Ledningsanvisning

Viktig information vid konstaterad eller misstänkt skadad kabel

Ring omedelbart vår felanmälan på telefon: 020-28 50 50 som har öppet dygnet runt alla dagar. Stanna kvar och bevaka!

En skadad elkabel kan vara LIVSFARLIG, rör den inte! Gå inte nära!
Spänningssättning kan ske med fjärrmanöver utan förvarning.
Titta aldrig in i en skadad fiberkabel, denna kan innehålla för ögat skadligt ljus!

GEAB planerar och samordnar

Vi administrerar våra ledningsanvisningar via: www.ledningskollen.se som drivs av Post- och Telestyrelsen.  Klicka på länken och fyll i din förfrågan på ledningskollen så får du svar från fler berörda ledningsägare utöver GEAB.

Ledningsanvisning innebär att förekomst av GEAB:s ledningar i mark (el, fjärrvärme, fiber och signalkabel) markeras på plats av oss genom spraymålning och/eller utplacering av märkpinnar. Ledningsanvisning och utlämnad dokumentation gäller i en månad.

Samordning av ledningsanvisning i större projekt görs i möjligaste mån.

Anmäl i god tid!

Beställ ledningsanvisning inför mindre grävarbeten minst 15 arbetsdagar före igångsättning.

Vid större grävprojekt, t.ex. fiberprojekt, skall GEAB kontaktas för ett uppstartsmöte i god tid, minst 30 dagar före grävstart. Även ändrade arbetsmetod/er eller dylikt inom pågående projekt, som kommer att påverka de resurser GEAB tillsatt skall informeras GEAB med minst 30 dagars varsel.

Vad kostar det?

En beställning som tar mindre än 8 timmar vid ett tillfälle att utföra är kostnadsfri. Viss anvisning är debiterbar, se mer information om detta längre ner.

Inom säkerhetsavståndet gäller handgrävning

Från markeringens ytterkant gäller säkerhetsavstånd 1 meter åt vardera håll. Inom säkerhetsavståndet gäller endast handgrävning.

Återfyllnad enligt EBR-standard KJ 41:99 eller Mark-AMA

I samband med att ledningar friläggs och det finns risk för ras skall ledningarna förses med skydd och eventuellt stöd vilket skall samordnas med GEAB och dess entreprenör.

Återfyllnad över ledningar skall utföras enligt EBR-standard KJ 41:99 eller Mark-AMA. De som utför markarbeten skall informera sig om innehållet i denna standard. Åtgärder som krävs på grund av felaktig återfyllnad debiteras den ansvarige för markarbetena.

Att genom sitt förläggningssätt kraftigt försvåra GEAB:s framtida åtkomst av nedgrävda ledningar eller andra anläggningar kommer att beivras.

För att se GEAB:s kartor krävs sekretessavtal

För att få ta del av kartor från GEAB krävs att extern part tecknat sekretessavtal som tillhandahålls av ledningsägaren.

Mottagaren har i alla sammanhang att respektera av GEAB angiven tid för aktualitet, eventuellt återlämnande av dokumentation, angivna brister samt vad i övrigt framgår om noggrannhet m.m. Det är mottagarens ansvar att se till att informera sig om huruvida dokumentationen är användbar för tänkt användning eller ej. Alla som erhåller dokumentationen skall informeras om detta.

Debiterbar ledningsanvisning

Önskas förnyad anvisning i samma projekt debiteras detta enligt aktuell timtaxa.

Förfrågning om dokumentation från företag som räknar på offerter, faktureras kunden för den tid som åtgår för uppdraget enligt gällande timtaxa.

Åtgärder som krävs på grund av felaktig återfyllnad debiteras den ansvarige för markarbetena.

Vid skada som uppkommer i samband med grävning utan att utsättning har skett eller har orsakats genom försumlighet, debiteras den ansvarige för markarbetena de kostnader som uppkommer för reparationer samt eventuella skadestånd från kunder.

Tänk på att du blir skadeståndsskyldig om ni skadar en ledning utan att ha beställt och fått en anvisning (karta eller på plats) eller inte följt upplysningar, skriftlig eller muntlig, som GEAB:s personal lämnat.

GEAB anvisar inte privatägda ledningar

Ledningar som fastighetsägaren själv är ägare till finns inte inritade i våra kartor.

GEAB anvisar bara GEAB:s ledningar i mark (el, fjärrvärme, bredband), vi anvisar inte privatägda ledningar.