GEABs policy är att fjärrvärmepriset ska vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ samt vara stabilt över tid utan kraftiga svängningar.

Justering av standardprislista

Standardprislistan erbjuds till alla kunder i samtliga nät och har två kategorier:

Alla priser är inklusive moms och gäller från 1 januari 2021.

Läs mer om GEABs prispolicy och allmänna avtalsvillkor för konsumenter.

Rätt till förhandling, medling och uppsägning av fjärrvärme

Alla kunder har enligt fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) rätt att förhandla, ansöka om medling och säga upp sitt avtal om vi som fjärrvärmeleverantör ändrar villkoren i vårt avtal. Du har rätt att begära förhandling senast tre veckor från dagen då du blev underrättad om nytt pris. Leder en förhandling inte till överenskommelse kan du ansöka om medling alternativ säga upp avtalet inom tre veckor från det att förhandlingen avslutats. Vill du istället säga upp avtalet direkt ska det göras senast två månader efter det att du tagit del av det nya priset.

Alla förhandlingar sker med utgångspunkt från GEAB:s prispolicy om likabehandling, det vill säga samma pris gäller för alla kunder inom en kundkategori och nät. Vi kan inte ge en kund ett pris medan andra kunder inom samma kategori får ett annat pris. Inom våra fjärrvärmeområden där vi är dominerande aktör måste vi också hålla oss till konkurrenslagstiftningens diskrimineringsförbud som säger att konkurrerande kunder ska behandlas lika.

Du har som kund alltid rätt att säga upp ditt avtal med tre månaders varsel. Du skickar i så fall en skriftlig undertecknad uppsägning till GEAB.

Har du frågor eller vill veta mer om fjärrvärmelagen finns den på riksdagen.se.

Prisdialogen

GEAB har beviljats medlemskap i Prisdialogen, ett branschsamarbete som främjar samarbete mellan kunder och fjärrvärmebolag för att kunder ska få större insyn i fjärrvärmen och dess prissättning genom årligen återkommande samrådsmöten. Läs mer på prisdialogen.se.

Vid 2020 års samrådsmöten kommunicerades utöver prisjusteringen för 2021 följande bedömning av hur vår standardprislista kommer att utvecklas de kommande åren:

*Notera att prognosen kan komma att ändras.

Inbjudan till nästa års informations- och samrådsmöten enligt Prisdialogens modell skickas till våra kunder under våren 2021 – välkommen att vara med!