fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only

Ombyggnation kraftledning

Ygne- Hemse

Ygne till Hemse

Gotlands Elnät planerar för en ombyggnation av den befintliga 70kV-ledningen från Ygne till Hemse. Detta i ett led att öka överföringskapaciteten och driftsäkerheten i området.

Bakgrund

Här på Gotland och i den energiomställning som sker med en ökad grad av elektrifiering ställs än högre krav på ett stabilt och säkert elnät. Som ett led i detta planerar därför Gotlands Elnät för en ombyggnation av den befintliga högspännings­ledningen från Ygne till Hemse för ökad överföringskapacitet, leverans­kvalitet och driftsäkerhet.

Vid ombyggnationen byts både stolpar och linor för att klara en framtida spänningshöjning. Ledningen kommer att byggas om i befintlig sträckning så långt som möjligt, men en högre överföringskapacitet och de krav som detta för med sig innebär att den befintliga ledningsgatan i vissa fall måste breddas eller ändras.

Tillståndsprocessen

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till boendemiljöer, infrastruktur, natur- och kulturmiljövärden. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

Vad händer nu?

GEAB har låtit utföra omfattande inventeringar av naturmiljö, kulturmiljö och fågelliv. Vissa delar av inventeringarna är säsongsberoende och kommer att behöva kompletteras. Vi arbetar vidare med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inför ansökan.

Samråd med allmänheten pågår. Ett samrådsmöte hölls 12 maj, men du kan fortfarande ta del av samrådsunderlaget här på vår webbplats:

Kontakta oss

Vi finns på plats för att besvara dina frågor. Se gärna våra ”vanliga frågor och svar” nedan eller ställ din egen fråga om ombyggnationen i vårt kundforum. 

Vanliga frågor och svar

Befintlig ledning börjar bli ålderstigen och har nått sitt maximala tak när det gäller effektöverföring. Den nya ledningen behöver klara det befintliga överföringsbehovet och möjliggöra den framtida energiomställningen som till exempel utbyggnad av mer förnybar elproduktion på södra Gotland.  Detta projekt är ett viktigt steg i vårt arbete med att möjliggöra energiomställningen och fossilfritt liv på Gotland.

Luftledning är den teknik som generellt förordas på spänningsnivåer 130 kV eller högre då det är en teknisk lösning som ger ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till lägsta kostnad för våra kunder. De tekniska problemen med att i stor omfattning använda markkabel på de högre spänningsnivåerna skulle bli mycket svårhanterliga och leda till minskad driftsäkerhet.

Den nya ledningen kommer i stort sett att se likadan ut som befintlig, den kommer dock att vara cirka fyra meter högre, ha en meter bredare mellan stolpbenen och två topplinor för åskskydd och kommunikation. Den kommer visuellt att ge ett något större intryck. Mer information finns på samrådssidan.

I samrådet kan du lämna synpunkter på den planerade ledningens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som ledningen kan antas medföra samt på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Du kan även bidra med information som kan vara värdefull för oss som planerar den nya ledningen att känna till. När Energimarknadsinspektionen handlägger ansökan kommer de att kungöra ärendet och då har du möjlighet att inkomma till dem med yttrande. Energimarknadsinspektionen kommer även att kungöra sitt beslut och då finns möjlighet att överklaga beslutet.

Grunden för ersättning är enligt expropriationslagen att man ersätter för fastighetens marknadsvärdeminskning. För att få till rätt ersättning använder branschen olika värderingsnormer. I skogsmark använder man 2018 års skogsnorm, på åker och betesmark 1974 års åkernorm. Man värderar och ersätter allt utökat intrång.

Olika steg i utbyggnaden av elnätet

Att göra ingrepp i elnätet är ofta en komplicerad process där det finns många förordningar, intressenter och miljömässiga aspekter att ta hänsyn till. Läs vidare för mer information om de olika stegen.

När en ny ledning ska byggas måste nätbolaget ansöka om tillstånd (koncession). I Ellagen finns bestämmelser som reglerar detta. Det är en komplex och lång process vars syfte är att ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden. Gotlands Elnät är som nätbolag enligt ellagen skyldiga att möjliggöra anslutningar av elektriska anläggningar. Övervakande och beslutande myndighet är Energimarknadsinspektionen. När tillståndet/koncessionen har vunnit laga kraft, börjar det faktiska arbetet med att bygga ledningen.

För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten miljökonsekvensbeskrivning (liten MKB) tas fram. En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som ska tas fram för att utgöra beslutsunderlag. I aktuellt projekt genomförs samrådet på ett sådant sätt att det uppfyller kraven för både undersöknings- och avgränsningssamråd.

Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda myndigheter och sakägare. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan.

Den 2021-01-29 lämnades ett förslag från regionnätsföretagen och Svenska kraftnät angående förtydligande av tillämpning av gällande regelverk samt åtgärder för att ge rätt förutsättningar för utbyggd kapacitet inom transmissions- och regionnäten. Det handlar framför allt om frågor rörande luftledning som primärt teknikval, ett ökat system- och beredskapsperspektiv samt riksintresse för energidistribution. 

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.