fbpx

Ombyggnation kraftledning

Gotlands Elnät planerar just nu för två projekt. Ombyggnation av nätet mellan Ygne till Hemse, samt Hemse till Näs. Syftet med ombyggnationerna är att öka överföringskapaciteten och driftsäkerheten.

Ygne till Hemse

Under sommaren 2021 genomfördes samråd för om- och nybyggnation av befintlig 70 kV ledning mellan Ygne och Hemse samt en framtida spänningshöjning till 145 kV. 

Koncessionsansökan planeras vara klar att lämna in till Energimarknadsinspektionen (Ei) första kvartalet av 2023.

IMG_2871xkopiera

Olika steg i utbyggnaden av elnätet

Att göra ingrepp i elnätet är ofta en komplicerad process där det finns många förordningar, intressenter och miljömässiga aspekter att ta hänsyn till. Läs vidare för mer information om de olika stegen.

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). I Ellagen finns bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Gotlands Elnät är som nätbolag enligt ellagen skyldiga att möjliggöra anslutningar av elektriska anläggningar. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten miljökonsekvensbeskrivning (liten MKB) tas fram. En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som ska tas fram för att utgöra beslutsunderlag. I aktuellt projekt genomförs samrådet på ett sådant sätt att det uppfyller kraven för både undersöknings- och avgränsningssamråd.

Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda myndigheter och sakägare. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan.

Den 2021-01-29 lämnades ett förslag från regionnätsföretagen och Svenska kraftnät angående förtydligande av tillämpning av gällande regelverk samt åtgärder för att ge rätt förutsättningar för utbyggd kapacitet inom transmissions- och regionnäten. Det handlar framför allt om frågor rörande luftledning som primärt teknikval, ett ökat system- och beredskapsperspektiv samt riksintresse för energidistribution. 

Vanliga frågor och svar

Befintliga ledningar börjar bli ålderstigen och har nått sitt maximala tak när det gäller effektöverföring. Den nya ledningen behöver klara det befintliga överföringsbehovet och möjliggöra den framtida energiomställningen som till exempel utbyggnad av mer förnybar elproduktion på södra Gotland.  Detta projekt är ett viktigt steg i vårt arbete med att möjliggöra energiomställningen och fossilfritt liv på Gotland.

Luftledning är den teknik som generellt förordas på spänningsnivåer 130 kV eller högre då det är en teknisk lösning som ger ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till lägsta kostnad för våra kunder. De tekniska problemen med att i stor omfattning använda markkabel på de högre spänningsnivåerna skulle bli mycket svårhanterliga och leda till minskad driftsäkerhet.

De nya ledningarna kommer i stort sett att se likadan ut som de befintliga och kommer visuellt att ge ett något större intryck. 

Under projektens samråd kan du lämna synpunkter på den planerade ledningens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som ledningen kan antas medföra samt på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. 

När Energimarknadsinspektionen handlägger ansökningarna för projekten kommer de att kungöra ärendena och då har du möjlighet att komma till med yttrande. Energimarknadsinspektionen kommer även att kungöra sitt beslut och då finns möjlighet att överklaga beslutet.

Grunden för ersättning är enligt expropriationslagen att man ersätter för fastighetens marknadsvärdeminskning. För att få till rätt ersättning använder branschen olika värderingsnormer. I skogsmark använder man 2018 års skogsnorm, på åker och betesmark 1974 års åkernorm. Man värderar och ersätter allt utökat intrång.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.