fbpx

Ombyggnation av kraftledning

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland

Gotlands Elnät planerar för en ombyggnation av den befintliga 70kV-ledningen från Ygne till Hemse. Detta i ett led att öka överföringskapaciteten och driftsäkerheten i området.

Befintlig ledning börjar bli ålderstigen och har nått sitt maximala tak när det gäller effektöverföring. För att säkra en tillförlitlig och stabil elleverans framöver behöver elnätet byggas ut och förstärkas.

– Ombyggnationen är en viktig del i den energiomställning som görs för ett hållbart och klimatsmart samhälle på Gotland. Utfasning av fossila bränslen ger en ökad grad av elektrifiering. Genom att bygga ut och förstärka elnäten skapas goda förutsättningar för att vi ska kunna tillgodose behovet av ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät framöver, säger Kalle Blomberg VD Gotlands Elnät.

Den nya luftledningen planeras att byggas om i befintlig ledningssträckning så långt som möjligt. Ombyggnationen innebär att man sätter upp nya stolpar, byter faslinor och kompletterar ledningen med så kallade topplinor.

– Ledningskapaciteten på Gotland behöver förstärkas för att klara framtida krav på leveranssäkerhet. Den nya ledningen behöver klara det befintliga överföringsbehovet och möjliggöra den framtida energiomställningen som till exempel utbyggnad av mer förnybar elproduktion på södra Gotland, avslutar Kalle Blomberg.

Under hösten kommer samråd att hållas där markägare och intressenter erbjuds att komma med synpunkter och yttranden för den fortsatta processen. Därefter kommer en ansökan om koncession lämnas in till Energimarknadsinspektionen som beslutar om tillstånd ska erhållas. Byggnationen kan påbörjas tidigast cirka två år senare beroende på Energimarknadsinspektionens handläggningstid.


 

Läs mer om projektet här

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.