fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Ombyggnation kraftledning

Ygne- Hemse

Ygne till Hemse

Gotlands Elnät planerar för en ombyggnation av den befintliga 70kV-ledningen från Ygne till Hemse. Detta i ett led att öka överföringskapaciteten och driftsäkerheten i området.

Bakgrund

Befintlig ledning börjar bli ålderstigen och har nått sitt maximala tak när det gäller effektöverföring. För att säkra en tillförlitlig och stabil elleverans, behöver regionnätet byggas ut och förstärkas.

Den nya luftledningen planeras att byggas om i befintlig ledningssträckning så långt som möjligt. Viss breddning av skogsgatan kan komma att ske.

Ombyggnationen innebär att man sätter upp nya stolpar, byter faslinor och kompletterar ledningen med så kallade topplinor (blixtlinor). Topplinorna skyddar mot eventuella skadliga åsköverspänningar. Ledningen kommer att förberedas för en framtida spänningshöjning till 145kV konstruktionsspänning.

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till boendemiljöer, infrastruktur, natur- och kulturmiljövärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Vad händer nu?

Samråd kommer att ske efter sommaren 2021 med berörda markägare och intressenter inför ansökan. Vidare kommer en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) att tas fram gällande åtgärder, som beslutsunderlag för ansökan.

Gotlands Elnät har gett High Voltage Consulting AB i uppdrag att utföra förstudien för ombyggnationen av ledningen. Förstudien genomförs innan det blir aktuellt med samråd och MKB. Detta innebär att vissa besök i fält kommer att ske under våren- sommaren 2021. Vissa inmätningsjobb kan komma att ske. Vi behöver även nyttja befintligt vägnät för transporter med bil.

Kontakta oss

Vi finns på plats för att besvara dina frågor. Se gärna våra ”vanliga frågor och svar” nedan eller ställ din egen fråga om ombyggnationen i vårt kundforum. 

Vanliga frågor och svar

Befintlig ledning börjar bli ålderstigen och har nått sitt maximala tak när det gäller effektöverföring. Den nya ledningen behöver klara det befintliga överföringsbehovet och möjliggöra den framtida energiomställningen som till exempel utbyggnad av mer förnybar elproduktion på södra Gotland.  Detta projekt är ett viktigt steg i vårt arbete med att möjliggöra energiomställningen och fossilfritt liv på Gotland.

Luftledning är den teknik som generellt förordas på spänningsnivåer 130 kV eller högre då det är en teknisk lösning som ger ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till lägsta kostnad för våra kunder. De tekniska problemen med att i stor omfattning använda markkabel på de högre spänningsnivåerna skulle bli mycket svårhanterliga och leda till minskad driftsäkerhet.

Den nya ledningen kommer i stort sett att se likadan ut som befintlig, den kommer dock att vara cirka fyra meter högre, ha en meter bredare mellan stolpbenen och två topplinor för åskskydd och kommunikation. Den kommer visuellt att ge ett något större intryck. Vi kommer att presentera detta i samrådshandlingen och samrådet, som kommer att hållas efter sommaren.

I samrådet, som planeras genomföras efter sommaren, kan du lämna synpunkter på den planerade ledningens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som ledningen kan antas medföra samt på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Du kan även bidra med information som kan vara värdefull för oss som planerar den nya ledningen att känna till. När Energimarknadsinspektionen handlägger ansökan kommer de att kungöra ärendet och då har du möjlighet att inkomma till dem med yttrande. Energimarknadsinspektionen kommer även att kungöra sitt beslut och då finns möjlighet att överklaga beslutet.

Grunden för ersättning är enligt expropriationslagen att man ersätter för fastighetens marknadsvärdeminskning. För att få till rätt ersättning använder branschen olika värderingsnormer. I skogsmark använder man 2018 års skogsnorm, på åker och betesmark 1974 års åkernorm. Man värderar och ersätter allt utökat intrång.

Olika steg i utbyggnaden av elnätet

Att göra ingrepp i elnätet är ofta en komplicerad process där det finns många förordningar, intressenter och miljömässiga aspekter att ta hänsyn till. Läs vidare för mer information om de olika stegen.

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). I Ellagen finns bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Gotlands Elnät är som nätbolag enligt ellagen skyldiga att möjliggöra anslutningar av elektriska anläggningar. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten miljökonsekvensbeskrivning (liten MKB) tas fram. En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som ska tas fram för att utgöra beslutsunderlag. I aktuellt projekt genomförs samrådet på ett sådant sätt att det uppfyller kraven för både undersöknings- och avgränsningssamråd.

Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda myndigheter och sakägare. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan.

Den 2021-01-29 lämnades ett förslag från regionnätsföretagen och Svenska kraftnät angående förtydligande av tillämpning av gällande regelverk samt åtgärder för att ge rätt förutsättningar för utbyggd kapacitet inom transmissions- och regionnäten. Det handlar framför allt om frågor rörande luftledning som primärt teknikval, ett ökat system- och beredskapsperspektiv samt riksintresse för energidistribution. 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.