fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only

Vanliga frågor och svar om elnätet på Gotland

Mätarbyten i samband med Covid-19

Alla våra kunder har mätare med fjärravläsning. Ibland uppkommer störningar som gör att vårt system inte får in mätarställningen på en mätare. När detta inträffat åker våra tekniker ut och gör en manuell avläsning av mätvärdet inför fakturering. De allra flesta mätare vi har sitter i mätarskåp utomhus eller i källare/mätarrum på flerbostadshus, och dessa kommer vi även under pandemin kunna läsa av. Ett fåtal mätare sitter i mätarskåp inne i enskilda kunders hem, och det är om det är någon av dessa som inte skickar sitt mätvärde till oss vi inte kommer att kunna göra en avläsning.

Om du har en elmätare inomhus som vi inte får in mätvärden ifrån kommer vi i första hand lämna information till dig om möjligheten för dig att själv läsa av din mätare och rapportera in din mätarställning till oss. Om du får information om att vi inte kan läsa av din mätare har du alltid möjlighet att själv rapportera in ditt aktuella mätarvärde. Detta kan du göra genom ett förtryckt svarskort som vi delar ut, eller genom att ringa vår kundtjänst och meddela ditt mätvärde. Om detta inte är möjligt kommer en uppskattad förbrukning att faktureras fram till dess vi återigen fått in ett uppmätt värde från din mätare. Läsa av din egen mätare ska du endast göra om du fått information om att vi inte fått in ett mätvärde från din mätare.

Fakturering av uppskattade värden utgår från den enskilda kundens uppskattade årsförbrukning. Vid månadsfakturering faktureras då 1/12 av den uppskattade årsförbrukningen.

Så fort vi får in ett uppmätt värde kommer din nästkommande faktura automatiskt utgå från det korrekta värdet. Det innebär att den som förbrukat mindre än det uppskattade värdet då får ett avdrag på sin faktura, och den som förbrukat mer får en kostnad för den överskjutande delen.

De flesta av våra kunder kan byta mätmetod utan att ett mätarbyte behövs. I vissa fall kan det dock vara så att vi behöver byta elmätare för att byta mätmetod. Dessa kommer vi just nu inte att kunna genomföra.

Som elnätsbolag har vi enligt regelverket 90 dagar på oss att ställa om mätmetod. Då vi nu är inne i den akuta fasen av spridningen av Covid-19 kan vi inte garantera att vi inom 90 dagar kan utföra mätarbyten i de enskilda fall detta krävs.

I de fall vi får en beställning på byte av mätmetod och vi ser att ett byte av mätare krävs kommer vi att kontakta din elleverantör för att informera om detta. Det gör vi då det är via din elleverantör beställningen kommer in till oss.

Övriga frågor

Vi äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som behövs för att elleveranserna ska fungera. Varje elnätbolag har ensamrätt på eltransporterna inom sitt geografiska område.

Elpris (elhandel) – den el du förbrukar. Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Dels kan du spara energi, dels kan du välja en elleverantör som passar just dig bäst.
Elnätspris – en abonnemangsdel och en rörlig överföringsdel. Abonnemangsdelen påverkas av vilken huvudsäkringsstorlek du har. Ju större effektuttag du har, desto större huvudsäkring måste du ha. Den rörliga kostnaden påverkas av hur mycket el du använder. Kostnaderna täcker GEAB:s kostnader för investeringar, drift, underhåll och service.
Skatter – i det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter på 30-40 %.

Elen som produceras kommer till dig via nationella, regionala och lokala elnät. Vi som elnätbolag äger och sköter om elnäten. Du betalar för distribution, byggande, drift och underhåll av elnätet, mätaravläsning och kundservice. Samtliga dessa kostnader fördelas mellan avgifterna för abonnemang (den fasta kostnaden) och elöverföring (den rörliga kostnaden).

Elnätpriset består av två delar; abonnemangsdel och elöverföringsdel.

Abonnemangskostnaden är en fast avgift som beror på huvudsäkringens storlek (A), eller hur stor effekt (kW) du abonnerar på. Elöverföringskostnaden är en rörlig kostnad räknat i öre/kWh.

Abonnemangkostnadens storlek beror på hur stark ström mätarsäkringen håller för. Ju högre ampere-tal (A) desto mer ström kan du använda. Och ju starkare nät som behövs desto dyrare blir det för GEAB. Därför kostar det också mer för dig.

Elöverföringsavgiften, det rörliga elnätspriset, beror på din energianvändning, d v s hur mycket elenergi (i kWh) som du använder.

Dessutom betalar du skatter och myndighetsavgifter: en nätövervakningsavgift som går till Energimyndigheten (3 kr plus moms/år), elsäkerhetsavgiften som går till Elsäkerhetsverket (6 kr/år) och elberedskapsavgiften som går till Svenska Kraftnäts Elberedskapsenhet (36 kr/år plus moms).

Varje elnätbolag i Sverige, privata, kommunala eller statliga beslutar själva sina nätavgifter. Energimarknadsinspektionen (EI) övervakar att elnätbolagens prissättning inte är oskälig. Bolagens olika tariffer bestäms av bolagens styrelser och VD:ar. Momssatser och myndighetsavgifter beslutas av Riksdagen eller regeringen.

Genom att byta din huvudsäkring kan du påverka din kostnad. Men du måste alltid anlita en behörig elektriker om du ska göra ändringar. Det är viktigt att mätarsäkringen är dimensionerad för din elanvändning. Är mätarsäkringen för lågt dimensionerad kan du råka ut för överbelastning och elavbrott. Hur mycket du kan spara genom att byta mätarsäkringen till en lägre nivå kan du se om tittar på GEAB:s elnätstariff för ditt elnätsområde.

För att lättare förstå hur överföringen av el går till kan man likna elnäten med våra vägar: Stamnätet med sina kraftiga 400 kilovolt ledningar är elens motorvägar. De regionala näten är elens riksvägar och de lokala näten från vilka hushållen får sin el motsvarar gatorna i en stad.

Det finns drygt två hundra energibolag som äger elnäten i Sverige. Varje bolag har inom sitt geografiska område ensamrätt, koncession, att tillhandahålla elnätet till kunderna. Stamnätet har bara en ägare – det statliga affärsverket Svenska Kraftnät. Stamnätets kunder är nästan uteslutande de energibolag som äger regionnät. Det är fem eller sex av energibolagen som äger olika delar av de svenska regionnäten. Kunderna är stora industrier och lokalnätbolag. Lokalnäten ägs av lokalnätbolagen som kan vara såväl statligt, kommunalt eller privat ägda. Kunderna är hushåll, mindre företag och kontor.

För att kontrollera att elnätbolagen inte har oskäliga nätavgifter övervakas deras prissättning av Energimarknadsinspektionen. Myndigheten hanterar även klagomål från kunder. Priset för överföring av el på elnätet är oberoende av från vem kunden köper sin el av.

Vid nyanslutningar lägger vi jordkabel i första hand. Har du en äldre byggnad som i dag har luftledning kan du få jordkabel. Ta kontakt med en behörig elektriker som i sin tur skickar in en föranmälan till oss. Sitter elmätaren inomhus och den ska flyttas ut i ett mätarskåp så bekostar elnätsföretaget jordkabeln men du får stå för grävningen och kostnaden för elinstallatörens arbete.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.