fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only

CoordiNet

Ett samarbete för smartare användning av elnätet

Om projektet

 Vi och övriga elnätsbolag har anslutningsplikt, vilket innebär att vi alltid ansluter de kunder som så önskar, men det kan i dagsläget ta längre tid i väntan på utbyggnaden av elnäten. Geab är med i EU-projektet CoordiNet för att lära oss hur vi kan nyttja elnätet mer flexibelt vilken i sin tur skapar möjligheter för nya kunder att ansluta i områden där det råder kapacitetsbrist. CoordiNetprojektet har sin andra demo vintern 2020/2021 och 2021/2022. Projektet avslutas i juni 2022.

I Sverige kommer Vattenfall, tillsammans med E.ON och Svenska Kraftnät, i projektet CoordiNet, skapa marknadsplatser för flexibilitet där elnätens kunder ska kunna bidra med ökad eller minskad last samt med ökad eller minskad produktion. Inom projektet CoordiNet arbetar vi för att möjliggöra lokal flexibilitet i elnäten och på så sätt skapa förutsättningar för att ge våra framtida och nuvarande kunder den anslutning som efterfrågas i närtid.

Området Gotland

Gotland har en stor andel förnybara energikällor som täcker cirka 50 procent av energianvändningen på ön. Utmaningen för Gotland är att hantera den stora mängd väderberoende produktion. I det normala driftläget är detta inget problem, men vid olika anledningar till störd drift som t ex vid åsknedslag eller revisioner behöver vi ha kontroll på balansen mellan produktion och konsumtion.

En marknadsplats kan ge en kostnadseffektiv lösning för olika nätbehov, t ex det som är beskrivet ovan, genom att köpa flexibilitets- och systemtjänster för elnät på en marknadsplats. På Gotland är frågan bredare än kapacitet då frågor om elkvalitet och leveranssäkerhet också kommer in i bilden. Möten har hållits lokalt för att engagera kunder. För Gotland ska det göras kompletterande analyser av elnätets behov.

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland

Möt Geabs projektledare

Sara Johansson, Geabs projektledare för EU-projektet CoordiNet, svarar på tre frågor.  

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland
Sara Johansson

Varför är Geab med i projekt CoordiNet?

– Geab är med i projektet som ett led i Energipilot Gotland som tagits fram av Energimyndigheten. Där har Geab fått i uppdrag att se över hur flexibla kunderna kan vara i sin elanvändning, exempelvis under olika tider på dygnet, samt undersöka huruvida en marknadsplats kan vara en del i att utnyttja effekten i elnätet mer effektivt.

Vad kommer det betyda för Gotland?

– Vi hoppas kunna få en levande marknadsplats där köpare och säljare av el möts, och på så sätt bidrar till en effektivare elanvändning för hela Gotland. Vi hoppas att marknadsplatsen kommer skapa möjligheter för nyetableringar, både vad gäller uttag på elnätet, dvs elkonsumtion, men även inmatning av elproduktion från förnybar energi som sol- och vindkraft.

Vilken effektflexibilitet tror du finns på Gotland?

– På Gotland skulle elpannor kunna kopplasav eller på efter elnätets behov. Elpannor finns i många tillverkande industrier bland annat och kan tillverkningen styras till timmar då effektbehovet i nätet är mindre så finns det stora vinster i det. Många Gotländska hem har också värmepumpar som skulle kunna aggregeras till en större enhet och på så vis kunna styras i samma syfte som elpannor.

– Gotland har idag en hel del vindkraft installerad i nätet och på grund av den begränsade överföringskapaciteten vid vissa specifika tillfällen så har Gotlands Elnät tillsammans med Gotlands Vindelproducenter tagit fram ett system för att styra ner all installerad vindkraft. Detta sker per automatik från Gotlands Elnäts driftcentral och har medfört att vindkraftverken kan få producera vid kritiska driftlägen då de utan styrning förmodligen fått stänga av sina verk helt.  Frågan är om vindkraften i framtiden kan sälja tjänster till elnätet.

Har du frågor eller funderingar kring projektet CoordiNet? Kontakta gärna vår projektledare Sara Johansson.

Se videoklipp om CoordiNet

Om CoordiNet

EU-projektet CoordiNet omfattar tre länder och 23 aktörer och har en budget på totalt 150 miljoner kronor. I Sverige drivs arbetet främst av Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska Kraftnät. Demonstrationsanläggningar med lokala marknadsplatser för flexibilitet kommer att genomföras i fyra områden i Sverige: Uppland, Gotland, Skåne och Västernorrland/Jämtlands län. Vattenfall Eldistribution deltar med två regionnät i Uppsala och på Gotland. Partners i arbetet är också Uppsala kommunExpektraEnergiforsk och RWTH Aachen

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.