Egenproducerad el

Vad menas med egenproducerad el?

Egenproducerad el är när elkunder producerar egen el med hjälp av små anläggningar för egen förbrukning.

Mindre vindkraftverk och solcellspaneler är de vanligaste produktionskällorna. En kund med egenproducerad el producerar över tid mindre el än som konsumeras i hushållet. Den el du behöver utöver din egen produktion, köper du som vanligt från ditt elhandelsbolag.

Oavsett var du bor och vilket nätbolag du har kan du teckna avtal om att sälja din överskottsel. Förutsättningen är att du har egenproducerad el.

Hur fungerar det och vad behöver jag tänka på?

Det är bra om du känner till de lokala förutsättningarna för egen elproduktion redan från början. Kontakta därför GEAB i god tid innan du börjar uppföra din anläggning.

Välj en produktionsanläggning som är lämplig både med tanke på den plats du tänker placera den på och hur ditt eget elbehov varierar över året. Avgiftsvillkoren för egenproducerad el förutsätter att kundens interna elförbrukning varje kalenderår är större än egenproduktionen. Därför är det viktigt att ta hänsyn till om du planerar förändringar som påverkar din elförbrukningen, t ex tilläggsisolering.

Solceller producerar mest energi under sommarhalvåret då solinstrålningen är som störst och för att få ut maximalt med el ska anläggningen stå i så bra väderstreck och höjdvinkel som möjligt.

Vindkraftverk producerar oftast mest energi på vinterhalvåret då det blåser som mest. Gör vindmätningar på olika platser och höjder under en längre tid så att du får ett bra underlag för att kunna producera de förväntade antalet kilowattimmar (kWh) el.

Jämför pris och prestanda på olika anläggningar innan du bestämmer dig och kontrollera att din anläggning kommer att uppfylla GEAB:s tekniska villkor för egenproducerad el. Som anläggningsägare är du ansvarig för att funktionen och säkerheten på din anläggning upprätthålls och tillverkaren bör ge rekommendationer för vilka funktioner som ska kontrolleras och hur ofta.

En produktionsanläggning kan kräva bygglov, kontakta bygglovenheten på Region Gotland för att få information om vad som gäller i ditt fall. Kabeldragning över fastighetsgränser är förenat med restriktioner som man enklast undviker genom att hålla produktionsanläggningen inom fastighetsgränsen.

En grundläggande förutsättning för egenproducerad el är att uttaget av elenergi i kWh under kalenderåret ska vara större än inmatningen.

Din produktionsanläggning måste vara CE-märkt och fast ansluten till elnätet. Vi rekommenderar alltid trefasig anslutning. Produktionsanläggningar över 3 kW ska ha ett trefasigt utförande. Eftersom man som anläggningsägare får ett visst ansvar så är det viktigt att man väljer en pålitlig anläggningsleverantör och -installatör.

I god tid före installationen skall göras måste en behörig elinstallatör eller konsult lämna in en föranmälan till GEAB. Gärna tre månader före planerad installation. Därefter undersöker GEAB dina förutsättningar. Det kan vara så att du behöver en ny eller utökad anslutning till elnätet och GEAB skickar då ut en offert. Kontakta GEAB för att få reda på vad som gäller för just dig.

I samband med föranmälan önskar GEAB även blanketten Anmälan anslutning egen elproduktion. Där skall ingå bland annat information om reläskyddsinställningar. Reläskydd nämns i de tekniska villkoren. Reläskydd är elektriska skydd som skyddar elnät och produktionsanläggningen. I solcellsanläggningar sitter de vanligtvis i växelriktaren. (Växelriktaren omvandlar likström (DC) från solcellerna till växelström (AC) som kan matas in på elnätet).

Dessa uppgifter är nödvändiga för att GEAB skall ha en möjlighet att garantera nätets säkerhet och funktionalitet.

När din produktionsanläggning är installerad skall den behöriga elinstallatören skicka in en Färdiganmälan till GEAB.

Därefter kommer din elmätare att bytas till en modell som klarar av att mäta både uttag av el och inmatning till elnätet. Som elkund har du redan ett uttagsabonnemang och som elproducent kommer du utöver det att få ett inmatningsabonnemang.

Från Gotlands Elnät AB skickas sedan en avtalsbekräftelse på anslutningen.

För att kunna sälja den el som matas ut på elnätet behöver du en timmätare som mäter både den el som matas ut och den som matas in på nätet. Mätarbytet görs kostnadsfritt av ditt elnätbolag, förutsatt att din produktion klassas som egen elproduktion. Mätarbytet ska göras inom 3 månader från att anmälan har skickats in om att installationen är färdig.

När ditt nätbolag fått meddelande om att anläggningen är installerad tar de kontakt med dig för att bestämma en tid för mätarbyte.

När vi har bytt ut din elmätare är anslutningen färdig. Normalt tar det två veckor, från det att vi fått uppgifter i form av färdiganmälan från din elinstallatör, till dess att mätaren sitter på plats hos dig.

Du får ersättning för all el du matar ut på elnätet. Du ser ersättningsnivå i våra prislistor. För att få moms på energiersättning utbetald behöver du momsregistrera dig hos Skattemyndigheten.

Har du en gammal mätare som visar din produktion som förbrukning?

Vissa äldre mätare klarar inte av att skilja på in- och utmatning utan mäter allt som förbrukning. I dessa fall tickar mätaren uppåt när anläggningen producerar el som matas ut på nätet. Om du råkar ut för detta, stäng av anläggningen tills det att ditt nätbolag bytt din mätare.

I vissa fall, om din mätare är gammal, kan du behöva vänta till efter mätarbytet med att börja använda anläggningen. Annars kan den gamla mätaren räkna din produktion som förbrukning. Det märker du genom att till exempel testa att slå på solcellsanläggningen en solig dag och se vad som händer med förbrukningen.

Vill du sälja ditt eventuella elöverskott måste du också teckna ett avtal med en elhandlare. Den största vinsten med elproduktion i mikroformat gör du vanligtvis genom att ersätta inköpt el med egenproducerad el. Då minskar din avgift till både din elhandlare för elen och till GEAB för elnätet.

Ansök om elcertifikat

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el och har funnits i Sverige sedan år 2003. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer.

Kontakta Energimyndigheten för att ansöka om elcertifikat och bidrag för solenergi.

Kontakta din elhandlare för att få reda på vad du kan få betalt för din egen elproduktion.

Om du säljer el måste du betala moms för den ersättning du får och därmed vara momsregistrerad. Läs mer på Skatteverket.

Genomgång av kostnader

Du betalar för

 • Inköp, installation, drift och underhåll av din produktionsanläggning
 • En ny eller utökad befintlig anslutning till elnätet (om det behövs)
 • Den el du konsumerar som du inte har producerat själv, med samma nättariff som tidigare.
 • Elnätsanvändning (nätavgift).

Du behöver inte betala för

 • Byte av din elmätare
 • Mätning av din producerade el
 • Inmatningsabonnemanget
 • Inmatning av din el till elnätet och överföring av din producerade el till slutkund.
 • Användning av egen el (du betalar dessutom lägre nätavgift då ditt uttag från GEABs elnät minskar)
 • Energiskatt och moms på den del av din egenproducerade el som du använder själv

Du kan få betalt för

 • Att din inmatning av el avlastar elnätet
 • Den el du matar in på elnätet (kontakta din elhandlare för att skriva ett avtal om detta)
 • Elcertifikat (om du producerar förnybar el och fått godkänt på din ansökan om elcertifikat från Energimyndigheten)