flödesdebitering är alltså ett instrument för att höja effektiviteten och minska resursanvändningen i våra fjärrvärmenät.

Gränserna för dT när flödesdebitering faller ut är för närvarande satta till 38 grader (avgift) respektive 48 grader (återbetalning). Låga värden genererar en kostnad per förbrukad MWh medan höga värden innebär en återbetalning, som beräknas enligt:

  • Förbrukning (MWh) * avvikelsen från gränser (grader) * 5,6 kr/grad/MWh

Under sommaren (juni, juli, augusti) tillämpas inte flödeskostnaden då dessa månader sällan är några problem ur leverans- och effektivitetssynpunkt på grund av låg värmeförbrukning.

Intresserad av fjärrvärmeanslutning

Fyll i formuläret så hör vi av oss och bokar ett möte.

Företag

Kontaktperson

Mailadress

Telefon

Företagets postadress

Postnummer och Ort

Fastighetsbeteckning

Uppvärmd yta, m²