Om du inte är nöjd

Vi vill bli bättre hela tiden!

Som kund hos GEAB vill vi så klart att du ska vara nöjd. Om vi inte uppfyller dina förväntningar eller om du har åsikter på vår hantering av ett ärende kan du föra fram dina synpunkter på flera sätt. Har vi inte lyckats leva upp till dina förväntningar…

1. Kontakta först vår Kundservice

Om du inte är nöjd med oss, ska du i första hand vända dig till vår Kundservice.

2. Reklamation och skadestånd

Om du inte är nöjd med svaret från kundservice, kan du skicka in en reklamation till Kundservice.
Har vi orsakat dig skada, till exempel i samband med ett strömavbrott, kan du göra en skadeståndsanmälan.

3. Extern rådgivning och tvistlösning

Vill du ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning, eller få hjälp med att få ett ärende prövat, finns det ett flertal externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Kundens rättigheter – ellagen

Ellagen i sin helhet

I ellagen beskrivs kundernas rättigheter. Här hittar du ellagen i sin helhet och nedan har vi klippt ut viktiga paragrafer.

Ellagen på Notisum »
Ellagen i Svensk författningssamling »

11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter
Inledande bestämmelser

2 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i detta kapitel är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne.

Avbrytande av överföring av el på grund av konsumentens avtalsbrott

3 § Överföring av el får avbrytas, om konsumenten försummar sina skyldigheter och försummelsen utgör ett väsentligt avtalsbrott.
Innan överföringen avbryts skall konsumenten uppmanas att inom viss skälig tid vidta rättelse och, i annat fall än som avses i 4 §, underrättas om att överföringen annars kan avbrytas. Sker rättelse får överföringen inte avbrytas.
Om omständigheterna ger anledning att befara att ett avbrott skulle medföra ej obetydlig personskada eller omfattande sakskada, får överföringen inte avbrytas. Det gäller dock inte om konsumenten handlar otillbörligt.

4 § Om avtalsbrottet består i att konsumenten försummat att betala för överföring eller leverans av el gäller, utöver vad som anges i 3 §, att konsumenten sedan tiden för rättelse gått ut skall uppmanas att betala inom tre veckor från det att han har delgetts uppmaningen och en underrättelse om att överföringen annars kan avbrytas. Ett meddelande om den uteblivna betalningen skall samtidigt lämnas till socialnämnden i den kommun där konsumenten får el överförd.

Sker betalning eller är fordringen tvistig får överföringen inte avbrytas. Överföringen får inte heller avbrytas om socialnämnden inom den tid som anges i första stycket skriftligen har meddelat den som lämnat underrättelsen att nämnden tar på sig betalningsansvaret för skulden.

Avbrytande av överföring av el av elsäkerhetsskäl m.m.
7 § Innehavaren av nätkoncession får avbryta överföringen av el för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet. Avbrottet får inte i något fall pågå längre än åtgärden kräver.
Om innehavaren av nätkoncession kan förutse annat än kortvariga avbrott i överföringen, skall konsumenten underrättas i god tid före avbrottet. Konsumenten skall underrättas personligen eller, om det är lämpligt, genom anslag.

Skadestånd vid avbruten överföring av el
8 § Avbryts överföringen av el på grund av konsumentens försummelse utan att förutsättningarna i 3 och 4 §§ är uppfyllda, har konsumenten rätt till ersättning för skada av nätkoncessionshavaren.
Har överföringen av el avbrutits på begäran av elleverantören, skall denne, i stället för koncessionshavaren, ersätta konsumenten för den uppkomna skadan.

9 § Om innehavaren av nätkoncession inte har underrättat konsumenten enligt 7 § andra stycket, har konsumenten rätt till ersättning för skada av koncessionshavaren.

10 § Om överföringen av el avbryts utan att det beror på konsumentens försummelse och utan att det finns rätt att avbryta överföringen enligt 7 § första stycket, har konsumenten rätt till ersättning för skada av nätkoncessionshavaren om inte denne visar att avbrottet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror avbrottet på någon som koncessionshavaren har anlitat för att utföra underhåll, reparation eller liknande arbete, är koncessionshavaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket.

11 § Skadestånd enligt 8-10 §§ omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.
Om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt. Vid bedömningen skall även beaktas föreliggande försäkringar och försäkringsmöjligheter, den skadeståndsskyldiges förutsättningar att förutse och hindra skadan samt andra särskilda omständigheter.

12 § Konsumenten skall underrätta motparten om anspråk på ersättning inom två år från det att skadan inträffade. Gör han inte det, har han förlorat sin rätt till ersättning för den uppkomna skadan.

Uppgifter i avtal
14 § Ett avtal mellan en konsument och en nätkoncessionshavare ska innehålla uppgifter om
1. nätkoncessionshavarens namn, adress, telefonnummer och webbplats,
2. nätkoncessionshavarens åtagande gentemot konsumenten,
3. när avtalet träffas,
4. var konsumenten kan finna information om nätkoncessionshavarens priser och övriga villkor,
5. villkoren för fakturering och betalning,
6. villkoren för uppsägning av avtalet,
7. villkoren för ersättning om nätkoncessionshavaren inte uppfyller sitt åtagande enligt avtalet, och
8. hur nätkoncessionshavaren på sin webbplats samt på begäran på annat sätt tillhandahåller den ytterligare konsumentrelaterade information som anges i 18 §. Lag (2011:712). Betalningssätt

15 § En elleverantör får inte missgynna en konsument endast på grund av det betalningssätt konsumenten har valt.
Om en nätkoncessionshavare tillämpar ett system med förskottsbetalning för konsumenter, ska detta vara skäligt. Lag (2014:270).

Installation av nya mätare
21 § Nätkoncessionshavare ska se till att konsumenterna får
lämplig information i samband med installation av nya
mätare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldigheterna enligt första
stycket. Lag (2014:270).

Ersättning vid skada

Skadestånd för skada på grund av avbrott: De skador som uppstår på grund av avbrott, ska i vissa fall ersättas av nätägaren. Ersättningen omfattar ekonomisk förlust och annan förlust som har orsakats av avbrottet.

Skada vid inverkan av el: Om någon eller något skadas på grund av inverkan av el så ersätts skadan av den som äger starkströmsanläggningen från vilken elen senast har kommit.

Produktansvar: För skador som inträffar på person eller egendom på grund av säkerhetsbrister i el ansvarar vi – förutom i en del undantagsfall – när vi överfört elen till dig. Vårt ansvar i dessa fall benämns produktansvar och enligt ellagens regler om detta skall ett avdrag på 3 500 kronor göras från värdet av det som har skadats.

Generella förutsättningar för alla skadesituationer: Ibland finns det skäl att göra undantag från ersättningsskyldigheten. Vi tillämpar åldersavdrag. För att ersättning skall kunna betalas ut måste skadan också styrkas. Den skadelidande förutsätts också försöka begränsa skadans omfattning. Olika preskriptionstider gäller beroende på vad som orsakat skadan. Om du vill veta mer om förutsättningar för hur och när skador skall ersättas, så finns det mer information om bland annat skadeståndsberäkning och undantagssituationer i villkoren för skadestånd och i ellagen.

Läs mer i Villkor för skadestånd eller kontakta Kundservice.

Extern rådgivning och tvistlösning

Vill du ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning eller få hjälp med att få ett ärende prövat finns det ett flertal externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Hit kan du vända dig för opartisk rådgivning: Region Gotlands energi- och klimatrådgivare vänder sig till hushåll, föreningar samt små och medelstora företag. Här får du kostnadsfria tips och råd kring energifrågor. Region Gotlands energi- och klimatrådgivare »

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. De kan ge dig vägledning om hur du går vidare om du har en tvist med ditt elnäts- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat. Konsumenternas energimarknadsbyrå »

Hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat : Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig. Energimarknadsinspektionen »

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut. Allmänna reklamationsnämnden »

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk. Sveriges domstolar »

Allmänna avtalsvillkor

Avtalsvillkor gällande Elförsäljning

El 2012K » (gäller från 2012-07-01)
El 2009K » (gäller t o m. 2012-06-30)
El 2009N » (Näringsverksamhet)
Produktvillkor »

Avtalsvillkor gällande Fjärrvärme

Enskilt bruk »
Näringsidkare »

Avtalsvillkor för konsument gällande Elnät

Nät 2012K »

Avtalsvillkor för Näringsidkare gällande Elnät

Nät 2012N »

Avtalsvillkor för Högspänning gällande Elnät

Nät 2012H ››

Elnätspriser

Säkringstariff

Säkringstariff E4 och T4
Prisinformation baserat på säkringsstorlek »

Effekttariff

Effekttariff N4 Lågspänning
Prisinformation enl. Effekttariff 0,4 kV »

Effekttariff N3 Högspänning
Prisinformation enl. Effekttariff 10 kV »

Vindproduktion

Vindproduktion < 1500 kW Nättariff N4
Vindproduktion mindre än 1500 kW Lågspänning »

Vindproduktion < 1500 kW Nättariff N3
Vindproduktion mindre än 1500 kW Högspänning »

Vindproduktion > 1500 kW Nättariff N3
Vindproduktion mer än 1500 kW Högspänning »

Mikroproduktion

Avgiftsvillkor för Mikroproduktion »